Actual source code: aij.c

petsc-3.7.4 2016-10-02
Report Typos and Errors
 2: /*
 3:   Defines the basic matrix operations for the AIJ (compressed row)
 4:  matrix storage format.
 5: */


 8: #include <../src/mat/impls/aij/seq/aij.h>     /*I "petscmat.h" I*/
 9: #include <petscblaslapack.h>
 10: #include <petscbt.h>
 11: #include <petsc/private/kernels/blocktranspose.h>

 15: PetscErrorCode MatGetColumnNorms_SeqAIJ(Mat A,NormType type,PetscReal *norms)
 16: {
 18:  PetscInt    i,m,n;
 19:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

 22:  MatGetSize(A,&m,&n);
 23:  PetscMemzero(norms,n*sizeof(PetscReal));
 24:  if (type == NORM_2) {
 25:   for (i=0; i<aij->i[m]; i++) {
 26:    norms[aij->j[i]] += PetscAbsScalar(aij->a[i]*aij->a[i]);
 27:   }
 28:  } else if (type == NORM_1) {
 29:   for (i=0; i<aij->i[m]; i++) {
 30:    norms[aij->j[i]] += PetscAbsScalar(aij->a[i]);
 31:   }
 32:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
 33:   for (i=0; i<aij->i[m]; i++) {
 34:    norms[aij->j[i]] = PetscMax(PetscAbsScalar(aij->a[i]),norms[aij->j[i]]);
 35:   }
 36:  } else SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Unknown NormType");

 38:  if (type == NORM_2) {
 39:   for (i=0; i<n; i++) norms[i] = PetscSqrtReal(norms[i]);
 40:  }
 41:  return(0);
 42: }

 46: PetscErrorCode MatFindOffBlockDiagonalEntries_SeqAIJ(Mat A,IS *is)
 47: {
 48:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
 49:  PetscInt    i,m=A->rmap->n,cnt = 0, bs = A->rmap->bs;
 50:  const PetscInt *jj = a->j,*ii = a->i;
 51:  PetscInt    *rows;
 52:  PetscErrorCode ierr;

 55:  for (i=0; i<m; i++) {
 56:   if ((ii[i] != ii[i+1]) && ((jj[ii[i]] < bs*(i/bs)) || (jj[ii[i+1]-1] > bs*((i+bs)/bs)-1))) {
 57:    cnt++;
 58:   }
 59:  }
 60:  PetscMalloc1(cnt,&rows);
 61:  cnt = 0;
 62:  for (i=0; i<m; i++) {
 63:   if ((ii[i] != ii[i+1]) && ((jj[ii[i]] < bs*(i/bs)) || (jj[ii[i+1]-1] > bs*((i+bs)/bs)-1))) {
 64:    rows[cnt] = i;
 65:    cnt++;
 66:   }
 67:  }
 68:  ISCreateGeneral(PETSC_COMM_SELF,cnt,rows,PETSC_OWN_POINTER,is);
 69:  return(0);
 70: }

 74: PetscErrorCode MatFindZeroDiagonals_SeqAIJ_Private(Mat A,PetscInt *nrows,PetscInt **zrows)
 75: {
 76:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
 77:  const MatScalar *aa = a->a;
 78:  PetscInt    i,m=A->rmap->n,cnt = 0;
 79:  const PetscInt *jj = a->j,*diag;
 80:  PetscInt    *rows;
 81:  PetscErrorCode ierr;

 84:  MatMarkDiagonal_SeqAIJ(A);
 85:  diag = a->diag;
 86:  for (i=0; i<m; i++) {
 87:   if ((jj[diag[i]] != i) || (aa[diag[i]] == 0.0)) {
 88:    cnt++;
 89:   }
 90:  }
 91:  PetscMalloc1(cnt,&rows);
 92:  cnt = 0;
 93:  for (i=0; i<m; i++) {
 94:   if ((jj[diag[i]] != i) || (aa[diag[i]] == 0.0)) {
 95:    rows[cnt++] = i;
 96:   }
 97:  }
 98:  *nrows = cnt;
 99:  *zrows = rows;
100:  return(0);
101: }

105: PetscErrorCode MatFindZeroDiagonals_SeqAIJ(Mat A,IS *zrows)
106: {
107:  PetscInt    nrows,*rows;

111:  *zrows = NULL;
112:  MatFindZeroDiagonals_SeqAIJ_Private(A,&nrows,&rows);
113:  ISCreateGeneral(PetscObjectComm((PetscObject)A),nrows,rows,PETSC_OWN_POINTER,zrows);
114:  return(0);
115: }

119: PetscErrorCode MatFindNonzeroRows_SeqAIJ(Mat A,IS *keptrows)
120: {
121:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
122:  const MatScalar *aa;
123:  PetscInt    m=A->rmap->n,cnt = 0;
124:  const PetscInt *ii;
125:  PetscInt    n,i,j,*rows;
126:  PetscErrorCode ierr;

129:  *keptrows = 0;
130:  ii    = a->i;
131:  for (i=0; i<m; i++) {
132:   n = ii[i+1] - ii[i];
133:   if (!n) {
134:    cnt++;
135:    goto ok1;
136:   }
137:   aa = a->a + ii[i];
138:   for (j=0; j<n; j++) {
139:    if (aa[j] != 0.0) goto ok1;
140:   }
141:   cnt++;
142: ok1:;
143:  }
144:  if (!cnt) return(0);
145:  PetscMalloc1(A->rmap->n-cnt,&rows);
146:  cnt = 0;
147:  for (i=0; i<m; i++) {
148:   n = ii[i+1] - ii[i];
149:   if (!n) continue;
150:   aa = a->a + ii[i];
151:   for (j=0; j<n; j++) {
152:    if (aa[j] != 0.0) {
153:     rows[cnt++] = i;
154:     break;
155:    }
156:   }
157:  }
158:  ISCreateGeneral(PETSC_COMM_SELF,cnt,rows,PETSC_OWN_POINTER,keptrows);
159:  return(0);
160: }

164: PetscErrorCode MatDiagonalSet_SeqAIJ(Mat Y,Vec D,InsertMode is)
165: {
166:  PetscErrorCode  ierr;
167:  Mat_SeqAIJ    *aij = (Mat_SeqAIJ*) Y->data;
168:  PetscInt     i,m = Y->rmap->n;
169:  const PetscInt  *diag;
170:  MatScalar     *aa = aij->a;
171:  const PetscScalar *v;
172:  PetscBool     missing;

175:  if (Y->assembled) {
176:   MatMissingDiagonal_SeqAIJ(Y,&missing,NULL);
177:   if (!missing) {
178:    diag = aij->diag;
179:    VecGetArrayRead(D,&v);
180:    if (is == INSERT_VALUES) {
181:     for (i=0; i<m; i++) {
182:      aa[diag[i]] = v[i];
183:     }
184:    } else {
185:     for (i=0; i<m; i++) {
186:      aa[diag[i]] += v[i];
187:     }
188:    }
189:    VecRestoreArrayRead(D,&v);
190:    return(0);
191:   }
192:   MatSeqAIJInvalidateDiagonal(Y);
193:  }
194:  MatDiagonalSet_Default(Y,D,is);
195:  return(0);
196: }

200: PetscErrorCode MatGetRowIJ_SeqAIJ(Mat A,PetscInt oshift,PetscBool symmetric,PetscBool inodecompressed,PetscInt *m,const PetscInt *ia[],const PetscInt *ja[],PetscBool *done)
201: {
202:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
204:  PetscInt    i,ishift;

207:  *m = A->rmap->n;
208:  if (!ia) return(0);
209:  ishift = 0;
210:  if (symmetric && !A->structurally_symmetric) {
211:   MatToSymmetricIJ_SeqAIJ(A->rmap->n,a->i,a->j,PETSC_TRUE,ishift,oshift,(PetscInt**)ia,(PetscInt**)ja);
212:  } else if (oshift == 1) {
213:   PetscInt *tia;
214:   PetscInt nz = a->i[A->rmap->n];
215:   /* malloc space and add 1 to i and j indices */
216:   PetscMalloc1(A->rmap->n+1,&tia);
217:   for (i=0; i<A->rmap->n+1; i++) tia[i] = a->i[i] + 1;
218:   *ia = tia;
219:   if (ja) {
220:    PetscInt *tja;
221:    PetscMalloc1(nz+1,&tja);
222:    for (i=0; i<nz; i++) tja[i] = a->j[i] + 1;
223:    *ja = tja;
224:   }
225:  } else {
226:   *ia = a->i;
227:   if (ja) *ja = a->j;
228:  }
229:  return(0);
230: }

234: PetscErrorCode MatRestoreRowIJ_SeqAIJ(Mat A,PetscInt oshift,PetscBool symmetric,PetscBool inodecompressed,PetscInt *n,const PetscInt *ia[],const PetscInt *ja[],PetscBool *done)
235: {

239:  if (!ia) return(0);
240:  if ((symmetric && !A->structurally_symmetric) || oshift == 1) {
241:   PetscFree(*ia);
242:   if (ja) {PetscFree(*ja);}
243:  }
244:  return(0);
245: }

249: PetscErrorCode MatGetColumnIJ_SeqAIJ(Mat A,PetscInt oshift,PetscBool symmetric,PetscBool inodecompressed,PetscInt *nn,const PetscInt *ia[],const PetscInt *ja[],PetscBool *done)
250: {
251:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
253:  PetscInt    i,*collengths,*cia,*cja,n = A->cmap->n,m = A->rmap->n;
254:  PetscInt    nz = a->i[m],row,*jj,mr,col;

257:  *nn = n;
258:  if (!ia) return(0);
259:  if (symmetric) {
260:   MatToSymmetricIJ_SeqAIJ(A->rmap->n,a->i,a->j,PETSC_TRUE,0,oshift,(PetscInt**)ia,(PetscInt**)ja);
261:  } else {
262:   PetscCalloc1(n+1,&collengths);
263:   PetscMalloc1(n+1,&cia);
264:   PetscMalloc1(nz+1,&cja);
265:   jj  = a->j;
266:   for (i=0; i<nz; i++) {
267:    collengths[jj[i]]++;
268:   }
269:   cia[0] = oshift;
270:   for (i=0; i<n; i++) {
271:    cia[i+1] = cia[i] + collengths[i];
272:   }
273:   PetscMemzero(collengths,n*sizeof(PetscInt));
274:   jj  = a->j;
275:   for (row=0; row<m; row++) {
276:    mr = a->i[row+1] - a->i[row];
277:    for (i=0; i<mr; i++) {
278:     col = *jj++;

280:     cja[cia[col] + collengths[col]++ - oshift] = row + oshift;
281:    }
282:   }
283:   PetscFree(collengths);
284:   *ia = cia; *ja = cja;
285:  }
286:  return(0);
287: }

291: PetscErrorCode MatRestoreColumnIJ_SeqAIJ(Mat A,PetscInt oshift,PetscBool symmetric,PetscBool inodecompressed,PetscInt *n,const PetscInt *ia[],const PetscInt *ja[],PetscBool *done)
292: {

296:  if (!ia) return(0);

298:  PetscFree(*ia);
299:  PetscFree(*ja);
300:  return(0);
301: }

303: /*
304: MatGetColumnIJ_SeqAIJ_Color() and MatRestoreColumnIJ_SeqAIJ_Color() are customized from
305: MatGetColumnIJ_SeqAIJ() and MatRestoreColumnIJ_SeqAIJ() by adding an output
306: spidx[], index of a->a, to be used in MatTransposeColoringCreate_SeqAIJ() and MatFDColoringCreate_SeqXAIJ()
307: */
310: PetscErrorCode MatGetColumnIJ_SeqAIJ_Color(Mat A,PetscInt oshift,PetscBool symmetric,PetscBool inodecompressed,PetscInt *nn,const PetscInt *ia[],const PetscInt *ja[],PetscInt *spidx[],PetscBool *done)
311: {
312:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
314:  PetscInt    i,*collengths,*cia,*cja,n = A->cmap->n,m = A->rmap->n;
315:  PetscInt    nz = a->i[m],row,*jj,mr,col;
316:  PetscInt    *cspidx;

319:  *nn = n;
320:  if (!ia) return(0);

322:  PetscCalloc1(n+1,&collengths);
323:  PetscMalloc1(n+1,&cia);
324:  PetscMalloc1(nz+1,&cja);
325:  PetscMalloc1(nz+1,&cspidx);
326:  jj  = a->j;
327:  for (i=0; i<nz; i++) {
328:   collengths[jj[i]]++;
329:  }
330:  cia[0] = oshift;
331:  for (i=0; i<n; i++) {
332:   cia[i+1] = cia[i] + collengths[i];
333:  }
334:  PetscMemzero(collengths,n*sizeof(PetscInt));
335:  jj  = a->j;
336:  for (row=0; row<m; row++) {
337:   mr = a->i[row+1] - a->i[row];
338:   for (i=0; i<mr; i++) {
339:    col = *jj++;
340:    cspidx[cia[col] + collengths[col] - oshift] = a->i[row] + i; /* index of a->j */
341:    cja[cia[col] + collengths[col]++ - oshift] = row + oshift;
342:   }
343:  }
344:  PetscFree(collengths);
345:  *ia  = cia; *ja = cja;
346:  *spidx = cspidx;
347:  return(0);
348: }

352: PetscErrorCode MatRestoreColumnIJ_SeqAIJ_Color(Mat A,PetscInt oshift,PetscBool symmetric,PetscBool inodecompressed,PetscInt *n,const PetscInt *ia[],const PetscInt *ja[],PetscInt *spidx[],PetscBool *done)
353: {

357:  MatRestoreColumnIJ_SeqAIJ(A,oshift,symmetric,inodecompressed,n,ia,ja,done);
358:  PetscFree(*spidx);
359:  return(0);
360: }

364: PetscErrorCode MatSetValuesRow_SeqAIJ(Mat A,PetscInt row,const PetscScalar v[])
365: {
366:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
367:  PetscInt    *ai = a->i;

371:  PetscMemcpy(a->a+ai[row],v,(ai[row+1]-ai[row])*sizeof(PetscScalar));
372:  return(0);
373: }

375: /*
376:   MatSeqAIJSetValuesLocalFast - An optimized version of MatSetValuesLocal() for SeqAIJ matrices with several assumptions

378:    -  a single row of values is set with each call
379:    -  no row or column indices are negative or (in error) larger than the number of rows or columns
380:    -  the values are always added to the matrix, not set
381:    -  no new locations are introduced in the nonzero structure of the matrix

383:   This does NOT assume the global column indices are sorted

385: */

387: #include <petsc/private/isimpl.h>
390: PetscErrorCode MatSeqAIJSetValuesLocalFast(Mat A,PetscInt m,const PetscInt im[],PetscInt n,const PetscInt in[],const PetscScalar v[],InsertMode is)
391: {
392:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
393:  PetscInt    low,high,t,row,nrow,i,col,l;
394:  const PetscInt *rp,*ai = a->i,*ailen = a->ilen,*aj = a->j;
395:  PetscInt    lastcol = -1;
396:  MatScalar   *ap,value,*aa = a->a;
397:  const PetscInt *ridx = A->rmap->mapping->indices,*cidx = A->cmap->mapping->indices;

399:  row = ridx[im[0]];
400:  rp  = aj + ai[row];
401:  ap = aa + ai[row];
402:  nrow = ailen[row];
403:  low = 0;
404:  high = nrow;
405:  for (l=0; l<n; l++) { /* loop over added columns */
406:   col = cidx[in[l]];
407:   value = v[l];

409:   if (col <= lastcol) low = 0;
410:   else high = nrow;
411:   lastcol = col;
412:   while (high-low > 5) {
413:    t = (low+high)/2;
414:    if (rp[t] > col) high = t;
415:    else low = t;
416:   }
417:   for (i=low; i<high; i++) {
418:    if (rp[i] == col) {
419:     ap[i] += value;
420:     low = i + 1;
421:     break;
422:    }
423:   }
424:  }
425:  return 0;
426: }

430: PetscErrorCode MatSetValues_SeqAIJ(Mat A,PetscInt m,const PetscInt im[],PetscInt n,const PetscInt in[],const PetscScalar v[],InsertMode is)
431: {
432:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
433:  PetscInt    *rp,k,low,high,t,ii,row,nrow,i,col,l,rmax,N;
434:  PetscInt    *imax = a->imax,*ai = a->i,*ailen = a->ilen;
436:  PetscInt    *aj = a->j,nonew = a->nonew,lastcol = -1;
437:  MatScalar   *ap,value,*aa = a->a;
438:  PetscBool   ignorezeroentries = a->ignorezeroentries;
439:  PetscBool   roworiented    = a->roworiented;

442:  for (k=0; k<m; k++) { /* loop over added rows */
443:   row = im[k];
444:   if (row < 0) continue;
445: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
446:   if (row >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",row,A->rmap->n-1);
447: #endif
448:   rp  = aj + ai[row]; ap = aa + ai[row];
449:   rmax = imax[row]; nrow = ailen[row];
450:   low = 0;
451:   high = nrow;
452:   for (l=0; l<n; l++) { /* loop over added columns */
453:    if (in[l] < 0) continue;
454: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
455:    if (in[l] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large: col %D max %D",in[l],A->cmap->n-1);
456: #endif
457:    col = in[l];
458:    if (roworiented) {
459:     value = v[l + k*n];
460:    } else {
461:     value = v[k + l*m];
462:    }
463:    if ((value == 0.0 && ignorezeroentries) && (is == ADD_VALUES)) continue;

465:    if (col <= lastcol) low = 0;
466:    else high = nrow;
467:    lastcol = col;
468:    while (high-low > 5) {
469:     t = (low+high)/2;
470:     if (rp[t] > col) high = t;
471:     else low = t;
472:    }
473:    for (i=low; i<high; i++) {
474:     if (rp[i] > col) break;
475:     if (rp[i] == col) {
476:      if (is == ADD_VALUES) ap[i] += value;
477:      else ap[i] = value;
478:      low = i + 1;
479:      goto noinsert;
480:     }
481:    }
482:    if (value == 0.0 && ignorezeroentries) goto noinsert;
483:    if (nonew == 1) goto noinsert;
484:    if (nonew == -1) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Inserting a new nonzero at (%D,%D) in the matrix",row,col);
485:    MatSeqXAIJReallocateAIJ(A,A->rmap->n,1,nrow,row,col,rmax,aa,ai,aj,rp,ap,imax,nonew,MatScalar);
486:    N = nrow++ - 1; a->nz++; high++;
487:    /* shift up all the later entries in this row */
488:    for (ii=N; ii>=i; ii--) {
489:     rp[ii+1] = rp[ii];
490:     ap[ii+1] = ap[ii];
491:    }
492:    rp[i] = col;
493:    ap[i] = value;
494:    low  = i + 1;
495:    A->nonzerostate++;
496: noinsert:;
497:   }
498:   ailen[row] = nrow;
499:  }
500:  return(0);
501: }


506: PetscErrorCode MatGetValues_SeqAIJ(Mat A,PetscInt m,const PetscInt im[],PetscInt n,const PetscInt in[],PetscScalar v[])
507: {
508:  Mat_SeqAIJ *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
509:  PetscInt  *rp,k,low,high,t,row,nrow,i,col,l,*aj = a->j;
510:  PetscInt  *ai = a->i,*ailen = a->ilen;
511:  MatScalar *ap,*aa = a->a;

514:  for (k=0; k<m; k++) { /* loop over rows */
515:   row = im[k];
516:   if (row < 0) {v += n; continue;} /* SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Negative row: %D",row); */
517:   if (row >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",row,A->rmap->n-1);
518:   rp  = aj + ai[row]; ap = aa + ai[row];
519:   nrow = ailen[row];
520:   for (l=0; l<n; l++) { /* loop over columns */
521:    if (in[l] < 0) {v++; continue;} /* SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Negative column: %D",in[l]); */
522:    if (in[l] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large: col %D max %D",in[l],A->cmap->n-1);
523:    col = in[l];
524:    high = nrow; low = 0; /* assume unsorted */
525:    while (high-low > 5) {
526:     t = (low+high)/2;
527:     if (rp[t] > col) high = t;
528:     else low = t;
529:    }
530:    for (i=low; i<high; i++) {
531:     if (rp[i] > col) break;
532:     if (rp[i] == col) {
533:      *v++ = ap[i];
534:      goto finished;
535:     }
536:    }
537:    *v++ = 0.0;
538: finished:;
539:   }
540:  }
541:  return(0);
542: }


547: PetscErrorCode MatView_SeqAIJ_Binary(Mat A,PetscViewer viewer)
548: {
549:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
551:  PetscInt    i,*col_lens;
552:  int      fd;
553:  FILE      *file;

556:  PetscViewerBinaryGetDescriptor(viewer,&fd);
557:  PetscMalloc1(4+A->rmap->n,&col_lens);

559:  col_lens[0] = MAT_FILE_CLASSID;
560:  col_lens[1] = A->rmap->n;
561:  col_lens[2] = A->cmap->n;
562:  col_lens[3] = a->nz;

564:  /* store lengths of each row and write (including header) to file */
565:  for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
566:   col_lens[4+i] = a->i[i+1] - a->i[i];
567:  }
568:  PetscBinaryWrite(fd,col_lens,4+A->rmap->n,PETSC_INT,PETSC_TRUE);
569:  PetscFree(col_lens);

571:  /* store column indices (zero start index) */
572:  PetscBinaryWrite(fd,a->j,a->nz,PETSC_INT,PETSC_FALSE);

574:  /* store nonzero values */
575:  PetscBinaryWrite(fd,a->a,a->nz,PETSC_SCALAR,PETSC_FALSE);

577:  PetscViewerBinaryGetInfoPointer(viewer,&file);
578:  if (file) {
579:   fprintf(file,"-matload_block_size %d\n",(int)PetscAbs(A->rmap->bs));
580:  }
581:  return(0);
582: }

584: extern PetscErrorCode MatSeqAIJFactorInfo_Matlab(Mat,PetscViewer);

588: PetscErrorCode MatView_SeqAIJ_ASCII(Mat A,PetscViewer viewer)
589: {
590:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
591:  PetscErrorCode  ierr;
592:  PetscInt     i,j,m = A->rmap->n;
593:  const char    *name;
594:  PetscViewerFormat format;

597:  PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
598:  if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_MATLAB) {
599:   PetscInt nofinalvalue = 0;
600:   if (m && ((a->i[m] == a->i[m-1]) || (a->j[a->nz-1] != A->cmap->n-1))) {
601:    /* Need a dummy value to ensure the dimension of the matrix. */
602:    nofinalvalue = 1;
603:   }
604:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
605:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%% Size = %D %D \n",m,A->cmap->n);
606:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%% Nonzeros = %D \n",a->nz);
607: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
608:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"zzz = zeros(%D,4);\n",a->nz+nofinalvalue);
609: #else
610:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"zzz = zeros(%D,3);\n",a->nz+nofinalvalue);
611: #endif
612:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"zzz = [\n");

614:   for (i=0; i<m; i++) {
615:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
616: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
617:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %18.16e %18.16e\n",i+1,a->j[j]+1,(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
618: #else
619:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %18.16e\n",i+1,a->j[j]+1,(double)a->a[j]);
620: #endif
621:    }
622:   }
623:   if (nofinalvalue) {
624: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
625:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %18.16e %18.16e\n",m,A->cmap->n,0.,0.);
626: #else
627:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %18.16e\n",m,A->cmap->n,0.0);
628: #endif
629:   }
630:   PetscObjectGetName((PetscObject)A,&name);
631:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"];\n %s = spconvert(zzz);\n",name);
632:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
633:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_FACTOR_INFO || format == PETSC_VIEWER_ASCII_INFO) {
634:   return(0);
635:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_COMMON) {
636:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
637:   for (i=0; i<m; i++) {
638:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"row %D:",i);
639:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
640: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
641:     if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) > 0.0 && PetscRealPart(a->a[j]) != 0.0) {
642:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g + %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
643:     } else if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) < 0.0 && PetscRealPart(a->a[j]) != 0.0) {
644:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g - %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)-PetscImaginaryPart(a->a[j]));
645:     } else if (PetscRealPart(a->a[j]) != 0.0) {
646:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]));
647:     }
648: #else
649:     if (a->a[j] != 0.0) {PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)a->a[j]);}
650: #endif
651:    }
652:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
653:   }
654:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
655:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_SYMMODU) {
656:   PetscInt nzd=0,fshift=1,*sptr;
657:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
658:   PetscMalloc1(m+1,&sptr);
659:   for (i=0; i<m; i++) {
660:    sptr[i] = nzd+1;
661:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
662:     if (a->j[j] >= i) {
663: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
664:      if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) != 0.0 || PetscRealPart(a->a[j]) != 0.0) nzd++;
665: #else
666:      if (a->a[j] != 0.0) nzd++;
667: #endif
668:     }
669:    }
670:   }
671:   sptr[m] = nzd+1;
672:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D %D\n\n",m,nzd);
673:   for (i=0; i<m+1; i+=6) {
674:    if (i+4<m) {
675:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D %D %D %D %D %D\n",sptr[i],sptr[i+1],sptr[i+2],sptr[i+3],sptr[i+4],sptr[i+5]);
676:    } else if (i+3<m) {
677:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D %D %D %D %D\n",sptr[i],sptr[i+1],sptr[i+2],sptr[i+3],sptr[i+4]);
678:    } else if (i+2<m) {
679:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D %D %D %D\n",sptr[i],sptr[i+1],sptr[i+2],sptr[i+3]);
680:    } else if (i+1<m) {
681:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D %D %D\n",sptr[i],sptr[i+1],sptr[i+2]);
682:    } else if (i<m) {
683:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D %D\n",sptr[i],sptr[i+1]);
684:    } else {
685:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D\n",sptr[i]);
686:    }
687:   }
688:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
689:   PetscFree(sptr);
690:   for (i=0; i<m; i++) {
691:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
692:     if (a->j[j] >= i) {PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %D ",a->j[j]+fshift);}
693:    }
694:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
695:   }
696:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
697:   for (i=0; i<m; i++) {
698:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
699:     if (a->j[j] >= i) {
700: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
701:      if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) != 0.0 || PetscRealPart(a->a[j]) != 0.0) {
702:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %18.16e %18.16e ",(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
703:      }
704: #else
705:      if (a->a[j] != 0.0) {PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %18.16e ",(double)a->a[j]);}
706: #endif
707:     }
708:    }
709:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
710:   }
711:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
712:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_DENSE) {
713:   PetscInt  cnt = 0,jcnt;
714:   PetscScalar value;
715: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
716:   PetscBool  realonly = PETSC_TRUE;

718:   for (i=0; i<a->i[m]; i++) {
719:    if (PetscImaginaryPart(a->a[i]) != 0.0) {
720:     realonly = PETSC_FALSE;
721:     break;
722:    }
723:   }
724: #endif

726:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
727:   for (i=0; i<m; i++) {
728:    jcnt = 0;
729:    for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
730:     if (jcnt < a->i[i+1]-a->i[i] && j == a->j[cnt]) {
731:      value = a->a[cnt++];
732:      jcnt++;
733:     } else {
734:      value = 0.0;
735:     }
736: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
737:     if (realonly) {
738:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %7.5e ",(double)PetscRealPart(value));
739:     } else {
740:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %7.5e+%7.5e i ",(double)PetscRealPart(value),(double)PetscImaginaryPart(value));
741:     }
742: #else
743:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," %7.5e ",(double)value);
744: #endif
745:    }
746:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
747:   }
748:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
749:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_MATRIXMARKET) {
750:   PetscInt fshift=1;
751:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
752: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
753:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%%%%MatrixMarket matrix coordinate complex general\n");
754: #else
755:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%%%%MatrixMarket matrix coordinate real general\n");
756: #endif
757:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %D\n", m, A->cmap->n, a->nz);
758:   for (i=0; i<m; i++) {
759:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
760: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
761:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %g %g\n", i+fshift,a->j[j]+fshift,(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
762: #else
763:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D %D %g\n", i+fshift, a->j[j]+fshift, (double)a->a[j]);
764: #endif
765:    }
766:   }
767:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
768:  } else {
769:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
770:   if (A->factortype) {
771:    for (i=0; i<m; i++) {
772:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"row %D:",i);
773:     /* L part */
774:     for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
775: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
776:      if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) > 0.0) {
777:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g + %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
778:      } else if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) < 0.0) {
779:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g - %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)(-PetscImaginaryPart(a->a[j])));
780:      } else {
781:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]));
782:      }
783: #else
784:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)a->a[j]);
785: #endif
786:     }
787:     /* diagonal */
788:     j = a->diag[i];
789: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
790:     if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) > 0.0) {
791:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g + %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(1.0/a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(1.0/a->a[j]));
792:     } else if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) < 0.0) {
793:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g - %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(1.0/a->a[j]),(double)(-PetscImaginaryPart(1.0/a->a[j])));
794:     } else {
795:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)PetscRealPart(1.0/a->a[j]));
796:     }
797: #else
798:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)(1.0/a->a[j]));
799: #endif

801:     /* U part */
802:     for (j=a->diag[i+1]+1; j<a->diag[i]; j++) {
803: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
804:      if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) > 0.0) {
805:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g + %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
806:      } else if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) < 0.0) {
807:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g - %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)(-PetscImaginaryPart(a->a[j])));
808:      } else {
809:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]));
810:      }
811: #else
812:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)a->a[j]);
813: #endif
814:     }
815:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
816:    }
817:   } else {
818:    for (i=0; i<m; i++) {
819:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"row %D:",i);
820:     for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
821: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
822:      if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) > 0.0) {
823:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g + %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)PetscImaginaryPart(a->a[j]));
824:      } else if (PetscImaginaryPart(a->a[j]) < 0.0) {
825:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g - %g i)",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]),(double)-PetscImaginaryPart(a->a[j]));
826:      } else {
827:       PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)PetscRealPart(a->a[j]));
828:      }
829: #else
830:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",a->j[j],(double)a->a[j]);
831: #endif
832:     }
833:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
834:    }
835:   }
836:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
837:  }
838:  PetscViewerFlush(viewer);
839:  return(0);
840: }

842: #include <petscdraw.h>
845: PetscErrorCode MatView_SeqAIJ_Draw_Zoom(PetscDraw draw,void *Aa)
846: {
847:  Mat        A = (Mat) Aa;
848:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
849:  PetscErrorCode  ierr;
850:  PetscInt     i,j,m = A->rmap->n;
851:  int        color;
852:  PetscReal     xl,yl,xr,yr,x_l,x_r,y_l,y_r;
853:  PetscViewer    viewer;
854:  PetscViewerFormat format;

857:  PetscObjectQuery((PetscObject)A,"Zoomviewer",(PetscObject*)&viewer);
858:  PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
859:  PetscDrawGetCoordinates(draw,&xl,&yl,&xr,&yr);

861:  /* loop over matrix elements drawing boxes */

863:  if (format != PETSC_VIEWER_DRAW_CONTOUR) {
864:   PetscDrawCollectiveBegin(draw);
865:   /* Blue for negative, Cyan for zero and Red for positive */
866:   color = PETSC_DRAW_BLUE;
867:   for (i=0; i<m; i++) {
868:    y_l = m - i - 1.0; y_r = y_l + 1.0;
869:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
870:     x_l = a->j[j]; x_r = x_l + 1.0;
871:     if (PetscRealPart(a->a[j]) >= 0.) continue;
872:     PetscDrawRectangle(draw,x_l,y_l,x_r,y_r,color,color,color,color);
873:    }
874:   }
875:   color = PETSC_DRAW_CYAN;
876:   for (i=0; i<m; i++) {
877:    y_l = m - i - 1.0; y_r = y_l + 1.0;
878:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
879:     x_l = a->j[j]; x_r = x_l + 1.0;
880:     if (a->a[j] != 0.) continue;
881:     PetscDrawRectangle(draw,x_l,y_l,x_r,y_r,color,color,color,color);
882:    }
883:   }
884:   color = PETSC_DRAW_RED;
885:   for (i=0; i<m; i++) {
886:    y_l = m - i - 1.0; y_r = y_l + 1.0;
887:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
888:     x_l = a->j[j]; x_r = x_l + 1.0;
889:     if (PetscRealPart(a->a[j]) <= 0.) continue;
890:     PetscDrawRectangle(draw,x_l,y_l,x_r,y_r,color,color,color,color);
891:    }
892:   }
893:   PetscDrawCollectiveEnd(draw);
894:  } else {
895:   /* use contour shading to indicate magnitude of values */
896:   /* first determine max of all nonzero values */
897:   PetscReal minv = 0.0, maxv = 0.0;
898:   PetscInt nz = a->nz, count = 0;
899:   PetscDraw popup;

901:   for (i=0; i<nz; i++) {
902:    if (PetscAbsScalar(a->a[i]) > maxv) maxv = PetscAbsScalar(a->a[i]);
903:   }
904:   if (minv >= maxv) maxv = minv + PETSC_SMALL;
905:   PetscDrawGetPopup(draw,&popup);
906:   PetscDrawScalePopup(popup,minv,maxv);

908:   PetscDrawCollectiveBegin(draw);
909:   for (i=0; i<m; i++) {
910:    y_l = m - i - 1.0;
911:    y_r = y_l + 1.0;
912:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
913:     x_l = a->j[j];
914:     x_r = x_l + 1.0;
915:     color = PetscDrawRealToColor(PetscAbsScalar(a->a[count]),minv,maxv);
916:     PetscDrawRectangle(draw,x_l,y_l,x_r,y_r,color,color,color,color);
917:     count++;
918:    }
919:   }
920:   PetscDrawCollectiveEnd(draw);
921:  }
922:  return(0);
923: }

925: #include <petscdraw.h>
928: PetscErrorCode MatView_SeqAIJ_Draw(Mat A,PetscViewer viewer)
929: {
931:  PetscDraw   draw;
932:  PetscReal   xr,yr,xl,yl,h,w;
933:  PetscBool   isnull;

936:  PetscViewerDrawGetDraw(viewer,0,&draw);
937:  PetscDrawIsNull(draw,&isnull);
938:  if (isnull) return(0);

940:  xr  = A->cmap->n; yr = A->rmap->n; h = yr/10.0; w = xr/10.0;
941:  xr += w;     yr += h;     xl = -w;   yl = -h;
942:  PetscDrawSetCoordinates(draw,xl,yl,xr,yr);
943:  PetscObjectCompose((PetscObject)A,"Zoomviewer",(PetscObject)viewer);
944:  PetscDrawZoom(draw,MatView_SeqAIJ_Draw_Zoom,A);
945:  PetscObjectCompose((PetscObject)A,"Zoomviewer",NULL);
946:  PetscDrawSave(draw);
947:  return(0);
948: }

952: PetscErrorCode MatView_SeqAIJ(Mat A,PetscViewer viewer)
953: {
955:  PetscBool   iascii,isbinary,isdraw;

958:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERASCII,&iascii);
959:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERBINARY,&isbinary);
960:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERDRAW,&isdraw);
961:  if (iascii) {
962:   MatView_SeqAIJ_ASCII(A,viewer);
963:  } else if (isbinary) {
964:   MatView_SeqAIJ_Binary(A,viewer);
965:  } else if (isdraw) {
966:   MatView_SeqAIJ_Draw(A,viewer);
967:  }
968:  MatView_SeqAIJ_Inode(A,viewer);
969:  return(0);
970: }

974: PetscErrorCode MatAssemblyEnd_SeqAIJ(Mat A,MatAssemblyType mode)
975: {
976:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
978:  PetscInt    fshift = 0,i,j,*ai = a->i,*aj = a->j,*imax = a->imax;
979:  PetscInt    m   = A->rmap->n,*ip,N,*ailen = a->ilen,rmax = 0;
980:  MatScalar   *aa  = a->a,*ap;
981:  PetscReal   ratio = 0.6;

984:  if (mode == MAT_FLUSH_ASSEMBLY) return(0);

986:  if (m) rmax = ailen[0]; /* determine row with most nonzeros */
987:  for (i=1; i<m; i++) {
988:   /* move each row back by the amount of empty slots (fshift) before it*/
989:   fshift += imax[i-1] - ailen[i-1];
990:   rmax  = PetscMax(rmax,ailen[i]);
991:   if (fshift) {
992:    ip = aj + ai[i];
993:    ap = aa + ai[i];
994:    N = ailen[i];
995:    for (j=0; j<N; j++) {
996:     ip[j-fshift] = ip[j];
997:     ap[j-fshift] = ap[j];
998:    }
999:   }
1000:   ai[i] = ai[i-1] + ailen[i-1];
1001:  }
1002:  if (m) {
1003:   fshift += imax[m-1] - ailen[m-1];
1004:   ai[m]  = ai[m-1] + ailen[m-1];
1005:  }

1007:  /* reset ilen and imax for each row */
1008:  a->nonzerorowcnt = 0;
1009:  for (i=0; i<m; i++) {
1010:   ailen[i] = imax[i] = ai[i+1] - ai[i];
1011:   a->nonzerorowcnt += ((ai[i+1] - ai[i]) > 0);
1012:  }
1013:  a->nz = ai[m];
1014:  if (fshift && a->nounused == -1) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB, "Unused space detected in matrix: %D X %D, %D unneeded", m, A->cmap->n, fshift);

1016:  MatMarkDiagonal_SeqAIJ(A);
1017:  PetscInfo4(A,"Matrix size: %D X %D; storage space: %D unneeded,%D used\n",m,A->cmap->n,fshift,a->nz);
1018:  PetscInfo1(A,"Number of mallocs during MatSetValues() is %D\n",a->reallocs);
1019:  PetscInfo1(A,"Maximum nonzeros in any row is %D\n",rmax);

1021:  A->info.mallocs  += a->reallocs;
1022:  a->reallocs     = 0;
1023:  A->info.nz_unneeded = (PetscReal)fshift;
1024:  a->rmax       = rmax;

1026:  MatCheckCompressedRow(A,a->nonzerorowcnt,&a->compressedrow,a->i,m,ratio);
1027:  MatAssemblyEnd_SeqAIJ_Inode(A,mode);
1028:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal(A);
1029:  return(0);
1030: }

1034: PetscErrorCode MatRealPart_SeqAIJ(Mat A)
1035: {
1036:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1037:  PetscInt    i,nz = a->nz;
1038:  MatScalar   *aa = a->a;

1042:  for (i=0; i<nz; i++) aa[i] = PetscRealPart(aa[i]);
1043:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal(A);
1044:  return(0);
1045: }

1049: PetscErrorCode MatImaginaryPart_SeqAIJ(Mat A)
1050: {
1051:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1052:  PetscInt    i,nz = a->nz;
1053:  MatScalar   *aa = a->a;

1057:  for (i=0; i<nz; i++) aa[i] = PetscImaginaryPart(aa[i]);
1058:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal(A);
1059:  return(0);
1060: }

1064: PetscErrorCode MatZeroEntries_SeqAIJ(Mat A)
1065: {
1066:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

1070:  PetscMemzero(a->a,(a->i[A->rmap->n])*sizeof(PetscScalar));
1071:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal(A);
1072:  return(0);
1073: }

1077: PetscErrorCode MatDestroy_SeqAIJ(Mat A)
1078: {
1079:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

1083: #if defined(PETSC_USE_LOG)
1084:  PetscLogObjectState((PetscObject)A,"Rows=%D, Cols=%D, NZ=%D",A->rmap->n,A->cmap->n,a->nz);
1085: #endif
1086:  MatSeqXAIJFreeAIJ(A,&a->a,&a->j,&a->i);
1087:  ISDestroy(&a->row);
1088:  ISDestroy(&a->col);
1089:  PetscFree(a->diag);
1090:  PetscFree(a->ibdiag);
1091:  PetscFree2(a->imax,a->ilen);
1092:  PetscFree3(a->idiag,a->mdiag,a->ssor_work);
1093:  PetscFree(a->solve_work);
1094:  ISDestroy(&a->icol);
1095:  PetscFree(a->saved_values);
1096:  ISColoringDestroy(&a->coloring);
1097:  PetscFree2(a->compressedrow.i,a->compressedrow.rindex);
1098:  PetscFree(a->matmult_abdense);

1100:  MatDestroy_SeqAIJ_Inode(A);
1101:  PetscFree(A->data);

1103:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)A,0);
1104:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatSeqAIJSetColumnIndices_C",NULL);
1105:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatStoreValues_C",NULL);
1106:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatRetrieveValues_C",NULL);
1107:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatConvert_seqaij_seqsbaij_C",NULL);
1108:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatConvert_seqaij_seqbaij_C",NULL);
1109:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatConvert_seqaij_seqaijperm_C",NULL);
1110: #if defined(PETSC_HAVE_ELEMENTAL)
1111:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatConvert_seqaij_elemental_C",NULL);
1112: #endif
1113:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatConvert_seqaij_seqdense_C",NULL);
1114:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatIsTranspose_C",NULL);
1115:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatSeqAIJSetPreallocation_C",NULL);
1116:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatSeqAIJSetPreallocationCSR_C",NULL);
1117:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A,"MatReorderForNonzeroDiagonal_C",NULL);
1118:  return(0);
1119: }

1123: PetscErrorCode MatSetOption_SeqAIJ(Mat A,MatOption op,PetscBool flg)
1124: {
1125:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

1129:  switch (op) {
1130:  case MAT_ROW_ORIENTED:
1131:   a->roworiented = flg;
1132:   break;
1133:  case MAT_KEEP_NONZERO_PATTERN:
1134:   a->keepnonzeropattern = flg;
1135:   break;
1136:  case MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS:
1137:   a->nonew = (flg ? 0 : 1);
1138:   break;
1139:  case MAT_NEW_NONZERO_LOCATION_ERR:
1140:   a->nonew = (flg ? -1 : 0);
1141:   break;
1142:  case MAT_NEW_NONZERO_ALLOCATION_ERR:
1143:   a->nonew = (flg ? -2 : 0);
1144:   break;
1145:  case MAT_UNUSED_NONZERO_LOCATION_ERR:
1146:   a->nounused = (flg ? -1 : 0);
1147:   break;
1148:  case MAT_IGNORE_ZERO_ENTRIES:
1149:   a->ignorezeroentries = flg;
1150:   break;
1151:  case MAT_SPD:
1152:  case MAT_SYMMETRIC:
1153:  case MAT_STRUCTURALLY_SYMMETRIC:
1154:  case MAT_HERMITIAN:
1155:  case MAT_SYMMETRY_ETERNAL:
1156:   /* These options are handled directly by MatSetOption() */
1157:   break;
1158:  case MAT_NEW_DIAGONALS:
1159:  case MAT_IGNORE_OFF_PROC_ENTRIES:
1160:  case MAT_USE_HASH_TABLE:
1161:   PetscInfo1(A,"Option %s ignored\n",MatOptions[op]);
1162:   break;
1163:  case MAT_USE_INODES:
1164:   /* Not an error because MatSetOption_SeqAIJ_Inode handles this one */
1165:   break;
1166:  default:
1167:   SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"unknown option %d",op);
1168:  }
1169:  MatSetOption_SeqAIJ_Inode(A,op,flg);
1170:  return(0);
1171: }

1175: PetscErrorCode MatGetDiagonal_SeqAIJ(Mat A,Vec v)
1176: {
1177:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1179:  PetscInt    i,j,n,*ai=a->i,*aj=a->j,nz;
1180:  PetscScalar  *aa=a->a,*x,zero=0.0;

1183:  VecGetLocalSize(v,&n);
1184:  if (n != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");

1186:  if (A->factortype == MAT_FACTOR_ILU || A->factortype == MAT_FACTOR_LU) {
1187:   PetscInt *diag=a->diag;
1188:   VecGetArray(v,&x);
1189:   for (i=0; i<n; i++) x[i] = 1.0/aa[diag[i]];
1190:   VecRestoreArray(v,&x);
1191:   return(0);
1192:  }

1194:  VecSet(v,zero);
1195:  VecGetArray(v,&x);
1196:  for (i=0; i<n; i++) {
1197:   nz = ai[i+1] - ai[i];
1198:   if (!nz) x[i] = 0.0;
1199:   for (j=ai[i]; j<ai[i+1]; j++) {
1200:    if (aj[j] == i) {
1201:     x[i] = aa[j];
1202:     break;
1203:    }
1204:   }
1205:  }
1206:  VecRestoreArray(v,&x);
1207:  return(0);
1208: }

1210: #include <../src/mat/impls/aij/seq/ftn-kernels/fmult.h>
1213: PetscErrorCode MatMultTransposeAdd_SeqAIJ(Mat A,Vec xx,Vec zz,Vec yy)
1214: {
1215:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1216:  PetscScalar    *y;
1217:  const PetscScalar *x;
1218:  PetscErrorCode  ierr;
1219:  PetscInt     m = A->rmap->n;
1220: #if !defined(PETSC_USE_FORTRAN_KERNEL_MULTTRANSPOSEAIJ)
1221:  const MatScalar  *v;
1222:  PetscScalar    alpha;
1223:  PetscInt     n,i,j;
1224:  const PetscInt  *idx,*ii,*ridx=NULL;
1225:  Mat_CompressedRow cprow  = a->compressedrow;
1226:  PetscBool     usecprow = cprow.use;
1227: #endif

1230:  if (zz != yy) {VecCopy(zz,yy);}
1231:  VecGetArrayRead(xx,&x);
1232:  VecGetArray(yy,&y);

1234: #if defined(PETSC_USE_FORTRAN_KERNEL_MULTTRANSPOSEAIJ)
1235:  fortranmulttransposeaddaij_(&m,x,a->i,a->j,a->a,y);
1236: #else
1237:  if (usecprow) {
1238:   m  = cprow.nrows;
1239:   ii  = cprow.i;
1240:   ridx = cprow.rindex;
1241:  } else {
1242:   ii = a->i;
1243:  }
1244:  for (i=0; i<m; i++) {
1245:   idx = a->j + ii[i];
1246:   v  = a->a + ii[i];
1247:   n  = ii[i+1] - ii[i];
1248:   if (usecprow) {
1249:    alpha = x[ridx[i]];
1250:   } else {
1251:    alpha = x[i];
1252:   }
1253:   for (j=0; j<n; j++) y[idx[j]] += alpha*v[j];
1254:  }
1255: #endif
1256:  PetscLogFlops(2.0*a->nz);
1257:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
1258:  VecRestoreArray(yy,&y);
1259:  return(0);
1260: }

1264: PetscErrorCode MatMultTranspose_SeqAIJ(Mat A,Vec xx,Vec yy)
1265: {

1269:  VecSet(yy,0.0);
1270:  MatMultTransposeAdd_SeqAIJ(A,xx,yy,yy);
1271:  return(0);
1272: }

1274: #include <../src/mat/impls/aij/seq/ftn-kernels/fmult.h>

1278: PetscErrorCode MatMult_SeqAIJ(Mat A,Vec xx,Vec yy)
1279: {
1280:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1281:  PetscScalar    *y;
1282:  const PetscScalar *x;
1283:  const MatScalar  *aa;
1284:  PetscErrorCode  ierr;
1285:  PetscInt     m=A->rmap->n;
1286:  const PetscInt  *aj,*ii,*ridx=NULL;
1287:  PetscInt     n,i;
1288:  PetscScalar    sum;
1289:  PetscBool     usecprow=a->compressedrow.use;

1291: #if defined(PETSC_HAVE_PRAGMA_DISJOINT)
1292: #pragma disjoint(*x,*y,*aa)
1293: #endif

1296:  VecGetArrayRead(xx,&x);
1297:  VecGetArray(yy,&y);
1298:  ii  = a->i;
1299:  if (usecprow) { /* use compressed row format */
1300:   PetscMemzero(y,m*sizeof(PetscScalar));
1301:   m  = a->compressedrow.nrows;
1302:   ii  = a->compressedrow.i;
1303:   ridx = a->compressedrow.rindex;
1304:   for (i=0; i<m; i++) {
1305:    n      = ii[i+1] - ii[i];
1306:    aj     = a->j + ii[i];
1307:    aa     = a->a + ii[i];
1308:    sum     = 0.0;
1309:    PetscSparseDensePlusDot(sum,x,aa,aj,n);
1310:    /* for (j=0; j<n; j++) sum += (*aa++)*x[*aj++]; */
1311:    y[*ridx++] = sum;
1312:   }
1313:  } else { /* do not use compressed row format */
1314: #if defined(PETSC_USE_FORTRAN_KERNEL_MULTAIJ)
1315:   aj  = a->j;
1316:   aa  = a->a;
1317:   fortranmultaij_(&m,x,ii,aj,aa,y);
1318: #else
1319:   for (i=0; i<m; i++) {
1320:    n      = ii[i+1] - ii[i];
1321:    aj     = a->j + ii[i];
1322:    aa     = a->a + ii[i];
1323:    sum     = 0.0;
1324:    PetscSparseDensePlusDot(sum,x,aa,aj,n);
1325:    y[i] = sum;
1326:   }
1327: #endif
1328:  }
1329:  PetscLogFlops(2.0*a->nz - a->nonzerorowcnt);
1330:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
1331:  VecRestoreArray(yy,&y);
1332:  return(0);
1333: }

1337: PetscErrorCode MatMultMax_SeqAIJ(Mat A,Vec xx,Vec yy)
1338: {
1339:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1340:  PetscScalar    *y;
1341:  const PetscScalar *x;
1342:  const MatScalar  *aa;
1343:  PetscErrorCode  ierr;
1344:  PetscInt     m=A->rmap->n;
1345:  const PetscInt  *aj,*ii,*ridx=NULL;
1346:  PetscInt     n,i,nonzerorow=0;
1347:  PetscScalar    sum;
1348:  PetscBool     usecprow=a->compressedrow.use;

1350: #if defined(PETSC_HAVE_PRAGMA_DISJOINT)
1351: #pragma disjoint(*x,*y,*aa)
1352: #endif

1355:  VecGetArrayRead(xx,&x);
1356:  VecGetArray(yy,&y);
1357:  if (usecprow) { /* use compressed row format */
1358:   m  = a->compressedrow.nrows;
1359:   ii  = a->compressedrow.i;
1360:   ridx = a->compressedrow.rindex;
1361:   for (i=0; i<m; i++) {
1362:    n      = ii[i+1] - ii[i];
1363:    aj     = a->j + ii[i];
1364:    aa     = a->a + ii[i];
1365:    sum     = 0.0;
1366:    nonzerorow += (n>0);
1367:    PetscSparseDenseMaxDot(sum,x,aa,aj,n);
1368:    /* for (j=0; j<n; j++) sum += (*aa++)*x[*aj++]; */
1369:    y[*ridx++] = sum;
1370:   }
1371:  } else { /* do not use compressed row format */
1372:   ii = a->i;
1373:   for (i=0; i<m; i++) {
1374:    n      = ii[i+1] - ii[i];
1375:    aj     = a->j + ii[i];
1376:    aa     = a->a + ii[i];
1377:    sum     = 0.0;
1378:    nonzerorow += (n>0);
1379:    PetscSparseDenseMaxDot(sum,x,aa,aj,n);
1380:    y[i] = sum;
1381:   }
1382:  }
1383:  PetscLogFlops(2.0*a->nz - nonzerorow);
1384:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
1385:  VecRestoreArray(yy,&y);
1386:  return(0);
1387: }

1391: PetscErrorCode MatMultAddMax_SeqAIJ(Mat A,Vec xx,Vec yy,Vec zz)
1392: {
1393:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1394:  PetscScalar    *y,*z;
1395:  const PetscScalar *x;
1396:  const MatScalar  *aa;
1397:  PetscErrorCode  ierr;
1398:  PetscInt     m = A->rmap->n,*aj,*ii;
1399:  PetscInt     n,i,*ridx=NULL;
1400:  PetscScalar    sum;
1401:  PetscBool     usecprow=a->compressedrow.use;

1404:  VecGetArrayRead(xx,&x);
1405:  VecGetArrayPair(yy,zz,&y,&z);
1406:  if (usecprow) { /* use compressed row format */
1407:   if (zz != yy) {
1408:    PetscMemcpy(z,y,m*sizeof(PetscScalar));
1409:   }
1410:   m  = a->compressedrow.nrows;
1411:   ii  = a->compressedrow.i;
1412:   ridx = a->compressedrow.rindex;
1413:   for (i=0; i<m; i++) {
1414:    n  = ii[i+1] - ii[i];
1415:    aj = a->j + ii[i];
1416:    aa = a->a + ii[i];
1417:    sum = y[*ridx];
1418:    PetscSparseDenseMaxDot(sum,x,aa,aj,n);
1419:    z[*ridx++] = sum;
1420:   }
1421:  } else { /* do not use compressed row format */
1422:   ii = a->i;
1423:   for (i=0; i<m; i++) {
1424:    n  = ii[i+1] - ii[i];
1425:    aj = a->j + ii[i];
1426:    aa = a->a + ii[i];
1427:    sum = y[i];
1428:    PetscSparseDenseMaxDot(sum,x,aa,aj,n);
1429:    z[i] = sum;
1430:   }
1431:  }
1432:  PetscLogFlops(2.0*a->nz);
1433:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
1434:  VecRestoreArrayPair(yy,zz,&y,&z);
1435:  return(0);
1436: }

1438: #include <../src/mat/impls/aij/seq/ftn-kernels/fmultadd.h>
1441: PetscErrorCode MatMultAdd_SeqAIJ(Mat A,Vec xx,Vec yy,Vec zz)
1442: {
1443:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1444:  PetscScalar    *y,*z;
1445:  const PetscScalar *x;
1446:  const MatScalar  *aa;
1447:  PetscErrorCode  ierr;
1448:  const PetscInt  *aj,*ii,*ridx=NULL;
1449:  PetscInt     m = A->rmap->n,n,i;
1450:  PetscScalar    sum;
1451:  PetscBool     usecprow=a->compressedrow.use;

1454:  VecGetArrayRead(xx,&x);
1455:  VecGetArrayPair(yy,zz,&y,&z);
1456:  if (usecprow) { /* use compressed row format */
1457:   if (zz != yy) {
1458:    PetscMemcpy(z,y,m*sizeof(PetscScalar));
1459:   }
1460:   m  = a->compressedrow.nrows;
1461:   ii  = a->compressedrow.i;
1462:   ridx = a->compressedrow.rindex;
1463:   for (i=0; i<m; i++) {
1464:    n  = ii[i+1] - ii[i];
1465:    aj = a->j + ii[i];
1466:    aa = a->a + ii[i];
1467:    sum = y[*ridx];
1468:    PetscSparseDensePlusDot(sum,x,aa,aj,n);
1469:    z[*ridx++] = sum;
1470:   }
1471:  } else { /* do not use compressed row format */
1472:   ii = a->i;
1473: #if defined(PETSC_USE_FORTRAN_KERNEL_MULTADDAIJ)
1474:   aj = a->j;
1475:   aa = a->a;
1476:   fortranmultaddaij_(&m,x,ii,aj,aa,y,z);
1477: #else
1478:   for (i=0; i<m; i++) {
1479:    n  = ii[i+1] - ii[i];
1480:    aj = a->j + ii[i];
1481:    aa = a->a + ii[i];
1482:    sum = y[i];
1483:    PetscSparseDensePlusDot(sum,x,aa,aj,n);
1484:    z[i] = sum;
1485:   }
1486: #endif
1487:  }
1488:  PetscLogFlops(2.0*a->nz);
1489:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
1490:  VecRestoreArrayPair(yy,zz,&y,&z);
1491: #if defined(PETSC_HAVE_CUSP)
1492:  /*
1493:  VecView(xx,0);
1494:  VecView(zz,0);
1495:  MatView(A,0);
1496:  */
1497: #endif
1498:  return(0);
1499: }

1501: /*
1502:   Adds diagonal pointers to sparse matrix structure.
1503: */
1506: PetscErrorCode MatMarkDiagonal_SeqAIJ(Mat A)
1507: {
1508:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1510:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n;

1513:  if (!a->diag) {
1514:   PetscMalloc1(m,&a->diag);
1515:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)A, m*sizeof(PetscInt));
1516:  }
1517:  for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
1518:   a->diag[i] = a->i[i+1];
1519:   for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
1520:    if (a->j[j] == i) {
1521:     a->diag[i] = j;
1522:     break;
1523:    }
1524:   }
1525:  }
1526:  return(0);
1527: }

1529: /*
1530:   Checks for missing diagonals
1531: */
1534: PetscErrorCode MatMissingDiagonal_SeqAIJ(Mat A,PetscBool *missing,PetscInt *d)
1535: {
1536:  Mat_SeqAIJ *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1537:  PetscInt  *diag,*ii = a->i,i;

1540:  *missing = PETSC_FALSE;
1541:  if (A->rmap->n > 0 && !ii) {
1542:   *missing = PETSC_TRUE;
1543:   if (d) *d = 0;
1544:   PetscInfo(A,"Matrix has no entries therefore is missing diagonal\n");
1545:  } else {
1546:   diag = a->diag;
1547:   for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
1548:    if (diag[i] >= ii[i+1]) {
1549:     *missing = PETSC_TRUE;
1550:     if (d) *d = i;
1551:     PetscInfo1(A,"Matrix is missing diagonal number %D\n",i);
1552:     break;
1553:    }
1554:   }
1555:  }
1556:  return(0);
1557: }

1561: /*
1562:  Negative shift indicates do not generate an error if there is a zero diagonal, just invert it anyways
1563: */
1564: PetscErrorCode MatInvertDiagonal_SeqAIJ(Mat A,PetscScalar omega,PetscScalar fshift)
1565: {
1566:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*) A->data;
1568:  PetscInt    i,*diag,m = A->rmap->n;
1569:  MatScalar   *v = a->a;
1570:  PetscScalar  *idiag,*mdiag;

1573:  if (a->idiagvalid) return(0);
1574:  MatMarkDiagonal_SeqAIJ(A);
1575:  diag = a->diag;
1576:  if (!a->idiag) {
1577:   PetscMalloc3(m,&a->idiag,m,&a->mdiag,m,&a->ssor_work);
1578:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)A, 3*m*sizeof(PetscScalar));
1579:   v  = a->a;
1580:  }
1581:  mdiag = a->mdiag;
1582:  idiag = a->idiag;

1584:  if (omega == 1.0 && PetscRealPart(fshift) <= 0.0) {
1585:   for (i=0; i<m; i++) {
1586:    mdiag[i] = v[diag[i]];
1587:    if (!PetscAbsScalar(mdiag[i])) { /* zero diagonal */
1588:     if (PetscRealPart(fshift)) {
1589:      PetscInfo1(A,"Zero diagonal on row %D\n",i);
1590:      A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
1591:     } else {
1592:      SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_INCOMP,"Zero diagonal on row %D",i);
1593:     }
1594:    }
1595:    idiag[i] = 1.0/v[diag[i]];
1596:   }
1597:   PetscLogFlops(m);
1598:  } else {
1599:   for (i=0; i<m; i++) {
1600:    mdiag[i] = v[diag[i]];
1601:    idiag[i] = omega/(fshift + v[diag[i]]);
1602:   }
1603:   PetscLogFlops(2.0*m);
1604:  }
1605:  a->idiagvalid = PETSC_TRUE;
1606:  return(0);
1607: }

1609: #include <../src/mat/impls/aij/seq/ftn-kernels/frelax.h>
1612: PetscErrorCode MatSOR_SeqAIJ(Mat A,Vec bb,PetscReal omega,MatSORType flag,PetscReal fshift,PetscInt its,PetscInt lits,Vec xx)
1613: {
1614:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1615:  PetscScalar    *x,d,sum,*t,scale;
1616:  const MatScalar  *v,*idiag=0,*mdiag;
1617:  const PetscScalar *b, *bs,*xb, *ts;
1618:  PetscErrorCode  ierr;
1619:  PetscInt     n,m = A->rmap->n,i;
1620:  const PetscInt  *idx,*diag;

1623:  its = its*lits;

1625:  if (fshift != a->fshift || omega != a->omega) a->idiagvalid = PETSC_FALSE; /* must recompute idiag[] */
1626:  if (!a->idiagvalid) {MatInvertDiagonal_SeqAIJ(A,omega,fshift);}
1627:  a->fshift = fshift;
1628:  a->omega = omega;

1630:  diag = a->diag;
1631:  t   = a->ssor_work;
1632:  idiag = a->idiag;
1633:  mdiag = a->mdiag;

1635:  VecGetArray(xx,&x);
1636:  VecGetArrayRead(bb,&b);
1637:  /* We count flops by assuming the upper triangular and lower triangular parts have the same number of nonzeros */
1638:  if (flag == SOR_APPLY_UPPER) {
1639:   /* apply (U + D/omega) to the vector */
1640:   bs = b;
1641:   for (i=0; i<m; i++) {
1642:    d  = fshift + mdiag[i];
1643:    n  = a->i[i+1] - diag[i] - 1;
1644:    idx = a->j + diag[i] + 1;
1645:    v  = a->a + diag[i] + 1;
1646:    sum = b[i]*d/omega;
1647:    PetscSparseDensePlusDot(sum,bs,v,idx,n);
1648:    x[i] = sum;
1649:   }
1650:   VecRestoreArray(xx,&x);
1651:   VecRestoreArrayRead(bb,&b);
1652:   PetscLogFlops(a->nz);
1653:   return(0);
1654:  }

1656:  if (flag == SOR_APPLY_LOWER) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"SOR_APPLY_LOWER is not implemented");
1657:  else if (flag & SOR_EISENSTAT) {
1658:   /* Let A = L + U + D; where L is lower trianglar,
1659:   U is upper triangular, E = D/omega; This routine applies

1661:       (L + E)^{-1} A (U + E)^{-1}

1663:   to a vector efficiently using Eisenstat's trick.
1664:   */
1665:   scale = (2.0/omega) - 1.0;

1667:   /* x = (E + U)^{-1} b */
1668:   for (i=m-1; i>=0; i--) {
1669:    n  = a->i[i+1] - diag[i] - 1;
1670:    idx = a->j + diag[i] + 1;
1671:    v  = a->a + diag[i] + 1;
1672:    sum = b[i];
1673:    PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1674:    x[i] = sum*idiag[i];
1675:   }

1677:   /* t = b - (2*E - D)x */
1678:   v = a->a;
1679:   for (i=0; i<m; i++) t[i] = b[i] - scale*(v[*diag++])*x[i];

1681:   /* t = (E + L)^{-1}t */
1682:   ts  = t;
1683:   diag = a->diag;
1684:   for (i=0; i<m; i++) {
1685:    n  = diag[i] - a->i[i];
1686:    idx = a->j + a->i[i];
1687:    v  = a->a + a->i[i];
1688:    sum = t[i];
1689:    PetscSparseDenseMinusDot(sum,ts,v,idx,n);
1690:    t[i] = sum*idiag[i];
1691:    /* x = x + t */
1692:    x[i] += t[i];
1693:   }

1695:   PetscLogFlops(6.0*m-1 + 2.0*a->nz);
1696:   VecRestoreArray(xx,&x);
1697:   VecRestoreArrayRead(bb,&b);
1698:   return(0);
1699:  }
1700:  if (flag & SOR_ZERO_INITIAL_GUESS) {
1701:   if (flag & SOR_FORWARD_SWEEP || flag & SOR_LOCAL_FORWARD_SWEEP) {
1702:    for (i=0; i<m; i++) {
1703:     n  = diag[i] - a->i[i];
1704:     idx = a->j + a->i[i];
1705:     v  = a->a + a->i[i];
1706:     sum = b[i];
1707:     PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1708:     t[i] = sum;
1709:     x[i] = sum*idiag[i];
1710:    }
1711:    xb  = t;
1712:    PetscLogFlops(a->nz);
1713:   } else xb = b;
1714:   if (flag & SOR_BACKWARD_SWEEP || flag & SOR_LOCAL_BACKWARD_SWEEP) {
1715:    for (i=m-1; i>=0; i--) {
1716:     n  = a->i[i+1] - diag[i] - 1;
1717:     idx = a->j + diag[i] + 1;
1718:     v  = a->a + diag[i] + 1;
1719:     sum = xb[i];
1720:     PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1721:     if (xb == b) {
1722:      x[i] = sum*idiag[i];
1723:     } else {
1724:      x[i] = (1-omega)*x[i] + sum*idiag[i]; /* omega in idiag */
1725:     }
1726:    }
1727:    PetscLogFlops(a->nz); /* assumes 1/2 in upper */
1728:   }
1729:   its--;
1730:  }
1731:  while (its--) {
1732:   if (flag & SOR_FORWARD_SWEEP || flag & SOR_LOCAL_FORWARD_SWEEP) {
1733:    for (i=0; i<m; i++) {
1734:     /* lower */
1735:     n  = diag[i] - a->i[i];
1736:     idx = a->j + a->i[i];
1737:     v  = a->a + a->i[i];
1738:     sum = b[i];
1739:     PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1740:     t[i] = sum;       /* save application of the lower-triangular part */
1741:     /* upper */
1742:     n  = a->i[i+1] - diag[i] - 1;
1743:     idx = a->j + diag[i] + 1;
1744:     v  = a->a + diag[i] + 1;
1745:     PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1746:     x[i] = (1. - omega)*x[i] + sum*idiag[i]; /* omega in idiag */
1747:    }
1748:    xb  = t;
1749:    PetscLogFlops(2.0*a->nz);
1750:   } else xb = b;
1751:   if (flag & SOR_BACKWARD_SWEEP || flag & SOR_LOCAL_BACKWARD_SWEEP) {
1752:    for (i=m-1; i>=0; i--) {
1753:     sum = xb[i];
1754:     if (xb == b) {
1755:      /* whole matrix (no checkpointing available) */
1756:      n  = a->i[i+1] - a->i[i];
1757:      idx = a->j + a->i[i];
1758:      v  = a->a + a->i[i];
1759:      PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1760:      x[i] = (1. - omega)*x[i] + (sum + mdiag[i]*x[i])*idiag[i];
1761:     } else { /* lower-triangular part has been saved, so only apply upper-triangular */
1762:      n  = a->i[i+1] - diag[i] - 1;
1763:      idx = a->j + diag[i] + 1;
1764:      v  = a->a + diag[i] + 1;
1765:      PetscSparseDenseMinusDot(sum,x,v,idx,n);
1766:      x[i] = (1. - omega)*x[i] + sum*idiag[i]; /* omega in idiag */
1767:     }
1768:    }
1769:    if (xb == b) {
1770:     PetscLogFlops(2.0*a->nz);
1771:    } else {
1772:     PetscLogFlops(a->nz); /* assumes 1/2 in upper */
1773:    }
1774:   }
1775:  }
1776:  VecRestoreArray(xx,&x);
1777:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
1778:  return(0);
1779: }


1784: PetscErrorCode MatGetInfo_SeqAIJ(Mat A,MatInfoType flag,MatInfo *info)
1785: {
1786:  Mat_SeqAIJ *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

1789:  info->block_size  = 1.0;
1790:  info->nz_allocated = (double)a->maxnz;
1791:  info->nz_used   = (double)a->nz;
1792:  info->nz_unneeded = (double)(a->maxnz - a->nz);
1793:  info->assemblies  = (double)A->num_ass;
1794:  info->mallocs   = (double)A->info.mallocs;
1795:  info->memory    = ((PetscObject)A)->mem;
1796:  if (A->factortype) {
1797:   info->fill_ratio_given = A->info.fill_ratio_given;
1798:   info->fill_ratio_needed = A->info.fill_ratio_needed;
1799:   info->factor_mallocs  = A->info.factor_mallocs;
1800:  } else {
1801:   info->fill_ratio_given = 0;
1802:   info->fill_ratio_needed = 0;
1803:   info->factor_mallocs  = 0;
1804:  }
1805:  return(0);
1806: }

1810: PetscErrorCode MatZeroRows_SeqAIJ(Mat A,PetscInt N,const PetscInt rows[],PetscScalar diag,Vec x,Vec b)
1811: {
1812:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1813:  PetscInt     i,m = A->rmap->n - 1,d = 0;
1814:  PetscErrorCode  ierr;
1815:  const PetscScalar *xx;
1816:  PetscScalar    *bb;
1817:  PetscBool     missing;

1820:  if (x && b) {
1821:   VecGetArrayRead(x,&xx);
1822:   VecGetArray(b,&bb);
1823:   for (i=0; i<N; i++) {
1824:    if (rows[i] < 0 || rows[i] > m) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"row %D out of range", rows[i]);
1825:    bb[rows[i]] = diag*xx[rows[i]];
1826:   }
1827:   VecRestoreArrayRead(x,&xx);
1828:   VecRestoreArray(b,&bb);
1829:  }

1831:  if (a->keepnonzeropattern) {
1832:   for (i=0; i<N; i++) {
1833:    if (rows[i] < 0 || rows[i] > m) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"row %D out of range", rows[i]);
1834:    PetscMemzero(&a->a[a->i[rows[i]]],a->ilen[rows[i]]*sizeof(PetscScalar));
1835:   }
1836:   if (diag != 0.0) {
1837:    MatMissingDiagonal_SeqAIJ(A,&missing,&d);
1838:    if (missing) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Matrix is missing diagonal entry in row %D",d);
1839:    for (i=0; i<N; i++) {
1840:     a->a[a->diag[rows[i]]] = diag;
1841:    }
1842:   }
1843:  } else {
1844:   if (diag != 0.0) {
1845:    for (i=0; i<N; i++) {
1846:     if (rows[i] < 0 || rows[i] > m) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"row %D out of range", rows[i]);
1847:     if (a->ilen[rows[i]] > 0) {
1848:      a->ilen[rows[i]]  = 1;
1849:      a->a[a->i[rows[i]]] = diag;
1850:      a->j[a->i[rows[i]]] = rows[i];
1851:     } else { /* in case row was completely empty */
1852:      MatSetValues_SeqAIJ(A,1,&rows[i],1,&rows[i],&diag,INSERT_VALUES);
1853:     }
1854:    }
1855:   } else {
1856:    for (i=0; i<N; i++) {
1857:     if (rows[i] < 0 || rows[i] > m) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"row %D out of range", rows[i]);
1858:     a->ilen[rows[i]] = 0;
1859:    }
1860:   }
1861:   A->nonzerostate++;
1862:  }
1863:  MatAssemblyEnd_SeqAIJ(A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
1864:  return(0);
1865: }

1869: PetscErrorCode MatZeroRowsColumns_SeqAIJ(Mat A,PetscInt N,const PetscInt rows[],PetscScalar diag,Vec x,Vec b)
1870: {
1871:  Mat_SeqAIJ    *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1872:  PetscInt     i,j,m = A->rmap->n - 1,d = 0;
1873:  PetscErrorCode  ierr;
1874:  PetscBool     missing,*zeroed,vecs = PETSC_FALSE;
1875:  const PetscScalar *xx;
1876:  PetscScalar    *bb;

1879:  if (x && b) {
1880:   VecGetArrayRead(x,&xx);
1881:   VecGetArray(b,&bb);
1882:   vecs = PETSC_TRUE;
1883:  }
1884:  PetscCalloc1(A->rmap->n,&zeroed);
1885:  for (i=0; i<N; i++) {
1886:   if (rows[i] < 0 || rows[i] > m) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"row %D out of range", rows[i]);
1887:   PetscMemzero(&a->a[a->i[rows[i]]],a->ilen[rows[i]]*sizeof(PetscScalar));

1889:   zeroed[rows[i]] = PETSC_TRUE;
1890:  }
1891:  for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
1892:   if (!zeroed[i]) {
1893:    for (j=a->i[i]; j<a->i[i+1]; j++) {
1894:     if (zeroed[a->j[j]]) {
1895:      if (vecs) bb[i] -= a->a[j]*xx[a->j[j]];
1896:      a->a[j] = 0.0;
1897:     }
1898:    }
1899:   } else if (vecs) bb[i] = diag*xx[i];
1900:  }
1901:  if (x && b) {
1902:   VecRestoreArrayRead(x,&xx);
1903:   VecRestoreArray(b,&bb);
1904:  }
1905:  PetscFree(zeroed);
1906:  if (diag != 0.0) {
1907:   MatMissingDiagonal_SeqAIJ(A,&missing,&d);
1908:   if (missing) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Matrix is missing diagonal entry in row %D",d);
1909:   for (i=0; i<N; i++) {
1910:    a->a[a->diag[rows[i]]] = diag;
1911:   }
1912:  }
1913:  MatAssemblyEnd_SeqAIJ(A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
1914:  return(0);
1915: }

1919: PetscErrorCode MatGetRow_SeqAIJ(Mat A,PetscInt row,PetscInt *nz,PetscInt **idx,PetscScalar **v)
1920: {
1921:  Mat_SeqAIJ *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1922:  PetscInt  *itmp;

1925:  if (row < 0 || row >= A->rmap->n) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row %D out of range",row);

1927:  *nz = a->i[row+1] - a->i[row];
1928:  if (v) *v = a->a + a->i[row];
1929:  if (idx) {
1930:   itmp = a->j + a->i[row];
1931:   if (*nz) *idx = itmp;
1932:   else *idx = 0;
1933:  }
1934:  return(0);
1935: }

1937: /* remove this function? */
1940: PetscErrorCode MatRestoreRow_SeqAIJ(Mat A,PetscInt row,PetscInt *nz,PetscInt **idx,PetscScalar **v)
1941: {
1943:  return(0);
1944: }

1948: PetscErrorCode MatNorm_SeqAIJ(Mat A,NormType type,PetscReal *nrm)
1949: {
1950:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
1951:  MatScalar   *v = a->a;
1952:  PetscReal   sum = 0.0;
1954:  PetscInt    i,j;

1957:  if (type == NORM_FROBENIUS) {
1958:   for (i=0; i<a->nz; i++) {
1959:    sum += PetscRealPart(PetscConj(*v)*(*v)); v++;
1960:   }
1961:   *nrm = PetscSqrtReal(sum);
1962:   PetscLogFlops(2*a->nz);
1963:  } else if (type == NORM_1) {
1964:   PetscReal *tmp;
1965:   PetscInt *jj = a->j;
1966:   PetscCalloc1(A->cmap->n+1,&tmp);
1967:   *nrm = 0.0;
1968:   for (j=0; j<a->nz; j++) {
1969:    tmp[*jj++] += PetscAbsScalar(*v); v++;
1970:   }
1971:   for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
1972:    if (tmp[j] > *nrm) *nrm = tmp[j];
1973:   }
1974:   PetscFree(tmp);
1975:   PetscLogFlops(PetscMax(a->nz-1,0));
1976:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
1977:   *nrm = 0.0;
1978:   for (j=0; j<A->rmap->n; j++) {
1979:    v  = a->a + a->i[j];
1980:    sum = 0.0;
1981:    for (i=0; i<a->i[j+1]-a->i[j]; i++) {
1982:     sum += PetscAbsScalar(*v); v++;
1983:    }
1984:    if (sum > *nrm) *nrm = sum;
1985:   }
1986:   PetscLogFlops(PetscMax(a->nz-1,0));
1987:  } else SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"No support for two norm");
1988:  return(0);
1989: }

1991: /* Merged from MatGetSymbolicTranspose_SeqAIJ() - replace MatGetSymbolicTranspose_SeqAIJ()? */
1994: PetscErrorCode MatTransposeSymbolic_SeqAIJ(Mat A,Mat *B)
1995: {
1997:  PetscInt    i,j,anzj;
1998:  Mat_SeqAIJ   *a=(Mat_SeqAIJ*)A->data,*b;
1999:  PetscInt    an=A->cmap->N,am=A->rmap->N;
2000:  PetscInt    *ati,*atj,*atfill,*ai=a->i,*aj=a->j;

2003:  /* Allocate space for symbolic transpose info and work array */
2004:  PetscCalloc1(an+1,&ati);
2005:  PetscMalloc1(ai[am],&atj);
2006:  PetscMalloc1(an,&atfill);

2008:  /* Walk through aj and count ## of non-zeros in each row of A^T. */
2009:  /* Note: offset by 1 for fast conversion into csr format. */
2010:  for (i=0;i<ai[am];i++) ati[aj[i]+1] += 1;
2011:  /* Form ati for csr format of A^T. */
2012:  for (i=0;i<an;i++) ati[i+1] += ati[i];

2014:  /* Copy ati into atfill so we have locations of the next free space in atj */
2015:  PetscMemcpy(atfill,ati,an*sizeof(PetscInt));

2017:  /* Walk through A row-wise and mark nonzero entries of A^T. */
2018:  for (i=0;i<am;i++) {
2019:   anzj = ai[i+1] - ai[i];
2020:   for (j=0;j<anzj;j++) {
2021:    atj[atfill[*aj]] = i;
2022:    atfill[*aj++]  += 1;
2023:   }
2024:  }

2026:  /* Clean up temporary space and complete requests. */
2027:  PetscFree(atfill);
2028:  MatCreateSeqAIJWithArrays(PetscObjectComm((PetscObject)A),an,am,ati,atj,NULL,B);
2029:  MatSetBlockSizes(*B,PetscAbs(A->cmap->bs),PetscAbs(A->rmap->bs));

2031:  b     = (Mat_SeqAIJ*)((*B)->data);
2032:  b->free_a = PETSC_FALSE;
2033:  b->free_ij = PETSC_TRUE;
2034:  b->nonew  = 0;
2035:  return(0);
2036: }

2040: PetscErrorCode MatTranspose_SeqAIJ(Mat A,MatReuse reuse,Mat *B)
2041: {
2042:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2043:  Mat      C;
2045:  PetscInt    i,*aj = a->j,*ai = a->i,m = A->rmap->n,len,*col;
2046:  MatScalar   *array = a->a;

2049:  if (reuse == MAT_REUSE_MATRIX && A == *B && m != A->cmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Square matrix only for in-place");

2051:  if (reuse == MAT_INITIAL_MATRIX || *B == A) {
2052:   PetscCalloc1(1+A->cmap->n,&col);

2054:   for (i=0; i<ai[m]; i++) col[aj[i]] += 1;
2055:   MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&C);
2056:   MatSetSizes(C,A->cmap->n,m,A->cmap->n,m);
2057:   MatSetBlockSizes(C,PetscAbs(A->cmap->bs),PetscAbs(A->rmap->bs));
2058:   MatSetType(C,((PetscObject)A)->type_name);
2059:   MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(C,0,col);
2060:   PetscFree(col);
2061:  } else {
2062:   C = *B;
2063:  }

2065:  for (i=0; i<m; i++) {
2066:   len  = ai[i+1]-ai[i];
2067:   MatSetValues_SeqAIJ(C,len,aj,1,&i,array,INSERT_VALUES);
2068:   array += len;
2069:   aj  += len;
2070:  }
2071:  MatAssemblyBegin(C,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
2072:  MatAssemblyEnd(C,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

2074:  if (reuse == MAT_INITIAL_MATRIX || *B != A) {
2075:   *B = C;
2076:  } else {
2077:   MatHeaderMerge(A,&C);
2078:  }
2079:  return(0);
2080: }

2084: PetscErrorCode MatIsTranspose_SeqAIJ(Mat A,Mat B,PetscReal tol,PetscBool *f)
2085: {
2086:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*) A->data,*bij = (Mat_SeqAIJ*) B->data;
2087:  PetscInt    *adx,*bdx,*aii,*bii,*aptr,*bptr;
2088:  MatScalar   *va,*vb;
2090:  PetscInt    ma,na,mb,nb, i;

2093:  MatGetSize(A,&ma,&na);
2094:  MatGetSize(B,&mb,&nb);
2095:  if (ma!=nb || na!=mb) {
2096:   *f = PETSC_FALSE;
2097:   return(0);
2098:  }
2099:  aii = aij->i; bii = bij->i;
2100:  adx = aij->j; bdx = bij->j;
2101:  va  = aij->a; vb = bij->a;
2102:  PetscMalloc1(ma,&aptr);
2103:  PetscMalloc1(mb,&bptr);
2104:  for (i=0; i<ma; i++) aptr[i] = aii[i];
2105:  for (i=0; i<mb; i++) bptr[i] = bii[i];

2107:  *f = PETSC_TRUE;
2108:  for (i=0; i<ma; i++) {
2109:   while (aptr[i]<aii[i+1]) {
2110:    PetscInt  idc,idr;
2111:    PetscScalar vc,vr;
2112:    /* column/row index/value */
2113:    idc = adx[aptr[i]];
2114:    idr = bdx[bptr[idc]];
2115:    vc = va[aptr[i]];
2116:    vr = vb[bptr[idc]];
2117:    if (i!=idr || PetscAbsScalar(vc-vr) > tol) {
2118:     *f = PETSC_FALSE;
2119:     goto done;
2120:    } else {
2121:     aptr[i]++;
2122:     if (B || i!=idc) bptr[idc]++;
2123:    }
2124:   }
2125:  }
2126: done:
2127:  PetscFree(aptr);
2128:  PetscFree(bptr);
2129:  return(0);
2130: }

2134: PetscErrorCode MatIsHermitianTranspose_SeqAIJ(Mat A,Mat B,PetscReal tol,PetscBool *f)
2135: {
2136:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*) A->data,*bij = (Mat_SeqAIJ*) B->data;
2137:  PetscInt    *adx,*bdx,*aii,*bii,*aptr,*bptr;
2138:  MatScalar   *va,*vb;
2140:  PetscInt    ma,na,mb,nb, i;

2143:  MatGetSize(A,&ma,&na);
2144:  MatGetSize(B,&mb,&nb);
2145:  if (ma!=nb || na!=mb) {
2146:   *f = PETSC_FALSE;
2147:   return(0);
2148:  }
2149:  aii = aij->i; bii = bij->i;
2150:  adx = aij->j; bdx = bij->j;
2151:  va  = aij->a; vb = bij->a;
2152:  PetscMalloc1(ma,&aptr);
2153:  PetscMalloc1(mb,&bptr);
2154:  for (i=0; i<ma; i++) aptr[i] = aii[i];
2155:  for (i=0; i<mb; i++) bptr[i] = bii[i];

2157:  *f = PETSC_TRUE;
2158:  for (i=0; i<ma; i++) {
2159:   while (aptr[i]<aii[i+1]) {
2160:    PetscInt  idc,idr;
2161:    PetscScalar vc,vr;
2162:    /* column/row index/value */
2163:    idc = adx[aptr[i]];
2164:    idr = bdx[bptr[idc]];
2165:    vc = va[aptr[i]];
2166:    vr = vb[bptr[idc]];
2167:    if (i!=idr || PetscAbsScalar(vc-PetscConj(vr)) > tol) {
2168:     *f = PETSC_FALSE;
2169:     goto done;
2170:    } else {
2171:     aptr[i]++;
2172:     if (B || i!=idc) bptr[idc]++;
2173:    }
2174:   }
2175:  }
2176: done:
2177:  PetscFree(aptr);
2178:  PetscFree(bptr);
2179:  return(0);
2180: }

2184: PetscErrorCode MatIsSymmetric_SeqAIJ(Mat A,PetscReal tol,PetscBool *f)
2185: {

2189:  MatIsTranspose_SeqAIJ(A,A,tol,f);
2190:  return(0);
2191: }

2195: PetscErrorCode MatIsHermitian_SeqAIJ(Mat A,PetscReal tol,PetscBool *f)
2196: {

2200:  MatIsHermitianTranspose_SeqAIJ(A,A,tol,f);
2201:  return(0);
2202: }

2206: PetscErrorCode MatDiagonalScale_SeqAIJ(Mat A,Vec ll,Vec rr)
2207: {
2208:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2209:  PetscScalar  *l,*r,x;
2210:  MatScalar   *v;
2212:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,n = A->cmap->n,M,nz = a->nz,*jj;

2215:  if (ll) {
2216:   /* The local size is used so that VecMPI can be passed to this routine
2217:    by MatDiagonalScale_MPIAIJ */
2218:   VecGetLocalSize(ll,&m);
2219:   if (m != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Left scaling vector wrong length");
2220:   VecGetArray(ll,&l);
2221:   v  = a->a;
2222:   for (i=0; i<m; i++) {
2223:    x = l[i];
2224:    M = a->i[i+1] - a->i[i];
2225:    for (j=0; j<M; j++) (*v++) *= x;
2226:   }
2227:   VecRestoreArray(ll,&l);
2228:   PetscLogFlops(nz);
2229:  }
2230:  if (rr) {
2231:   VecGetLocalSize(rr,&n);
2232:   if (n != A->cmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Right scaling vector wrong length");
2233:   VecGetArray(rr,&r);
2234:   v  = a->a; jj = a->j;
2235:   for (i=0; i<nz; i++) (*v++) *= r[*jj++];
2236:   VecRestoreArray(rr,&r);
2237:   PetscLogFlops(nz);
2238:  }
2239:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal(A);
2240:  return(0);
2241: }

2245: PetscErrorCode MatGetSubMatrix_SeqAIJ(Mat A,IS isrow,IS iscol,PetscInt csize,MatReuse scall,Mat *B)
2246: {
2247:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data,*c;
2249:  PetscInt    *smap,i,k,kstart,kend,oldcols = A->cmap->n,*lens;
2250:  PetscInt    row,mat_i,*mat_j,tcol,first,step,*mat_ilen,sum,lensi;
2251:  const PetscInt *irow,*icol;
2252:  PetscInt    nrows,ncols;
2253:  PetscInt    *starts,*j_new,*i_new,*aj = a->j,*ai = a->i,ii,*ailen = a->ilen;
2254:  MatScalar   *a_new,*mat_a;
2255:  Mat      C;
2256:  PetscBool   stride;


2260:  ISGetIndices(isrow,&irow);
2261:  ISGetLocalSize(isrow,&nrows);
2262:  ISGetLocalSize(iscol,&ncols);

2264:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)iscol,ISSTRIDE,&stride);
2265:  if (stride) {
2266:   ISStrideGetInfo(iscol,&first,&step);
2267:  } else {
2268:   first = 0;
2269:   step = 0;
2270:  }
2271:  if (stride && step == 1) {
2272:   /* special case of contiguous rows */
2273:   PetscMalloc2(nrows,&lens,nrows,&starts);
2274:   /* loop over new rows determining lens and starting points */
2275:   for (i=0; i<nrows; i++) {
2276:    kstart = ai[irow[i]];
2277:    kend  = kstart + ailen[irow[i]];
2278:    starts[i] = kstart;
2279:    for (k=kstart; k<kend; k++) {
2280:     if (aj[k] >= first) {
2281:      starts[i] = k;
2282:      break;
2283:     }
2284:    }
2285:    sum = 0;
2286:    while (k < kend) {
2287:     if (aj[k++] >= first+ncols) break;
2288:     sum++;
2289:    }
2290:    lens[i] = sum;
2291:   }
2292:   /* create submatrix */
2293:   if (scall == MAT_REUSE_MATRIX) {
2294:    PetscInt n_cols,n_rows;
2295:    MatGetSize(*B,&n_rows,&n_cols);
2296:    if (n_rows != nrows || n_cols != ncols) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Reused submatrix wrong size");
2297:    MatZeroEntries(*B);
2298:    C  = *B;
2299:   } else {
2300:    PetscInt rbs,cbs;
2301:    MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&C);
2302:    MatSetSizes(C,nrows,ncols,PETSC_DETERMINE,PETSC_DETERMINE);
2303:    ISGetBlockSize(isrow,&rbs);
2304:    ISGetBlockSize(iscol,&cbs);
2305:    MatSetBlockSizes(C,rbs,cbs);
2306:    MatSetType(C,((PetscObject)A)->type_name);
2307:    MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(C,0,lens);
2308:   }
2309:   c = (Mat_SeqAIJ*)C->data;

2311:   /* loop over rows inserting into submatrix */
2312:   a_new = c->a;
2313:   j_new = c->j;
2314:   i_new = c->i;

2316:   for (i=0; i<nrows; i++) {
2317:    ii  = starts[i];
2318:    lensi = lens[i];
2319:    for (k=0; k<lensi; k++) {
2320:     *j_new++ = aj[ii+k] - first;
2321:    }
2322:    PetscMemcpy(a_new,a->a + starts[i],lensi*sizeof(PetscScalar));
2323:    a_new   += lensi;
2324:    i_new[i+1] = i_new[i] + lensi;
2325:    c->ilen[i] = lensi;
2326:   }
2327:   PetscFree2(lens,starts);
2328:  } else {
2329:   ISGetIndices(iscol,&icol);
2330:   PetscCalloc1(oldcols,&smap);
2331:   PetscMalloc1(1+nrows,&lens);
2332:   for (i=0; i<ncols; i++) {
2333: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
2334:    if (icol[i] >= oldcols) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Requesting column beyond largest column icol[%D] %D <= A->cmap->n %D",i,icol[i],oldcols);
2335: #endif
2336:    smap[icol[i]] = i+1;
2337:   }

2339:   /* determine lens of each row */
2340:   for (i=0; i<nrows; i++) {
2341:    kstart = ai[irow[i]];
2342:    kend  = kstart + a->ilen[irow[i]];
2343:    lens[i] = 0;
2344:    for (k=kstart; k<kend; k++) {
2345:     if (smap[aj[k]]) {
2346:      lens[i]++;
2347:     }
2348:    }
2349:   }
2350:   /* Create and fill new matrix */
2351:   if (scall == MAT_REUSE_MATRIX) {
2352:    PetscBool equal;

2354:    c = (Mat_SeqAIJ*)((*B)->data);
2355:    if ((*B)->rmap->n != nrows || (*B)->cmap->n != ncols) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Cannot reuse matrix. wrong size");
2356:    PetscMemcmp(c->ilen,lens,(*B)->rmap->n*sizeof(PetscInt),&equal);
2357:    if (!equal) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Cannot reuse matrix. wrong no of nonzeros");
2358:    PetscMemzero(c->ilen,(*B)->rmap->n*sizeof(PetscInt));
2359:    C  = *B;
2360:   } else {
2361:    PetscInt rbs,cbs;
2362:    MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&C);
2363:    MatSetSizes(C,nrows,ncols,PETSC_DETERMINE,PETSC_DETERMINE);
2364:    ISGetBlockSize(isrow,&rbs);
2365:    ISGetBlockSize(iscol,&cbs);
2366:    MatSetBlockSizes(C,rbs,cbs);
2367:    MatSetType(C,((PetscObject)A)->type_name);
2368:    MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(C,0,lens);
2369:   }
2370:   c = (Mat_SeqAIJ*)(C->data);
2371:   for (i=0; i<nrows; i++) {
2372:    row   = irow[i];
2373:    kstart  = ai[row];
2374:    kend   = kstart + a->ilen[row];
2375:    mat_i  = c->i[i];
2376:    mat_j  = c->j + mat_i;
2377:    mat_a  = c->a + mat_i;
2378:    mat_ilen = c->ilen + i;
2379:    for (k=kstart; k<kend; k++) {
2380:     if ((tcol=smap[a->j[k]])) {
2381:      *mat_j++ = tcol - 1;
2382:      *mat_a++ = a->a[k];
2383:      (*mat_ilen)++;

2385:     }
2386:    }
2387:   }
2388:   /* Free work space */
2389:   ISRestoreIndices(iscol,&icol);
2390:   PetscFree(smap);
2391:   PetscFree(lens);
2392:   /* sort */
2393:   for (i = 0; i < nrows; i++) {
2394:    PetscInt ilen;

2396:    mat_i = c->i[i];
2397:    mat_j = c->j + mat_i;
2398:    mat_a = c->a + mat_i;
2399:    ilen = c->ilen[i];
2400:    PetscSortIntWithMatScalarArray(ilen,mat_j,mat_a);
2401:   }
2402:  }
2403:  MatAssemblyBegin(C,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
2404:  MatAssemblyEnd(C,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

2406:  ISRestoreIndices(isrow,&irow);
2407:  *B  = C;
2408:  return(0);
2409: }

2413: PetscErrorCode MatGetMultiProcBlock_SeqAIJ(Mat mat,MPI_Comm subComm,MatReuse scall,Mat *subMat)
2414: {
2416:  Mat      B;

2419:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
2420:   MatCreate(subComm,&B);
2421:   MatSetSizes(B,mat->rmap->n,mat->cmap->n,mat->rmap->n,mat->cmap->n);
2422:   MatSetBlockSizesFromMats(B,mat,mat);
2423:   MatSetType(B,MATSEQAIJ);
2424:   MatDuplicateNoCreate_SeqAIJ(B,mat,MAT_COPY_VALUES,PETSC_TRUE);
2425:   *subMat = B;
2426:  } else {
2427:   MatCopy_SeqAIJ(mat,*subMat,SAME_NONZERO_PATTERN);
2428:  }
2429:  return(0);
2430: }

2434: PetscErrorCode MatILUFactor_SeqAIJ(Mat inA,IS row,IS col,const MatFactorInfo *info)
2435: {
2436:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)inA->data;
2438:  Mat      outA;
2439:  PetscBool   row_identity,col_identity;

2442:  if (info->levels != 0) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"Only levels=0 supported for in-place ilu");

2444:  ISIdentity(row,&row_identity);
2445:  ISIdentity(col,&col_identity);

2447:  outA       = inA;
2448:  outA->factortype = MAT_FACTOR_LU;
2449:  PetscFree(inA->solvertype);
2450:  PetscStrallocpy(MATSOLVERPETSC,&inA->solvertype);

2452:  PetscObjectReference((PetscObject)row);
2453:  ISDestroy(&a->row);

2455:  a->row = row;

2457:  PetscObjectReference((PetscObject)col);
2458:  ISDestroy(&a->col);

2460:  a->col = col;

2462:  /* Create the inverse permutation so that it can be used in MatLUFactorNumeric() */
2463:  ISDestroy(&a->icol);
2464:  ISInvertPermutation(col,PETSC_DECIDE,&a->icol);
2465:  PetscLogObjectParent((PetscObject)inA,(PetscObject)a->icol);

2467:  if (!a->solve_work) { /* this matrix may have been factored before */
2468:   PetscMalloc1(inA->rmap->n+1,&a->solve_work);
2469:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)inA, (inA->rmap->n+1)*sizeof(PetscScalar));
2470:  }

2472:  MatMarkDiagonal_SeqAIJ(inA);
2473:  if (row_identity && col_identity) {
2474:   MatLUFactorNumeric_SeqAIJ_inplace(outA,inA,info);
2475:  } else {
2476:   MatLUFactorNumeric_SeqAIJ_InplaceWithPerm(outA,inA,info);
2477:  }
2478:  return(0);
2479: }

2483: PetscErrorCode MatScale_SeqAIJ(Mat inA,PetscScalar alpha)
2484: {
2485:  Mat_SeqAIJ   *a   = (Mat_SeqAIJ*)inA->data;
2486:  PetscScalar  oalpha = alpha;
2488:  PetscBLASInt  one = 1,bnz;

2491:  PetscBLASIntCast(a->nz,&bnz);
2492:  PetscStackCallBLAS("BLASscal",BLASscal_(&bnz,&oalpha,a->a,&one));
2493:  PetscLogFlops(a->nz);
2494:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal(inA);
2495:  return(0);
2496: }

2500: PetscErrorCode MatGetSubMatrices_SeqAIJ(Mat A,PetscInt n,const IS irow[],const IS icol[],MatReuse scall,Mat *B[])
2501: {
2503:  PetscInt    i;

2506:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
2507:   PetscMalloc1(n+1,B);
2508:  }

2510:  for (i=0; i<n; i++) {
2511:   MatGetSubMatrix_SeqAIJ(A,irow[i],icol[i],PETSC_DECIDE,scall,&(*B)[i]);
2512:  }
2513:  return(0);
2514: }

2518: PetscErrorCode MatIncreaseOverlap_SeqAIJ(Mat A,PetscInt is_max,IS is[],PetscInt ov)
2519: {
2520:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2522:  PetscInt    row,i,j,k,l,m,n,*nidx,isz,val;
2523:  const PetscInt *idx;
2524:  PetscInt    start,end,*ai,*aj;
2525:  PetscBT    table;

2528:  m = A->rmap->n;
2529:  ai = a->i;
2530:  aj = a->j;

2532:  if (ov < 0) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"illegal negative overlap value used");

2534:  PetscMalloc1(m+1,&nidx);
2535:  PetscBTCreate(m,&table);

2537:  for (i=0; i<is_max; i++) {
2538:   /* Initialize the two local arrays */
2539:   isz = 0;
2540:   PetscBTMemzero(m,table);

2542:   /* Extract the indices, assume there can be duplicate entries */
2543:   ISGetIndices(is[i],&idx);
2544:   ISGetLocalSize(is[i],&n);

2546:   /* Enter these into the temp arrays. I.e., mark table[row], enter row into new index */
2547:   for (j=0; j<n; ++j) {
2548:    if (!PetscBTLookupSet(table,idx[j])) nidx[isz++] = idx[j];
2549:   }
2550:   ISRestoreIndices(is[i],&idx);
2551:   ISDestroy(&is[i]);

2553:   k = 0;
2554:   for (j=0; j<ov; j++) { /* for each overlap */
2555:    n = isz;
2556:    for (; k<n; k++) { /* do only those rows in nidx[k], which are not done yet */
2557:     row  = nidx[k];
2558:     start = ai[row];
2559:     end  = ai[row+1];
2560:     for (l = start; l<end; l++) {
2561:      val = aj[l];
2562:      if (!PetscBTLookupSet(table,val)) nidx[isz++] = val;
2563:     }
2564:    }
2565:   }
2566:   ISCreateGeneral(PETSC_COMM_SELF,isz,nidx,PETSC_COPY_VALUES,(is+i));
2567:  }
2568:  PetscBTDestroy(&table);
2569:  PetscFree(nidx);
2570:  return(0);
2571: }

2573: /* -------------------------------------------------------------- */
2576: PetscErrorCode MatPermute_SeqAIJ(Mat A,IS rowp,IS colp,Mat *B)
2577: {
2578:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2580:  PetscInt    i,nz = 0,m = A->rmap->n,n = A->cmap->n;
2581:  const PetscInt *row,*col;
2582:  PetscInt    *cnew,j,*lens;
2583:  IS       icolp,irowp;
2584:  PetscInt    *cwork = NULL;
2585:  PetscScalar  *vwork = NULL;

2588:  ISInvertPermutation(rowp,PETSC_DECIDE,&irowp);
2589:  ISGetIndices(irowp,&row);
2590:  ISInvertPermutation(colp,PETSC_DECIDE,&icolp);
2591:  ISGetIndices(icolp,&col);

2593:  /* determine lengths of permuted rows */
2594:  PetscMalloc1(m+1,&lens);
2595:  for (i=0; i<m; i++) lens[row[i]] = a->i[i+1] - a->i[i];
2596:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),B);
2597:  MatSetSizes(*B,m,n,m,n);
2598:  MatSetBlockSizesFromMats(*B,A,A);
2599:  MatSetType(*B,((PetscObject)A)->type_name);
2600:  MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(*B,0,lens);
2601:  PetscFree(lens);

2603:  PetscMalloc1(n,&cnew);
2604:  for (i=0; i<m; i++) {
2605:   MatGetRow_SeqAIJ(A,i,&nz,&cwork,&vwork);
2606:   for (j=0; j<nz; j++) cnew[j] = col[cwork[j]];
2607:   MatSetValues_SeqAIJ(*B,1,&row[i],nz,cnew,vwork,INSERT_VALUES);
2608:   MatRestoreRow_SeqAIJ(A,i,&nz,&cwork,&vwork);
2609:  }
2610:  PetscFree(cnew);

2612:  (*B)->assembled = PETSC_FALSE;

2614:  MatAssemblyBegin(*B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
2615:  MatAssemblyEnd(*B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
2616:  ISRestoreIndices(irowp,&row);
2617:  ISRestoreIndices(icolp,&col);
2618:  ISDestroy(&irowp);
2619:  ISDestroy(&icolp);
2620:  return(0);
2621: }

2625: PetscErrorCode MatCopy_SeqAIJ(Mat A,Mat B,MatStructure str)
2626: {

2630:  /* If the two matrices have the same copy implementation, use fast copy. */
2631:  if (str == SAME_NONZERO_PATTERN && (A->ops->copy == B->ops->copy)) {
2632:   Mat_SeqAIJ *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2633:   Mat_SeqAIJ *b = (Mat_SeqAIJ*)B->data;

2635:   if (a->i[A->rmap->n] != b->i[B->rmap->n]) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_INCOMP,"Number of nonzeros in two matrices are different");
2636:   PetscMemcpy(b->a,a->a,(a->i[A->rmap->n])*sizeof(PetscScalar));
2637:  } else {
2638:   MatCopy_Basic(A,B,str);
2639:  }
2640:  return(0);
2641: }

2645: PetscErrorCode MatSetUp_SeqAIJ(Mat A)
2646: {

2650:  MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(A,PETSC_DEFAULT,0);
2651:  return(0);
2652: }

2656: PetscErrorCode MatSeqAIJGetArray_SeqAIJ(Mat A,PetscScalar *array[])
2657: {
2658:  Mat_SeqAIJ *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

2661:  *array = a->a;
2662:  return(0);
2663: }

2667: PetscErrorCode MatSeqAIJRestoreArray_SeqAIJ(Mat A,PetscScalar *array[])
2668: {
2670:  return(0);
2671: }

2673: /*
2674:  Computes the number of nonzeros per row needed for preallocation when X and Y
2675:  have different nonzero structure.
2676: */
2679: PetscErrorCode MatAXPYGetPreallocation_SeqX_private(PetscInt m,const PetscInt *xi,const PetscInt *xj,const PetscInt *yi,const PetscInt *yj,PetscInt *nnz)
2680: {
2681:  PetscInt    i,j,k,nzx,nzy;

2684:  /* Set the number of nonzeros in the new matrix */
2685:  for (i=0; i<m; i++) {
2686:   const PetscInt *xjj = xj+xi[i],*yjj = yj+yi[i];
2687:   nzx = xi[i+1] - xi[i];
2688:   nzy = yi[i+1] - yi[i];
2689:   nnz[i] = 0;
2690:   for (j=0,k=0; j<nzx; j++) {          /* Point in X */
2691:    for (; k<nzy && yjj[k]<xjj[j]; k++) nnz[i]++; /* Catch up to X */
2692:    if (k<nzy && yjj[k]==xjj[j]) k++;       /* Skip duplicate */
2693:    nnz[i]++;
2694:   }
2695:   for (; k<nzy; k++) nnz[i]++;
2696:  }
2697:  return(0);
2698: }

2702: PetscErrorCode MatAXPYGetPreallocation_SeqAIJ(Mat Y,Mat X,PetscInt *nnz)
2703: {
2704:  PetscInt    m = Y->rmap->N;
2705:  Mat_SeqAIJ   *x = (Mat_SeqAIJ*)X->data;
2706:  Mat_SeqAIJ   *y = (Mat_SeqAIJ*)Y->data;

2710:  /* Set the number of nonzeros in the new matrix */
2711:  MatAXPYGetPreallocation_SeqX_private(m,x->i,x->j,y->i,y->j,nnz);
2712:  return(0);
2713: }

2717: PetscErrorCode MatAXPY_SeqAIJ(Mat Y,PetscScalar a,Mat X,MatStructure str)
2718: {
2720:  Mat_SeqAIJ   *x = (Mat_SeqAIJ*)X->data,*y = (Mat_SeqAIJ*)Y->data;
2721:  PetscBLASInt  one=1,bnz;

2724:  PetscBLASIntCast(x->nz,&bnz);
2725:  if (str == SAME_NONZERO_PATTERN) {
2726:   PetscScalar alpha = a;
2727:   PetscStackCallBLAS("BLASaxpy",BLASaxpy_(&bnz,&alpha,x->a,&one,y->a,&one));
2728:   MatSeqAIJInvalidateDiagonal(Y);
2729:   PetscObjectStateIncrease((PetscObject)Y);
2730:  } else if (str == SUBSET_NONZERO_PATTERN) { /* nonzeros of X is a subset of Y's */
2731:   MatAXPY_Basic(Y,a,X,str);
2732:  } else {
2733:   Mat   B;
2734:   PetscInt *nnz;
2735:   PetscMalloc1(Y->rmap->N,&nnz);
2736:   MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)Y),&B);
2737:   PetscObjectSetName((PetscObject)B,((PetscObject)Y)->name);
2738:   MatSetSizes(B,Y->rmap->n,Y->cmap->n,Y->rmap->N,Y->cmap->N);
2739:   MatSetBlockSizesFromMats(B,Y,Y);
2740:   MatSetType(B,(MatType) ((PetscObject)Y)->type_name);
2741:   MatAXPYGetPreallocation_SeqAIJ(Y,X,nnz);
2742:   MatSeqAIJSetPreallocation(B,0,nnz);
2743:   MatAXPY_BasicWithPreallocation(B,Y,a,X,str);
2744:   MatHeaderReplace(Y,&B);
2745:   PetscFree(nnz);
2746:  }
2747:  return(0);
2748: }

2752: PetscErrorCode MatConjugate_SeqAIJ(Mat mat)
2753: {
2754: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
2755:  Mat_SeqAIJ *aij = (Mat_SeqAIJ*)mat->data;
2756:  PetscInt  i,nz;
2757:  PetscScalar *a;

2760:  nz = aij->nz;
2761:  a = aij->a;
2762:  for (i=0; i<nz; i++) a[i] = PetscConj(a[i]);
2763: #else
2765: #endif
2766:  return(0);
2767: }

2771: PetscErrorCode MatGetRowMaxAbs_SeqAIJ(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
2772: {
2773:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2775:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,*ai,*aj,ncols,n;
2776:  PetscReal   atmp;
2777:  PetscScalar  *x;
2778:  MatScalar   *aa;

2781:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");
2782:  aa = a->a;
2783:  ai = a->i;
2784:  aj = a->j;

2786:  VecSet(v,0.0);
2787:  VecGetArray(v,&x);
2788:  VecGetLocalSize(v,&n);
2789:  if (n != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");
2790:  for (i=0; i<m; i++) {
2791:   ncols = ai[1] - ai[0]; ai++;
2792:   x[i] = 0.0;
2793:   for (j=0; j<ncols; j++) {
2794:    atmp = PetscAbsScalar(*aa);
2795:    if (PetscAbsScalar(x[i]) < atmp) {x[i] = atmp; if (idx) idx[i] = *aj;}
2796:    aa++; aj++;
2797:   }
2798:  }
2799:  VecRestoreArray(v,&x);
2800:  return(0);
2801: }

2805: PetscErrorCode MatGetRowMax_SeqAIJ(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
2806: {
2807:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2809:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,*ai,*aj,ncols,n;
2810:  PetscScalar  *x;
2811:  MatScalar   *aa;

2814:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");
2815:  aa = a->a;
2816:  ai = a->i;
2817:  aj = a->j;

2819:  VecSet(v,0.0);
2820:  VecGetArray(v,&x);
2821:  VecGetLocalSize(v,&n);
2822:  if (n != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");
2823:  for (i=0; i<m; i++) {
2824:   ncols = ai[1] - ai[0]; ai++;
2825:   if (ncols == A->cmap->n) { /* row is dense */
2826:    x[i] = *aa; if (idx) idx[i] = 0;
2827:   } else { /* row is sparse so already KNOW maximum is 0.0 or higher */
2828:    x[i] = 0.0;
2829:    if (idx) {
2830:     idx[i] = 0; /* in case ncols is zero */
2831:     for (j=0;j<ncols;j++) { /* find first implicit 0.0 in the row */
2832:      if (aj[j] > j) {
2833:       idx[i] = j;
2834:       break;
2835:      }
2836:     }
2837:    }
2838:   }
2839:   for (j=0; j<ncols; j++) {
2840:    if (PetscRealPart(x[i]) < PetscRealPart(*aa)) {x[i] = *aa; if (idx) idx[i] = *aj;}
2841:    aa++; aj++;
2842:   }
2843:  }
2844:  VecRestoreArray(v,&x);
2845:  return(0);
2846: }

2850: PetscErrorCode MatGetRowMinAbs_SeqAIJ(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
2851: {
2852:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2854:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,*ai,*aj,ncols,n;
2855:  PetscReal   atmp;
2856:  PetscScalar  *x;
2857:  MatScalar   *aa;

2860:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");
2861:  aa = a->a;
2862:  ai = a->i;
2863:  aj = a->j;

2865:  VecSet(v,0.0);
2866:  VecGetArray(v,&x);
2867:  VecGetLocalSize(v,&n);
2868:  if (n != A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector, %D vs. %D rows", A->rmap->n, n);
2869:  for (i=0; i<m; i++) {
2870:   ncols = ai[1] - ai[0]; ai++;
2871:   if (ncols) {
2872:    /* Get first nonzero */
2873:    for (j = 0; j < ncols; j++) {
2874:     atmp = PetscAbsScalar(aa[j]);
2875:     if (atmp > 1.0e-12) {
2876:      x[i] = atmp;
2877:      if (idx) idx[i] = aj[j];
2878:      break;
2879:     }
2880:    }
2881:    if (j == ncols) {x[i] = PetscAbsScalar(*aa); if (idx) idx[i] = *aj;}
2882:   } else {
2883:    x[i] = 0.0; if (idx) idx[i] = 0;
2884:   }
2885:   for (j = 0; j < ncols; j++) {
2886:    atmp = PetscAbsScalar(*aa);
2887:    if (atmp > 1.0e-12 && PetscAbsScalar(x[i]) > atmp) {x[i] = atmp; if (idx) idx[i] = *aj;}
2888:    aa++; aj++;
2889:   }
2890:  }
2891:  VecRestoreArray(v,&x);
2892:  return(0);
2893: }

2897: PetscErrorCode MatGetRowMin_SeqAIJ(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
2898: {
2899:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
2900:  PetscErrorCode ierr;
2901:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,ncols,n;
2902:  const PetscInt *ai,*aj;
2903:  PetscScalar   *x;
2904:  const MatScalar *aa;

2907:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");
2908:  aa = a->a;
2909:  ai = a->i;
2910:  aj = a->j;

2912:  VecSet(v,0.0);
2913:  VecGetArray(v,&x);
2914:  VecGetLocalSize(v,&n);
2915:  if (n != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");
2916:  for (i=0; i<m; i++) {
2917:   ncols = ai[1] - ai[0]; ai++;
2918:   if (ncols == A->cmap->n) { /* row is dense */
2919:    x[i] = *aa; if (idx) idx[i] = 0;
2920:   } else { /* row is sparse so already KNOW minimum is 0.0 or lower */
2921:    x[i] = 0.0;
2922:    if (idx) {  /* find first implicit 0.0 in the row */
2923:     idx[i] = 0; /* in case ncols is zero */
2924:     for (j=0; j<ncols; j++) {
2925:      if (aj[j] > j) {
2926:       idx[i] = j;
2927:       break;
2928:      }
2929:     }
2930:    }
2931:   }
2932:   for (j=0; j<ncols; j++) {
2933:    if (PetscRealPart(x[i]) > PetscRealPart(*aa)) {x[i] = *aa; if (idx) idx[i] = *aj;}
2934:    aa++; aj++;
2935:   }
2936:  }
2937:  VecRestoreArray(v,&x);
2938:  return(0);
2939: }

2941: #include <petscblaslapack.h>
2942: #include <petsc/private/kernels/blockinvert.h>

2946: PetscErrorCode MatInvertBlockDiagonal_SeqAIJ(Mat A,const PetscScalar **values)
2947: {
2948:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*) A->data;
2950:  PetscInt    i,bs = PetscAbs(A->rmap->bs),mbs = A->rmap->n/bs,ipvt[5],bs2 = bs*bs,*v_pivots,ij[7],*IJ,j;
2951:  MatScalar   *diag,work[25],*v_work;
2952:  PetscReal   shift = 0.0;
2953:  PetscBool   allowzeropivot,zeropivotdetected=PETSC_FALSE;

2956:  allowzeropivot = PetscNot(A->erroriffailure);
2957:  if (a->ibdiagvalid) {
2958:   if (values) *values = a->ibdiag;
2959:   return(0);
2960:  }
2961:  MatMarkDiagonal_SeqAIJ(A);
2962:  if (!a->ibdiag) {
2963:   PetscMalloc1(bs2*mbs,&a->ibdiag);
2964:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)A,bs2*mbs*sizeof(PetscScalar));
2965:  }
2966:  diag = a->ibdiag;
2967:  if (values) *values = a->ibdiag;
2968:  /* factor and invert each block */
2969:  switch (bs) {
2970:  case 1:
2971:   for (i=0; i<mbs; i++) {
2972:    MatGetValues(A,1,&i,1,&i,diag+i);
2973:    if (PetscAbsScalar(diag[i] + shift) < PETSC_MACHINE_EPSILON) {
2974:     if (allowzeropivot) {
2975:      A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
2976:      PetscInfo1(A,"Zero pivot, row %D\n",i);
2977:     } else SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_MAT_LU_ZRPVT,"Zero pivot, row %D",i);
2978:    }
2979:    diag[i] = (PetscScalar)1.0 / (diag[i] + shift);
2980:   }
2981:   break;
2982:  case 2:
2983:   for (i=0; i<mbs; i++) {
2984:    ij[0] = 2*i; ij[1] = 2*i + 1;
2985:    MatGetValues(A,2,ij,2,ij,diag);
2986:    PetscKernel_A_gets_inverse_A_2(diag,shift,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
2987:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
2988:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_2(diag);
2989:    diag += 4;
2990:   }
2991:   break;
2992:  case 3:
2993:   for (i=0; i<mbs; i++) {
2994:    ij[0] = 3*i; ij[1] = 3*i + 1; ij[2] = 3*i + 2;
2995:    MatGetValues(A,3,ij,3,ij,diag);
2996:    PetscKernel_A_gets_inverse_A_3(diag,shift,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
2997:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
2998:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_3(diag);
2999:    diag += 9;
3000:   }
3001:   break;
3002:  case 4:
3003:   for (i=0; i<mbs; i++) {
3004:    ij[0] = 4*i; ij[1] = 4*i + 1; ij[2] = 4*i + 2; ij[3] = 4*i + 3;
3005:    MatGetValues(A,4,ij,4,ij,diag);
3006:    PetscKernel_A_gets_inverse_A_4(diag,shift,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
3007:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
3008:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_4(diag);
3009:    diag += 16;
3010:   }
3011:   break;
3012:  case 5:
3013:   for (i=0; i<mbs; i++) {
3014:    ij[0] = 5*i; ij[1] = 5*i + 1; ij[2] = 5*i + 2; ij[3] = 5*i + 3; ij[4] = 5*i + 4;
3015:    MatGetValues(A,5,ij,5,ij,diag);
3016:    PetscKernel_A_gets_inverse_A_5(diag,ipvt,work,shift,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
3017:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
3018:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_5(diag);
3019:    diag += 25;
3020:   }
3021:   break;
3022:  case 6:
3023:   for (i=0; i<mbs; i++) {
3024:    ij[0] = 6*i; ij[1] = 6*i + 1; ij[2] = 6*i + 2; ij[3] = 6*i + 3; ij[4] = 6*i + 4; ij[5] = 6*i + 5;
3025:    MatGetValues(A,6,ij,6,ij,diag);
3026:    PetscKernel_A_gets_inverse_A_6(diag,shift,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
3027:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
3028:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_6(diag);
3029:    diag += 36;
3030:   }
3031:   break;
3032:  case 7:
3033:   for (i=0; i<mbs; i++) {
3034:    ij[0] = 7*i; ij[1] = 7*i + 1; ij[2] = 7*i + 2; ij[3] = 7*i + 3; ij[4] = 7*i + 4; ij[5] = 7*i + 5; ij[5] = 7*i + 6;
3035:    MatGetValues(A,7,ij,7,ij,diag);
3036:    PetscKernel_A_gets_inverse_A_7(diag,shift,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
3037:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
3038:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_7(diag);
3039:    diag += 49;
3040:   }
3041:   break;
3042:  default:
3043:   PetscMalloc3(bs,&v_work,bs,&v_pivots,bs,&IJ);
3044:   for (i=0; i<mbs; i++) {
3045:    for (j=0; j<bs; j++) {
3046:     IJ[j] = bs*i + j;
3047:    }
3048:    MatGetValues(A,bs,IJ,bs,IJ,diag);
3049:    PetscKernel_A_gets_inverse_A(bs,diag,v_pivots,v_work,allowzeropivot,&zeropivotdetected);
3050:    if (zeropivotdetected) A->errortype = MAT_FACTOR_NUMERIC_ZEROPIVOT;
3051:    PetscKernel_A_gets_transpose_A_N(diag,bs);
3052:    diag += bs2;
3053:   }
3054:   PetscFree3(v_work,v_pivots,IJ);
3055:  }
3056:  a->ibdiagvalid = PETSC_TRUE;
3057:  return(0);
3058: }

3062: static PetscErrorCode MatSetRandom_SeqAIJ(Mat x,PetscRandom rctx)
3063: {
3065:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*)x->data;
3066:  PetscScalar  a;
3067:  PetscInt    m,n,i,j,col;

3070:  if (!x->assembled) {
3071:   MatGetSize(x,&m,&n);
3072:   for (i=0; i<m; i++) {
3073:    for (j=0; j<aij->imax[i]; j++) {
3074:     PetscRandomGetValue(rctx,&a);
3075:     col = (PetscInt)(n*PetscRealPart(a));
3076:     MatSetValues(x,1,&i,1,&col,&a,ADD_VALUES);
3077:    }
3078:   }
3079:  } else SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"Not yet coded");
3080:  MatAssemblyBegin(x,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
3081:  MatAssemblyEnd(x,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
3082:  return(0);
3083: }

3087: PetscErrorCode MatShift_SeqAIJ(Mat Y,PetscScalar a)
3088: {
3090:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*)Y->data;

3093:  if (!Y->preallocated || !aij->nz) {
3094:   MatSeqAIJSetPreallocation(Y,1,NULL);
3095:  }
3096:  MatShift_Basic(Y,a);
3097:  return(0);
3098: }

3100: /* -------------------------------------------------------------------*/
3101: static struct _MatOps MatOps_Values = { MatSetValues_SeqAIJ,
3102:                     MatGetRow_SeqAIJ,
3103:                     MatRestoreRow_SeqAIJ,
3104:                     MatMult_SeqAIJ,
3105:                 /* 4*/ MatMultAdd_SeqAIJ,
3106:                     MatMultTranspose_SeqAIJ,
3107:                     MatMultTransposeAdd_SeqAIJ,
3108:                     0,
3109:                     0,
3110:                     0,
3111:                 /* 10*/ 0,
3112:                     MatLUFactor_SeqAIJ,
3113:                     0,
3114:                     MatSOR_SeqAIJ,
3115:                     MatTranspose_SeqAIJ,
3116:                 /*1 5*/ MatGetInfo_SeqAIJ,
3117:                     MatEqual_SeqAIJ,
3118:                     MatGetDiagonal_SeqAIJ,
3119:                     MatDiagonalScale_SeqAIJ,
3120:                     MatNorm_SeqAIJ,
3121:                 /* 20*/ 0,
3122:                     MatAssemblyEnd_SeqAIJ,
3123:                     MatSetOption_SeqAIJ,
3124:                     MatZeroEntries_SeqAIJ,
3125:                 /* 24*/ MatZeroRows_SeqAIJ,
3126:                     0,
3127:                     0,
3128:                     0,
3129:                     0,
3130:                 /* 29*/ MatSetUp_SeqAIJ,
3131:                     0,
3132:                     0,
3133:                     0,
3134:                     0,
3135:                 /* 34*/ MatDuplicate_SeqAIJ,
3136:                     0,
3137:                     0,
3138:                     MatILUFactor_SeqAIJ,
3139:                     0,
3140:                 /* 39*/ MatAXPY_SeqAIJ,
3141:                     MatGetSubMatrices_SeqAIJ,
3142:                     MatIncreaseOverlap_SeqAIJ,
3143:                     MatGetValues_SeqAIJ,
3144:                     MatCopy_SeqAIJ,
3145:                 /* 44*/ MatGetRowMax_SeqAIJ,
3146:                     MatScale_SeqAIJ,
3147:                     MatShift_SeqAIJ,
3148:                     MatDiagonalSet_SeqAIJ,
3149:                     MatZeroRowsColumns_SeqAIJ,
3150:                 /* 49*/ MatSetRandom_SeqAIJ,
3151:                     MatGetRowIJ_SeqAIJ,
3152:                     MatRestoreRowIJ_SeqAIJ,
3153:                     MatGetColumnIJ_SeqAIJ,
3154:                     MatRestoreColumnIJ_SeqAIJ,
3155:                 /* 54*/ MatFDColoringCreate_SeqXAIJ,
3156:                     0,
3157:                     0,
3158:                     MatPermute_SeqAIJ,
3159:                     0,
3160:                 /* 59*/ 0,
3161:                     MatDestroy_SeqAIJ,
3162:                     MatView_SeqAIJ,
3163:                     0,
3164:                     MatMatMatMult_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ,
3165:                 /* 64*/ MatMatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ,
3166:                     MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ,
3167:                     0,
3168:                     0,
3169:                     0,
3170:                 /* 69*/ MatGetRowMaxAbs_SeqAIJ,
3171:                     MatGetRowMinAbs_SeqAIJ,
3172:                     0,
3173:                     MatSetColoring_SeqAIJ,
3174:                     0,
3175:                 /* 74*/ MatSetValuesAdifor_SeqAIJ,
3176:                     MatFDColoringApply_AIJ,
3177:                     0,
3178:                     0,
3179:                     0,
3180:                 /* 79*/ MatFindZeroDiagonals_SeqAIJ,
3181:                     0,
3182:                     0,
3183:                     0,
3184:                     MatLoad_SeqAIJ,
3185:                 /* 84*/ MatIsSymmetric_SeqAIJ,
3186:                     MatIsHermitian_SeqAIJ,
3187:                     0,
3188:                     0,
3189:                     0,
3190:                 /* 89*/ MatMatMult_SeqAIJ_SeqAIJ,
3191:                     MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ,
3192:                     MatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ,
3193:                     MatPtAP_SeqAIJ_SeqAIJ,
3194:                     MatPtAPSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_DenseAxpy,
3195:                 /* 94*/ MatPtAPNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ,
3196:                     MatMatTransposeMult_SeqAIJ_SeqAIJ,
3197:                     MatMatTransposeMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ,
3198:                     MatMatTransposeMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ,
3199:                     0,
3200:                 /* 99*/ 0,
3201:                     0,
3202:                     0,
3203:                     MatConjugate_SeqAIJ,
3204:                     0,
3205:                 /*104*/ MatSetValuesRow_SeqAIJ,
3206:                     MatRealPart_SeqAIJ,
3207:                     MatImaginaryPart_SeqAIJ,
3208:                     0,
3209:                     0,
3210:                 /*109*/ MatMatSolve_SeqAIJ,
3211:                     0,
3212:                     MatGetRowMin_SeqAIJ,
3213:                     0,
3214:                     MatMissingDiagonal_SeqAIJ,
3215:                 /*114*/ 0,
3216:                     0,
3217:                     0,
3218:                     0,
3219:                     0,
3220:                 /*119*/ 0,
3221:                     0,
3222:                     0,
3223:                     0,
3224:                     MatGetMultiProcBlock_SeqAIJ,
3225:                 /*124*/ MatFindNonzeroRows_SeqAIJ,
3226:                     MatGetColumnNorms_SeqAIJ,
3227:                     MatInvertBlockDiagonal_SeqAIJ,
3228:                     0,
3229:                     0,
3230:                 /*129*/ 0,
3231:                     MatTransposeMatMult_SeqAIJ_SeqAIJ,
3232:                     MatTransposeMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ,
3233:                     MatTransposeMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ,
3234:                     MatTransposeColoringCreate_SeqAIJ,
3235:                 /*134*/ MatTransColoringApplySpToDen_SeqAIJ,
3236:                     MatTransColoringApplyDenToSp_SeqAIJ,
3237:                     MatRARt_SeqAIJ_SeqAIJ,
3238:                     MatRARtSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ,
3239:                     MatRARtNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ,
3240:                 /*139*/0,
3241:                     0,
3242:                     0,
3243:                     MatFDColoringSetUp_SeqXAIJ,
3244:                     MatFindOffBlockDiagonalEntries_SeqAIJ,
3245:                 /*144*/MatCreateMPIMatConcatenateSeqMat_SeqAIJ
3246: };

3250: PetscErrorCode MatSeqAIJSetColumnIndices_SeqAIJ(Mat mat,PetscInt *indices)
3251: {
3252:  Mat_SeqAIJ *aij = (Mat_SeqAIJ*)mat->data;
3253:  PetscInt  i,nz,n;

3256:  nz = aij->maxnz;
3257:  n = mat->rmap->n;
3258:  for (i=0; i<nz; i++) {
3259:   aij->j[i] = indices[i];
3260:  }
3261:  aij->nz = nz;
3262:  for (i=0; i<n; i++) {
3263:   aij->ilen[i] = aij->imax[i];
3264:  }
3265:  return(0);
3266: }

3270: /*@
3271:   MatSeqAIJSetColumnIndices - Set the column indices for all the rows
3272:    in the matrix.

3274:  Input Parameters:
3275: + mat - the SeqAIJ matrix
3276: - indices - the column indices

3278:  Level: advanced

3280:  Notes:
3281:   This can be called if you have precomputed the nonzero structure of the
3282:  matrix and want to provide it to the matrix object to improve the performance
3283:  of the MatSetValues() operation.

3285:   You MUST have set the correct numbers of nonzeros per row in the call to
3286:  MatCreateSeqAIJ(), and the columns indices MUST be sorted.

3288:   MUST be called before any calls to MatSetValues();

3290:   The indices should start with zero, not one.

3292: @*/
3293: PetscErrorCode MatSeqAIJSetColumnIndices(Mat mat,PetscInt *indices)
3294: {

3300:  PetscUseMethod(mat,"MatSeqAIJSetColumnIndices_C",(Mat,PetscInt*),(mat,indices));
3301:  return(0);
3302: }

3304: /* ----------------------------------------------------------------------------------------*/

3308: PetscErrorCode MatStoreValues_SeqAIJ(Mat mat)
3309: {
3310:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*)mat->data;
3312:  size_t     nz = aij->i[mat->rmap->n];

3315:  if (!aij->nonew) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ORDER,"Must call MatSetOption(A,MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS,PETSC_FALSE);first");

3317:  /* allocate space for values if not already there */
3318:  if (!aij->saved_values) {
3319:   PetscMalloc1(nz+1,&aij->saved_values);
3320:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)mat,(nz+1)*sizeof(PetscScalar));
3321:  }

3323:  /* copy values over */
3324:  PetscMemcpy(aij->saved_values,aij->a,nz*sizeof(PetscScalar));
3325:  return(0);
3326: }

3330: /*@
3331:   MatStoreValues - Stashes a copy of the matrix values; this allows, for
3332:    example, reuse of the linear part of a Jacobian, while recomputing the
3333:    nonlinear portion.

3335:  Collect on Mat

3337:  Input Parameters:
3338: . mat - the matrix (currently only AIJ matrices support this option)

3340:  Level: advanced

3342:  Common Usage, with SNESSolve():
3343: $  Create Jacobian matrix
3344: $  Set linear terms into matrix
3345: $  Apply boundary conditions to matrix, at this time matrix must have
3346: $   final nonzero structure (i.e. setting the nonlinear terms and applying
3347: $   boundary conditions again will not change the nonzero structure
3348: $  MatSetOption(mat,MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS,PETSC_FALSE);
3349: $  MatStoreValues(mat);
3350: $  Call SNESSetJacobian() with matrix
3351: $  In your Jacobian routine
3352: $   MatRetrieveValues(mat);
3353: $   Set nonlinear terms in matrix

3355:  Common Usage without SNESSolve(), i.e. when you handle nonlinear solve yourself:
3356: $  // build linear portion of Jacobian
3357: $  MatSetOption(mat,MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS,PETSC_FALSE);
3358: $  MatStoreValues(mat);
3359: $  loop over nonlinear iterations
3360: $    MatRetrieveValues(mat);
3361: $    // call MatSetValues(mat,...) to set nonliner portion of Jacobian
3362: $    // call MatAssemblyBegin/End() on matrix
3363: $    Solve linear system with Jacobian
3364: $  endloop

3366:  Notes:
3367:   Matrix must already be assemblied before calling this routine
3368:   Must set the matrix option MatSetOption(mat,MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS,PETSC_FALSE); before
3369:   calling this routine.

3371:   When this is called multiple times it overwrites the previous set of stored values
3372:   and does not allocated additional space.

3374: .seealso: MatRetrieveValues()

3376: @*/
3377: PetscErrorCode MatStoreValues(Mat mat)
3378: {

3383:  if (!mat->assembled) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for unassembled matrix");
3384:  if (mat->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");
3385:  PetscUseMethod(mat,"MatStoreValues_C",(Mat),(mat));
3386:  return(0);
3387: }

3391: PetscErrorCode MatRetrieveValues_SeqAIJ(Mat mat)
3392: {
3393:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*)mat->data;
3395:  PetscInt    nz = aij->i[mat->rmap->n];

3398:  if (!aij->nonew) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ORDER,"Must call MatSetOption(A,MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS,PETSC_FALSE);first");
3399:  if (!aij->saved_values) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ORDER,"Must call MatStoreValues(A);first");
3400:  /* copy values over */
3401:  PetscMemcpy(aij->a,aij->saved_values,nz*sizeof(PetscScalar));
3402:  return(0);
3403: }

3407: /*@
3408:   MatRetrieveValues - Retrieves the copy of the matrix values; this allows, for
3409:    example, reuse of the linear part of a Jacobian, while recomputing the
3410:    nonlinear portion.

3412:  Collect on Mat

3414:  Input Parameters:
3415: . mat - the matrix (currently on AIJ matrices support this option)

3417:  Level: advanced

3419: .seealso: MatStoreValues()

3421: @*/
3422: PetscErrorCode MatRetrieveValues(Mat mat)
3423: {

3428:  if (!mat->assembled) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for unassembled matrix");
3429:  if (mat->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");
3430:  PetscUseMethod(mat,"MatRetrieveValues_C",(Mat),(mat));
3431:  return(0);
3432: }


3435: /* --------------------------------------------------------------------------------*/
3438: /*@C
3439:  MatCreateSeqAIJ - Creates a sparse matrix in AIJ (compressed row) format
3440:  (the default parallel PETSc format). For good matrix assembly performance
3441:  the user should preallocate the matrix storage by setting the parameter nz
3442:  (or the array nnz). By setting these parameters accurately, performance
3443:  during matrix assembly can be increased by more than a factor of 50.

3445:  Collective on MPI_Comm

3447:  Input Parameters:
3448: + comm - MPI communicator, set to PETSC_COMM_SELF
3449: . m - number of rows
3450: . n - number of columns
3451: . nz - number of nonzeros per row (same for all rows)
3452: - nnz - array containing the number of nonzeros in the various rows
3453:     (possibly different for each row) or NULL

3455:  Output Parameter:
3456: . A - the matrix

3458:  It is recommended that one use the MatCreate(), MatSetType() and/or MatSetFromOptions(),
3459:  MatXXXXSetPreallocation() paradgm instead of this routine directly.
3460:  [MatXXXXSetPreallocation() is, for example, MatSeqAIJSetPreallocation]

3462:  Notes:
3463:  If nnz is given then nz is ignored

3465:  The AIJ format (also called the Yale sparse matrix format or
3466:  compressed row storage), is fully compatible with standard Fortran 77
3467:  storage. That is, the stored row and column indices can begin at
3468:  either one (as in Fortran) or zero. See the users' manual for details.

3470:  Specify the preallocated storage with either nz or nnz (not both).
3471:  Set nz=PETSC_DEFAULT and nnz=NULL for PETSc to control dynamic memory
3472:  allocation. For large problems you MUST preallocate memory or you
3473:  will get TERRIBLE performance, see the users' manual chapter on matrices.

3475:  By default, this format uses inodes (identical nodes) when possible, to
3476:  improve numerical efficiency of matrix-vector products and solves. We
3477:  search for consecutive rows with the same nonzero structure, thereby
3478:  reusing matrix information to achieve increased efficiency.

3480:  Options Database Keys:
3481: + -mat_no_inode - Do not use inodes
3482: - -mat_inode_limit <limit> - Sets inode limit (max limit=5)

3484:  Level: intermediate

3486: .seealso: MatCreate(), MatCreateAIJ(), MatSetValues(), MatSeqAIJSetColumnIndices(), MatCreateSeqAIJWithArrays()

3488: @*/
3489: PetscErrorCode MatCreateSeqAIJ(MPI_Comm comm,PetscInt m,PetscInt n,PetscInt nz,const PetscInt nnz[],Mat *A)
3490: {

3494:  MatCreate(comm,A);
3495:  MatSetSizes(*A,m,n,m,n);
3496:  MatSetType(*A,MATSEQAIJ);
3497:  MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(*A,nz,nnz);
3498:  return(0);
3499: }

3503: /*@C
3504:  MatSeqAIJSetPreallocation - For good matrix assembly performance
3505:  the user should preallocate the matrix storage by setting the parameter nz
3506:  (or the array nnz). By setting these parameters accurately, performance
3507:  during matrix assembly can be increased by more than a factor of 50.

3509:  Collective on MPI_Comm

3511:  Input Parameters:
3512: + B - The matrix
3513: . nz - number of nonzeros per row (same for all rows)
3514: - nnz - array containing the number of nonzeros in the various rows
3515:     (possibly different for each row) or NULL

3517:  Notes:
3518:   If nnz is given then nz is ignored

3520:   The AIJ format (also called the Yale sparse matrix format or
3521:  compressed row storage), is fully compatible with standard Fortran 77
3522:  storage. That is, the stored row and column indices can begin at
3523:  either one (as in Fortran) or zero. See the users' manual for details.

3525:  Specify the preallocated storage with either nz or nnz (not both).
3526:  Set nz=PETSC_DEFAULT and nnz=NULL for PETSc to control dynamic memory
3527:  allocation. For large problems you MUST preallocate memory or you
3528:  will get TERRIBLE performance, see the users' manual chapter on matrices.

3530:  You can call MatGetInfo() to get information on how effective the preallocation was;
3531:  for example the fields mallocs,nz_allocated,nz_used,nz_unneeded;
3532:  You can also run with the option -info and look for messages with the string
3533:  malloc in them to see if additional memory allocation was needed.

3535:  Developers: Use nz of MAT_SKIP_ALLOCATION to not allocate any space for the matrix
3536:  entries or columns indices

3538:  By default, this format uses inodes (identical nodes) when possible, to
3539:  improve numerical efficiency of matrix-vector products and solves. We
3540:  search for consecutive rows with the same nonzero structure, thereby
3541:  reusing matrix information to achieve increased efficiency.

3543:  Options Database Keys:
3544: + -mat_no_inode - Do not use inodes
3545: . -mat_inode_limit <limit> - Sets inode limit (max limit=5)
3546: - -mat_aij_oneindex - Internally use indexing starting at 1
3547:     rather than 0. Note that when calling MatSetValues(),
3548:     the user still MUST index entries starting at 0!

3550:  Level: intermediate

3552: .seealso: MatCreate(), MatCreateAIJ(), MatSetValues(), MatSeqAIJSetColumnIndices(), MatCreateSeqAIJWithArrays(), MatGetInfo()

3554: @*/
3555: PetscErrorCode MatSeqAIJSetPreallocation(Mat B,PetscInt nz,const PetscInt nnz[])
3556: {

3562:  PetscTryMethod(B,"MatSeqAIJSetPreallocation_C",(Mat,PetscInt,const PetscInt[]),(B,nz,nnz));
3563:  return(0);
3564: }

3568: PetscErrorCode MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(Mat B,PetscInt nz,const PetscInt *nnz)
3569: {
3570:  Mat_SeqAIJ   *b;
3571:  PetscBool   skipallocation = PETSC_FALSE,realalloc = PETSC_FALSE;
3573:  PetscInt    i;

3576:  if (nz >= 0 || nnz) realalloc = PETSC_TRUE;
3577:  if (nz == MAT_SKIP_ALLOCATION) {
3578:   skipallocation = PETSC_TRUE;
3579:   nz       = 0;
3580:  }

3582:  PetscLayoutSetUp(B->rmap);
3583:  PetscLayoutSetUp(B->cmap);

3585:  if (nz == PETSC_DEFAULT || nz == PETSC_DECIDE) nz = 5;
3586:  if (nz < 0) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"nz cannot be less than 0: value %D",nz);
3587:  if (nnz) {
3588:   for (i=0; i<B->rmap->n; i++) {
3589:    if (nnz[i] < 0) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"nnz cannot be less than 0: local row %D value %D",i,nnz[i]);
3590:    if (nnz[i] > B->cmap->n) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"nnz cannot be greater than row length: local row %D value %d rowlength %D",i,nnz[i],B->cmap->n);
3591:   }
3592:  }

3594:  B->preallocated = PETSC_TRUE;

3596:  b = (Mat_SeqAIJ*)B->data;

3598:  if (!skipallocation) {
3599:   if (!b->imax) {
3600:    PetscMalloc2(B->rmap->n,&b->imax,B->rmap->n,&b->ilen);
3601:    PetscLogObjectMemory((PetscObject)B,2*B->rmap->n*sizeof(PetscInt));
3602:   }
3603:   if (!nnz) {
3604:    if (nz == PETSC_DEFAULT || nz == PETSC_DECIDE) nz = 10;
3605:    else if (nz < 0) nz = 1;
3606:    for (i=0; i<B->rmap->n; i++) b->imax[i] = nz;
3607:    nz = nz*B->rmap->n;
3608:   } else {
3609:    nz = 0;
3610:    for (i=0; i<B->rmap->n; i++) {b->imax[i] = nnz[i]; nz += nnz[i];}
3611:   }
3612:   /* b->ilen will count nonzeros in each row so far. */
3613:   for (i=0; i<B->rmap->n; i++) b->ilen[i] = 0;

3615:   /* allocate the matrix space */
3616:   /* FIXME: should B's old memory be unlogged? */
3617:   MatSeqXAIJFreeAIJ(B,&b->a,&b->j,&b->i);
3618:   PetscMalloc3(nz,&b->a,nz,&b->j,B->rmap->n+1,&b->i);
3619:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)B,(B->rmap->n+1)*sizeof(PetscInt)+nz*(sizeof(PetscScalar)+sizeof(PetscInt)));
3620:   b->i[0] = 0;
3621:   for (i=1; i<B->rmap->n+1; i++) {
3622:    b->i[i] = b->i[i-1] + b->imax[i-1];
3623:   }
3624:   b->singlemalloc = PETSC_TRUE;
3625:   b->free_a    = PETSC_TRUE;
3626:   b->free_ij   = PETSC_TRUE;
3627:  } else {
3628:   b->free_a = PETSC_FALSE;
3629:   b->free_ij = PETSC_FALSE;
3630:  }

3632:  b->nz        = 0;
3633:  b->maxnz      = nz;
3634:  B->info.nz_unneeded = (double)b->maxnz;
3635:  if (realalloc) {
3636:   MatSetOption(B,MAT_NEW_NONZERO_ALLOCATION_ERR,PETSC_TRUE);
3637:  }
3638:  return(0);
3639: }

3641: #undef __FUNCT__
3643: /*@
3644:  MatSeqAIJSetPreallocationCSR - Allocates memory for a sparse sequential matrix in AIJ format.

3646:  Input Parameters:
3647: + B - the matrix
3648: . i - the indices into j for the start of each row (starts with zero)
3649: . j - the column indices for each row (starts with zero) these must be sorted for each row
3650: - v - optional values in the matrix

3652:  Level: developer

3654:  The i,j,v values are COPIED with this routine; to avoid the copy use MatCreateSeqAIJWithArrays()

3656: .keywords: matrix, aij, compressed row, sparse, sequential

3658: .seealso: MatCreate(), MatCreateSeqAIJ(), MatSetValues(), MatSeqAIJSetPreallocation(), MatCreateSeqAIJ(), SeqAIJ
3659: @*/
3660: PetscErrorCode MatSeqAIJSetPreallocationCSR(Mat B,const PetscInt i[],const PetscInt j[],const PetscScalar v[])
3661: {

3667:  PetscTryMethod(B,"MatSeqAIJSetPreallocationCSR_C",(Mat,const PetscInt[],const PetscInt[],const PetscScalar[]),(B,i,j,v));
3668:  return(0);
3669: }

3671: #undef __FUNCT__
3673: PetscErrorCode MatSeqAIJSetPreallocationCSR_SeqAIJ(Mat B,const PetscInt Ii[],const PetscInt J[],const PetscScalar v[])
3674: {
3675:  PetscInt    i;
3676:  PetscInt    m,n;
3677:  PetscInt    nz;
3678:  PetscInt    *nnz, nz_max = 0;
3679:  PetscScalar  *values;

3683:  if (Ii[0]) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE, "Ii[0] must be 0 it is %D", Ii[0]);

3685:  PetscLayoutSetUp(B->rmap);
3686:  PetscLayoutSetUp(B->cmap);

3688:  MatGetSize(B, &m, &n);
3689:  PetscMalloc1(m+1, &nnz);
3690:  for (i = 0; i < m; i++) {
3691:   nz   = Ii[i+1]- Ii[i];
3692:   nz_max = PetscMax(nz_max, nz);
3693:   if (nz < 0) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE, "Local row %D has a negative number of columns %D", i, nnz);
3694:   nnz[i] = nz;
3695:  }
3696:  MatSeqAIJSetPreallocation(B, 0, nnz);
3697:  PetscFree(nnz);

3699:  if (v) {
3700:   values = (PetscScalar*) v;
3701:  } else {
3702:   PetscCalloc1(nz_max, &values);
3703:  }

3705:  for (i = 0; i < m; i++) {
3706:   nz  = Ii[i+1] - Ii[i];
3707:   MatSetValues_SeqAIJ(B, 1, &i, nz, J+Ii[i], values + (v ? Ii[i] : 0), INSERT_VALUES);
3708:  }

3710:  MatAssemblyBegin(B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
3711:  MatAssemblyEnd(B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

3713:  if (!v) {
3714:   PetscFree(values);
3715:  }
3716:  MatSetOption(B,MAT_NEW_NONZERO_LOCATION_ERR,PETSC_TRUE);
3717:  return(0);
3718: }

3720: #include <../src/mat/impls/dense/seq/dense.h>
3721: #include <petsc/private/kernels/petscaxpy.h>

3725: /*
3726:   Computes (B'*A')' since computing B*A directly is untenable

3728:        n            p             p
3729:     (       )    (       )     (         )
3730:    m (   A    ) * n (    B   )  =  m (     C    )
3731:     (       )    (       )     (         )

3733: */
3734: PetscErrorCode MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqAIJ(Mat A,Mat B,Mat C)
3735: {
3736:  PetscErrorCode  ierr;
3737:  Mat_SeqDense   *sub_a = (Mat_SeqDense*)A->data;
3738:  Mat_SeqAIJ    *sub_b = (Mat_SeqAIJ*)B->data;
3739:  Mat_SeqDense   *sub_c = (Mat_SeqDense*)C->data;
3740:  PetscInt     i,n,m,q,p;
3741:  const PetscInt  *ii,*idx;
3742:  const PetscScalar *b,*a,*a_q;
3743:  PetscScalar    *c,*c_q;

3746:  m  = A->rmap->n;
3747:  n  = A->cmap->n;
3748:  p  = B->cmap->n;
3749:  a  = sub_a->v;
3750:  b  = sub_b->a;
3751:  c  = sub_c->v;
3752:  PetscMemzero(c,m*p*sizeof(PetscScalar));

3754:  ii = sub_b->i;
3755:  idx = sub_b->j;
3756:  for (i=0; i<n; i++) {
3757:   q = ii[i+1] - ii[i];
3758:   while (q-->0) {
3759:    c_q = c + m*(*idx);
3760:    a_q = a + m*i;
3761:    PetscKernelAXPY(c_q,*b,a_q,m);
3762:    idx++;
3763:    b++;
3764:   }
3765:  }
3766:  return(0);
3767: }

3771: PetscErrorCode MatMatMultSymbolic_SeqDense_SeqAIJ(Mat A,Mat B,PetscReal fill,Mat *C)
3772: {
3774:  PetscInt    m=A->rmap->n,n=B->cmap->n;
3775:  Mat      Cmat;

3778:  if (A->cmap->n != B->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"A->cmap->n %D != B->rmap->n %D\n",A->cmap->n,B->rmap->n);
3779:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&Cmat);
3780:  MatSetSizes(Cmat,m,n,m,n);
3781:  MatSetBlockSizesFromMats(Cmat,A,B);
3782:  MatSetType(Cmat,MATSEQDENSE);
3783:  MatSeqDenseSetPreallocation(Cmat,NULL);

3785:  Cmat->ops->matmultnumeric = MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqAIJ;

3787:  *C = Cmat;
3788:  return(0);
3789: }

3791: /* ----------------------------------------------------------------*/
3794: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatMatMult_SeqDense_SeqAIJ(Mat A,Mat B,MatReuse scall,PetscReal fill,Mat *C)
3795: {

3799:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
3800:   PetscLogEventBegin(MAT_MatMultSymbolic,A,B,0,0);
3801:   MatMatMultSymbolic_SeqDense_SeqAIJ(A,B,fill,C);
3802:   PetscLogEventEnd(MAT_MatMultSymbolic,A,B,0,0);
3803:  }
3804:  PetscLogEventBegin(MAT_MatMultNumeric,A,B,0,0);
3805:  MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqAIJ(A,B,*C);
3806:  PetscLogEventEnd(MAT_MatMultNumeric,A,B,0,0);
3807:  return(0);
3808: }


3811: /*MC
3812:  MATSEQAIJ - MATSEQAIJ = "seqaij" - A matrix type to be used for sequential sparse matrices,
3813:  based on compressed sparse row format.

3815:  Options Database Keys:
3816: . -mat_type seqaij - sets the matrix type to "seqaij" during a call to MatSetFromOptions()

3818:  Level: beginner

3820: .seealso: MatCreateSeqAIJ(), MatSetFromOptions(), MatSetType(), MatCreate(), MatType
3821: M*/

3823: /*MC
3824:  MATAIJ - MATAIJ = "aij" - A matrix type to be used for sparse matrices.

3826:  This matrix type is identical to MATSEQAIJ when constructed with a single process communicator,
3827:  and MATMPIAIJ otherwise. As a result, for single process communicators,
3828:  MatSeqAIJSetPreallocation is supported, and similarly MatMPIAIJSetPreallocation is supported
3829:  for communicators controlling multiple processes. It is recommended that you call both of
3830:  the above preallocation routines for simplicity.

3832:  Options Database Keys:
3833: . -mat_type aij - sets the matrix type to "aij" during a call to MatSetFromOptions()

3835:  Developer Notes: Subclasses include MATAIJCUSP, MATAIJPERM, MATAIJCRL, and also automatically switches over to use inodes when
3836:  enough exist.

3838:  Level: beginner

3840: .seealso: MatCreateAIJ(), MatCreateSeqAIJ(), MATSEQAIJ,MATMPIAIJ
3841: M*/

3843: /*MC
3844:  MATAIJCRL - MATAIJCRL = "aijcrl" - A matrix type to be used for sparse matrices.

3846:  This matrix type is identical to MATSEQAIJCRL when constructed with a single process communicator,
3847:  and MATMPIAIJCRL otherwise. As a result, for single process communicators,
3848:  MatSeqAIJSetPreallocation() is supported, and similarly MatMPIAIJSetPreallocation() is supported
3849:  for communicators controlling multiple processes. It is recommended that you call both of
3850:  the above preallocation routines for simplicity.

3852:  Options Database Keys:
3853: . -mat_type aijcrl - sets the matrix type to "aijcrl" during a call to MatSetFromOptions()

3855:  Level: beginner

3857: .seealso: MatCreateMPIAIJCRL,MATSEQAIJCRL,MATMPIAIJCRL, MATSEQAIJCRL, MATMPIAIJCRL
3858: M*/

3860: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatConvert_SeqAIJ_SeqAIJCRL(Mat,MatType,MatReuse,Mat*);
3861: #if defined(PETSC_HAVE_ELEMENTAL)
3862: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatConvert_SeqAIJ_Elemental(Mat,MatType,MatReuse,Mat*);
3863: #endif
3864: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatConvert_SeqAIJ_SeqDense(Mat,MatType,MatReuse,Mat*);

3866: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
3867: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatlabEnginePut_SeqAIJ(PetscObject,void*);
3868: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatlabEngineGet_SeqAIJ(PetscObject,void*);
3869: #endif


3874: /*@C
3875:  MatSeqAIJGetArray - gives access to the array where the data for a SeqSeqAIJ matrix is stored

3877:  Not Collective

3879:  Input Parameter:
3880: . mat - a MATSEQAIJ matrix

3882:  Output Parameter:
3883: .  array - pointer to the data

3885:  Level: intermediate

3887: .seealso: MatSeqAIJRestoreArray(), MatSeqAIJGetArrayF90()
3888: @*/
3889: PetscErrorCode MatSeqAIJGetArray(Mat A,PetscScalar **array)
3890: {

3894:  PetscUseMethod(A,"MatSeqAIJGetArray_C",(Mat,PetscScalar**),(A,array));
3895:  return(0);
3896: }

3900: /*@C
3901:  MatSeqAIJGetMaxRowNonzeros - returns the maximum number of nonzeros in any row

3903:  Not Collective

3905:  Input Parameter:
3906: . mat - a MATSEQAIJ matrix

3908:  Output Parameter:
3909: .  nz - the maximum number of nonzeros in any row

3911:  Level: intermediate

3913: .seealso: MatSeqAIJRestoreArray(), MatSeqAIJGetArrayF90()
3914: @*/
3915: PetscErrorCode MatSeqAIJGetMaxRowNonzeros(Mat A,PetscInt *nz)
3916: {
3917:  Mat_SeqAIJ   *aij = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

3920:  *nz = aij->rmax;
3921:  return(0);
3922: }

3926: /*@C
3927:  MatSeqAIJRestoreArray - returns access to the array where the data for a MATSEQAIJ matrix is stored obtained by MatSeqAIJGetArray()

3929:  Not Collective

3931:  Input Parameters:
3932: . mat - a MATSEQAIJ matrix
3933: . array - pointer to the data

3935:  Level: intermediate

3937: .seealso: MatSeqAIJGetArray(), MatSeqAIJRestoreArrayF90()
3938: @*/
3939: PetscErrorCode MatSeqAIJRestoreArray(Mat A,PetscScalar **array)
3940: {

3944:  PetscUseMethod(A,"MatSeqAIJRestoreArray_C",(Mat,PetscScalar**),(A,array));
3945:  return(0);
3946: }

3950: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatCreate_SeqAIJ(Mat B)
3951: {
3952:  Mat_SeqAIJ   *b;
3954:  PetscMPIInt  size;

3957:  MPI_Comm_size(PetscObjectComm((PetscObject)B),&size);
3958:  if (size > 1) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Comm must be of size 1");

3960:  PetscNewLog(B,&b);

3962:  B->data = (void*)b;

3964:  PetscMemcpy(B->ops,&MatOps_Values,sizeof(struct _MatOps));

3966:  b->row        = 0;
3967:  b->col        = 0;
3968:  b->icol        = 0;
3969:  b->reallocs      = 0;
3970:  b->ignorezeroentries = PETSC_FALSE;
3971:  b->roworiented    = PETSC_TRUE;
3972:  b->nonew       = 0;
3973:  b->diag        = 0;
3974:  b->solve_work     = 0;
3975:  B->spptr       = 0;
3976:  b->saved_values    = 0;
3977:  b->idiag       = 0;
3978:  b->mdiag       = 0;
3979:  b->ssor_work     = 0;
3980:  b->omega       = 1.0;
3981:  b->fshift       = 0.0;
3982:  b->idiagvalid     = PETSC_FALSE;
3983:  b->ibdiagvalid    = PETSC_FALSE;
3984:  b->keepnonzeropattern = PETSC_FALSE;

3986:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)B,MATSEQAIJ);
3987:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatSeqAIJGetArray_C",MatSeqAIJGetArray_SeqAIJ);
3988:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatSeqAIJRestoreArray_C",MatSeqAIJRestoreArray_SeqAIJ);

3990: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
3991:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"PetscMatlabEnginePut_C",MatlabEnginePut_SeqAIJ);
3992:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"PetscMatlabEngineGet_C",MatlabEngineGet_SeqAIJ);
3993: #endif

3995:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatSeqAIJSetColumnIndices_C",MatSeqAIJSetColumnIndices_SeqAIJ);
3996:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatStoreValues_C",MatStoreValues_SeqAIJ);
3997:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatRetrieveValues_C",MatRetrieveValues_SeqAIJ);
3998:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqaij_seqsbaij_C",MatConvert_SeqAIJ_SeqSBAIJ);
3999:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqaij_seqbaij_C",MatConvert_SeqAIJ_SeqBAIJ);
4000:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqaij_seqaijperm_C",MatConvert_SeqAIJ_SeqAIJPERM);
4001:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqaij_seqaijcrl_C",MatConvert_SeqAIJ_SeqAIJCRL);
4002: #if defined(PETSC_HAVE_ELEMENTAL)
4003:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqaij_elemental_C",MatConvert_SeqAIJ_Elemental);
4004: #endif
4005:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqaij_seqdense_C",MatConvert_SeqAIJ_SeqDense);
4006:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatIsTranspose_C",MatIsTranspose_SeqAIJ);
4007:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatIsHermitianTranspose_C",MatIsTranspose_SeqAIJ);
4008:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatSeqAIJSetPreallocation_C",MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ);
4009:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatSeqAIJSetPreallocationCSR_C",MatSeqAIJSetPreallocationCSR_SeqAIJ);
4010:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatReorderForNonzeroDiagonal_C",MatReorderForNonzeroDiagonal_SeqAIJ);
4011:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatMatMult_seqdense_seqaij_C",MatMatMult_SeqDense_SeqAIJ);
4012:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatMatMultSymbolic_seqdense_seqaij_C",MatMatMultSymbolic_SeqDense_SeqAIJ);
4013:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatMatMultNumeric_seqdense_seqaij_C",MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqAIJ);
4014:  MatCreate_SeqAIJ_Inode(B);
4015:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)B,MATSEQAIJ);
4016:  return(0);
4017: }

4021: /*
4022:   Given a matrix generated with MatGetFactor() duplicates all the information in A into B
4023: */
4024: PetscErrorCode MatDuplicateNoCreate_SeqAIJ(Mat C,Mat A,MatDuplicateOption cpvalues,PetscBool mallocmatspace)
4025: {
4026:  Mat_SeqAIJ   *c,*a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
4028:  PetscInt    i,m = A->rmap->n;

4031:  c = (Mat_SeqAIJ*)C->data;

4033:  C->factortype = A->factortype;
4034:  c->row    = 0;
4035:  c->col    = 0;
4036:  c->icol    = 0;
4037:  c->reallocs  = 0;

4039:  C->assembled = PETSC_TRUE;

4041:  PetscLayoutReference(A->rmap,&C->rmap);
4042:  PetscLayoutReference(A->cmap,&C->cmap);

4044:  PetscMalloc2(m,&c->imax,m,&c->ilen);
4045:  PetscLogObjectMemory((PetscObject)C, 2*m*sizeof(PetscInt));
4046:  for (i=0; i<m; i++) {
4047:   c->imax[i] = a->imax[i];
4048:   c->ilen[i] = a->ilen[i];
4049:  }

4051:  /* allocate the matrix space */
4052:  if (mallocmatspace) {
4053:   PetscMalloc3(a->i[m],&c->a,a->i[m],&c->j,m+1,&c->i);
4054:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)C, a->i[m]*(sizeof(PetscScalar)+sizeof(PetscInt))+(m+1)*sizeof(PetscInt));

4056:   c->singlemalloc = PETSC_TRUE;

4058:   PetscMemcpy(c->i,a->i,(m+1)*sizeof(PetscInt));
4059:   if (m > 0) {
4060:    PetscMemcpy(c->j,a->j,(a->i[m])*sizeof(PetscInt));
4061:    if (cpvalues == MAT_COPY_VALUES) {
4062:     PetscMemcpy(c->a,a->a,(a->i[m])*sizeof(PetscScalar));
4063:    } else {
4064:     PetscMemzero(c->a,(a->i[m])*sizeof(PetscScalar));
4065:    }
4066:   }
4067:  }

4069:  c->ignorezeroentries = a->ignorezeroentries;
4070:  c->roworiented    = a->roworiented;
4071:  c->nonew       = a->nonew;
4072:  if (a->diag) {
4073:   PetscMalloc1(m+1,&c->diag);
4074:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)C,(m+1)*sizeof(PetscInt));
4075:   for (i=0; i<m; i++) {
4076:    c->diag[i] = a->diag[i];
4077:   }
4078:  } else c->diag = 0;

4080:  c->solve_work     = 0;
4081:  c->saved_values    = 0;
4082:  c->idiag       = 0;
4083:  c->ssor_work     = 0;
4084:  c->keepnonzeropattern = a->keepnonzeropattern;
4085:  c->free_a       = PETSC_TRUE;
4086:  c->free_ij      = PETSC_TRUE;

4088:  c->rmax     = a->rmax;
4089:  c->nz      = a->nz;
4090:  c->maxnz    = a->nz;    /* Since we allocate exactly the right amount */
4091:  C->preallocated = PETSC_TRUE;

4093:  c->compressedrow.use  = a->compressedrow.use;
4094:  c->compressedrow.nrows = a->compressedrow.nrows;
4095:  if (a->compressedrow.use) {
4096:   i  = a->compressedrow.nrows;
4097:   PetscMalloc2(i+1,&c->compressedrow.i,i,&c->compressedrow.rindex);
4098:   PetscMemcpy(c->compressedrow.i,a->compressedrow.i,(i+1)*sizeof(PetscInt));
4099:   PetscMemcpy(c->compressedrow.rindex,a->compressedrow.rindex,i*sizeof(PetscInt));
4100:  } else {
4101:   c->compressedrow.use  = PETSC_FALSE;
4102:   c->compressedrow.i   = NULL;
4103:   c->compressedrow.rindex = NULL;
4104:  }
4105:  c->nonzerorowcnt = a->nonzerorowcnt;
4106:  C->nonzerostate = A->nonzerostate;

4108:  MatDuplicate_SeqAIJ_Inode(A,cpvalues,&C);
4109:  PetscFunctionListDuplicate(((PetscObject)A)->qlist,&((PetscObject)C)->qlist);
4110:  return(0);
4111: }

4115: PetscErrorCode MatDuplicate_SeqAIJ(Mat A,MatDuplicateOption cpvalues,Mat *B)
4116: {

4120:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),B);
4121:  MatSetSizes(*B,A->rmap->n,A->cmap->n,A->rmap->n,A->cmap->n);
4122:  if (!(A->rmap->n % A->rmap->bs) && !(A->cmap->n % A->cmap->bs)) {
4123:   MatSetBlockSizesFromMats(*B,A,A);
4124:  }
4125:  MatSetType(*B,((PetscObject)A)->type_name);
4126:  MatDuplicateNoCreate_SeqAIJ(*B,A,cpvalues,PETSC_TRUE);
4127:  return(0);
4128: }

4132: PetscErrorCode MatLoad_SeqAIJ(Mat newMat, PetscViewer viewer)
4133: {
4134:  Mat_SeqAIJ   *a;
4136:  PetscInt    i,sum,nz,header[4],*rowlengths = 0,M,N,rows,cols;
4137:  int      fd;
4138:  PetscMPIInt  size;
4139:  MPI_Comm    comm;
4140:  PetscInt    bs = newMat->rmap->bs;

4143:  /* force binary viewer to load .info file if it has not yet done so */
4144:  PetscViewerSetUp(viewer);
4145:  PetscObjectGetComm((PetscObject)viewer,&comm);
4146:  MPI_Comm_size(comm,&size);
4147:  if (size > 1) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"view must have one processor");

4149:  PetscOptionsBegin(comm,NULL,"Options for loading SEQAIJ matrix","Mat");
4150:  PetscOptionsInt("-matload_block_size","Set the blocksize used to store the matrix","MatLoad",bs,&bs,NULL);
4151:  PetscOptionsEnd();
4152:  if (bs < 0) bs = 1;
4153:  MatSetBlockSize(newMat,bs);

4155:  PetscViewerBinaryGetDescriptor(viewer,&fd);
4156:  PetscBinaryRead(fd,header,4,PETSC_INT);
4157:  if (header[0] != MAT_FILE_CLASSID) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_FILE_UNEXPECTED,"not matrix object in file");
4158:  M = header[1]; N = header[2]; nz = header[3];

4160:  if (nz < 0) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_FILE_UNEXPECTED,"Matrix stored in special format on disk,cannot load as SeqAIJ");

4162:  /* read in row lengths */
4163:  PetscMalloc1(M,&rowlengths);
4164:  PetscBinaryRead(fd,rowlengths,M,PETSC_INT);

4166:  /* check if sum of rowlengths is same as nz */
4167:  for (i=0,sum=0; i< M; i++) sum +=rowlengths[i];
4168:  if (sum != nz) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_FILE_READ,"Inconsistant matrix data in file. no-nonzeros = %dD, sum-row-lengths = %D\n",nz,sum);

4170:  /* set global size if not set already*/
4171:  if (newMat->rmap->n < 0 && newMat->rmap->N < 0 && newMat->cmap->n < 0 && newMat->cmap->N < 0) {
4172:   MatSetSizes(newMat,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,M,N);
4173:  } else {
4174:   /* if sizes and type are already set, check if the matrix global sizes are correct */
4175:   MatGetSize(newMat,&rows,&cols);
4176:   if (rows < 0 && cols < 0) { /* user might provide local size instead of global size */
4177:    MatGetLocalSize(newMat,&rows,&cols);
4178:   }
4179:   if (M != rows || N != cols) SETERRQ4(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_FILE_UNEXPECTED, "Matrix in file of different length (%D, %D) than the input matrix (%D, %D)",M,N,rows,cols);
4180:  }
4181:  MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(newMat,0,rowlengths);
4182:  a  = (Mat_SeqAIJ*)newMat->data;

4184:  PetscBinaryRead(fd,a->j,nz,PETSC_INT);

4186:  /* read in nonzero values */
4187:  PetscBinaryRead(fd,a->a,nz,PETSC_SCALAR);

4189:  /* set matrix "i" values */
4190:  a->i[0] = 0;
4191:  for (i=1; i<= M; i++) {
4192:   a->i[i]   = a->i[i-1] + rowlengths[i-1];
4193:   a->ilen[i-1] = rowlengths[i-1];
4194:  }
4195:  PetscFree(rowlengths);

4197:  MatAssemblyBegin(newMat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
4198:  MatAssemblyEnd(newMat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
4199:  return(0);
4200: }

4204: PetscErrorCode MatEqual_SeqAIJ(Mat A,Mat B,PetscBool * flg)
4205: {
4206:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data,*b = (Mat_SeqAIJ*)B->data;
4208: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
4209:  PetscInt k;
4210: #endif

4213:  /* If the matrix dimensions are not equal,or no of nonzeros */
4214:  if ((A->rmap->n != B->rmap->n) || (A->cmap->n != B->cmap->n) ||(a->nz != b->nz)) {
4215:   *flg = PETSC_FALSE;
4216:   return(0);
4217:  }

4219:  /* if the a->i are the same */
4220:  PetscMemcmp(a->i,b->i,(A->rmap->n+1)*sizeof(PetscInt),flg);
4221:  if (!*flg) return(0);

4223:  /* if a->j are the same */
4224:  PetscMemcmp(a->j,b->j,(a->nz)*sizeof(PetscInt),flg);
4225:  if (!*flg) return(0);

4227:  /* if a->a are the same */
4228: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
4229:  for (k=0; k<a->nz; k++) {
4230:   if (PetscRealPart(a->a[k]) != PetscRealPart(b->a[k]) || PetscImaginaryPart(a->a[k]) != PetscImaginaryPart(b->a[k])) {
4231:    *flg = PETSC_FALSE;
4232:    return(0);
4233:   }
4234:  }
4235: #else
4236:  PetscMemcmp(a->a,b->a,(a->nz)*sizeof(PetscScalar),flg);
4237: #endif
4238:  return(0);
4239: }

4243: /*@
4244:   MatCreateSeqAIJWithArrays - Creates an sequential AIJ matrix using matrix elements (in CSR format)
4245:        provided by the user.

4247:    Collective on MPI_Comm

4249:  Input Parameters:
4250: +  comm - must be an MPI communicator of size 1
4251: .  m - number of rows
4252: .  n - number of columns
4253: .  i - row indices
4254: .  j - column indices
4255: -  a - matrix values

4257:  Output Parameter:
4258: .  mat - the matrix

4260:  Level: intermediate

4262:  Notes:
4263:    The i, j, and a arrays are not copied by this routine, the user must free these arrays
4264:   once the matrix is destroyed and not before

4266:    You cannot set new nonzero locations into this matrix, that will generate an error.

4268:    The i and j indices are 0 based

4270:    The format which is used for the sparse matrix input, is equivalent to a
4271:   row-major ordering.. i.e for the following matrix, the input data expected is
4272:   as shown

4274: $    1 0 0
4275: $    2 0 3
4276: $    4 5 6
4277: $
4278: $    i = {0,1,3,6} [size = nrow+1 = 3+1]
4279: $    j = {0,0,2,0,1,2} [size = 6]; values must be sorted for each row
4280: $    v = {1,2,3,4,5,6} [size = 6]


4283: .seealso: MatCreate(), MatCreateAIJ(), MatCreateSeqAIJ(), MatCreateMPIAIJWithArrays(), MatMPIAIJSetPreallocationCSR()

4285: @*/
4286: PetscErrorCode MatCreateSeqAIJWithArrays(MPI_Comm comm,PetscInt m,PetscInt n,PetscInt *i,PetscInt *j,PetscScalar *a,Mat *mat)
4287: {
4289:  PetscInt    ii;
4290:  Mat_SeqAIJ   *aij;
4291: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
4292:  PetscInt jj;
4293: #endif

4296:  if (m > 0 && i[0]) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"i (row indices) must start with 0");
4297:  MatCreate(comm,mat);
4298:  MatSetSizes(*mat,m,n,m,n);
4299:  /* MatSetBlockSizes(*mat,,); */
4300:  MatSetType(*mat,MATSEQAIJ);
4301:  MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(*mat,MAT_SKIP_ALLOCATION,0);
4302:  aij = (Mat_SeqAIJ*)(*mat)->data;
4303:  PetscMalloc2(m,&aij->imax,m,&aij->ilen);

4305:  aij->i      = i;
4306:  aij->j      = j;
4307:  aij->a      = a;
4308:  aij->singlemalloc = PETSC_FALSE;
4309:  aij->nonew    = -1;       /*this indicates that inserting a new value in the matrix that generates a new nonzero is an error*/
4310:  aij->free_a    = PETSC_FALSE;
4311:  aij->free_ij   = PETSC_FALSE;

4313:  for (ii=0; ii<m; ii++) {
4314:   aij->ilen[ii] = aij->imax[ii] = i[ii+1] - i[ii];
4315: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
4316:   if (i[ii+1] - i[ii] < 0) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Negative row length in i (row indices) row = %D length = %D",ii,i[ii+1] - i[ii]);
4317:   for (jj=i[ii]+1; jj<i[ii+1]; jj++) {
4318:    if (j[jj] < j[jj-1]) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column entry number %D (actual colum %D) in row %D is not sorted",jj-i[ii],j[jj],ii);
4319:    if (j[jj] == j[jj]-1) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column entry number %D (actual colum %D) in row %D is identical to previous entry",jj-i[ii],j[jj],ii);
4320:   }
4321: #endif
4322:  }
4323: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
4324:  for (ii=0; ii<aij->i[m]; ii++) {
4325:   if (j[ii] < 0) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Negative column index at location = %D index = %D",ii,j[ii]);
4326:   if (j[ii] > n - 1) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column index to large at location = %D index = %D",ii,j[ii]);
4327:  }
4328: #endif

4330:  MatAssemblyBegin(*mat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
4331:  MatAssemblyEnd(*mat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
4332:  return(0);
4333: }
4336: /*@C
4337:   MatCreateSeqAIJFromTriple - Creates an sequential AIJ matrix using matrix elements (in COO format)
4338:        provided by the user.

4340:    Collective on MPI_Comm

4342:  Input Parameters:
4343: +  comm - must be an MPI communicator of size 1
4344: .  m  - number of rows
4345: .  n  - number of columns
4346: .  i  - row indices
4347: .  j  - column indices
4348: .  a  - matrix values
4349: .  nz - number of nonzeros
4350: -  idx - 0 or 1 based

4352:  Output Parameter:
4353: .  mat - the matrix

4355:  Level: intermediate

4357:  Notes:
4358:    The i and j indices are 0 based

4360:    The format which is used for the sparse matrix input, is equivalent to a
4361:   row-major ordering.. i.e for the following matrix, the input data expected is
4362:   as shown:

4364:     1 0 0
4365:     2 0 3
4366:     4 5 6

4368:     i = {0,1,1,2,2,2}
4369:     j = {0,0,2,0,1,2}
4370:     v = {1,2,3,4,5,6}


4373: .seealso: MatCreate(), MatCreateAIJ(), MatCreateSeqAIJ(), MatCreateSeqAIJWithArrays(), MatMPIAIJSetPreallocationCSR()

4375: @*/
4376: PetscErrorCode MatCreateSeqAIJFromTriple(MPI_Comm comm,PetscInt m,PetscInt n,PetscInt *i,PetscInt *j,PetscScalar *a,Mat *mat,PetscInt nz,PetscBool idx)
4377: {
4379:  PetscInt    ii, *nnz, one = 1,row,col;


4383:  PetscCalloc1(m,&nnz);
4384:  for (ii = 0; ii < nz; ii++) {
4385:   nnz[i[ii] - !!idx] += 1;
4386:  }
4387:  MatCreate(comm,mat);
4388:  MatSetSizes(*mat,m,n,m,n);
4389:  MatSetType(*mat,MATSEQAIJ);
4390:  MatSeqAIJSetPreallocation_SeqAIJ(*mat,0,nnz);
4391:  for (ii = 0; ii < nz; ii++) {
4392:   if (idx) {
4393:    row = i[ii] - 1;
4394:    col = j[ii] - 1;
4395:   } else {
4396:    row = i[ii];
4397:    col = j[ii];
4398:   }
4399:   MatSetValues(*mat,one,&row,one,&col,&a[ii],ADD_VALUES);
4400:  }
4401:  MatAssemblyBegin(*mat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
4402:  MatAssemblyEnd(*mat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
4403:  PetscFree(nnz);
4404:  return(0);
4405: }

4409: PetscErrorCode MatSetColoring_SeqAIJ(Mat A,ISColoring coloring)
4410: {
4412:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;

4415:  if (coloring->ctype == IS_COLORING_GLOBAL) {
4416:   ISColoringReference(coloring);
4417:   a->coloring = coloring;
4418:  } else if (coloring->ctype == IS_COLORING_GHOSTED) {
4419:   PetscInt    i,*larray;
4420:   ISColoring   ocoloring;
4421:   ISColoringValue *colors;

4423:   /* set coloring for diagonal portion */
4424:   PetscMalloc1(A->cmap->n,&larray);
4425:   for (i=0; i<A->cmap->n; i++) larray[i] = i;
4426:   ISGlobalToLocalMappingApply(A->cmap->mapping,IS_GTOLM_MASK,A->cmap->n,larray,NULL,larray);
4427:   PetscMalloc1(A->cmap->n,&colors);
4428:   for (i=0; i<A->cmap->n; i++) colors[i] = coloring->colors[larray[i]];
4429:   PetscFree(larray);
4430:   ISColoringCreate(PETSC_COMM_SELF,coloring->n,A->cmap->n,colors,PETSC_OWN_POINTER,&ocoloring);
4431:   a->coloring = ocoloring;
4432:  }
4433:  return(0);
4434: }

4438: PetscErrorCode MatSetValuesAdifor_SeqAIJ(Mat A,PetscInt nl,void *advalues)
4439: {
4440:  Mat_SeqAIJ   *a   = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
4441:  PetscInt    m    = A->rmap->n,*ii = a->i,*jj = a->j,nz,i,j;
4442:  MatScalar    *v   = a->a;
4443:  PetscScalar   *values = (PetscScalar*)advalues;
4444:  ISColoringValue *color;

4447:  if (!a->coloring) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Coloring not set for matrix");
4448:  color = a->coloring->colors;
4449:  /* loop over rows */
4450:  for (i=0; i<m; i++) {
4451:   nz = ii[i+1] - ii[i];
4452:   /* loop over columns putting computed value into matrix */
4453:   for (j=0; j<nz; j++) *v++ = values[color[*jj++]];
4454:   values += nl; /* jump to next row of derivatives */
4455:  }
4456:  return(0);
4457: }

4461: PetscErrorCode MatSeqAIJInvalidateDiagonal(Mat A)
4462: {
4463:  Mat_SeqAIJ   *a=(Mat_SeqAIJ*)A->data;

4467:  a->idiagvalid = PETSC_FALSE;
4468:  a->ibdiagvalid = PETSC_FALSE;

4470:  MatSeqAIJInvalidateDiagonal_Inode(A);
4471:  return(0);
4472: }

4476: PetscErrorCode MatCreateMPIMatConcatenateSeqMat_SeqAIJ(MPI_Comm comm,Mat inmat,PetscInt n,MatReuse scall,Mat *outmat)
4477: {

4481:  MatCreateMPIMatConcatenateSeqMat_MPIAIJ(comm,inmat,n,scall,outmat);
4482:  return(0);
4483: }

4485: /*
4486: Permute A into C's *local* index space using rowemb,colemb.
4487: The embedding are supposed to be injections and the above implies that the range of rowemb is a subset
4488: of [0,m), colemb is in [0,n).
4489: If pattern == DIFFERENT_NONZERO_PATTERN, C is preallocated according to A.
4490: */
4493: PetscErrorCode MatSetSeqMat_SeqAIJ(Mat C,IS rowemb,IS colemb,MatStructure pattern,Mat B)
4494: {
4495:  /* If making this function public, change the error returned in this function away from _PLIB. */
4497:  Mat_SeqAIJ   *Baij;
4498:  PetscBool   seqaij;
4499:  PetscInt    m,n,*nz,i,j,count;
4500:  PetscScalar  v;
4501:  const PetscInt *rowindices,*colindices;

4504:  if (!B) return(0);
4505:  /* Check to make sure the target matrix (and embeddings) are compatible with C and each other. */
4506:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)B,MATSEQAIJ,&seqaij);
4507:  if (!seqaij) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB,"Input matrix is of wrong type");
4508:  if (rowemb) {
4509:   ISGetLocalSize(rowemb,&m);
4510:   if (m != B->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB,"Row IS of size %D is incompatible with matrix row size %D",m,B->rmap->n);
4511:  } else {
4512:   if (C->rmap->n != B->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB,"Input matrix is row-incompatible with the target matrix");
4513:  }
4514:  if (colemb) {
4515:   ISGetLocalSize(colemb,&n);
4516:   if (n != B->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB,"Diag col IS of size %D is incompatible with input matrix col size %D",n,B->cmap->n);
4517:  } else {
4518:   if (C->cmap->n != B->cmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB,"Input matrix is col-incompatible with the target matrix");
4519:  }

4521:  Baij = (Mat_SeqAIJ*)(B->data);
4522:  if (pattern == DIFFERENT_NONZERO_PATTERN) {
4523:   PetscMalloc1(B->rmap->n,&nz);
4524:   for (i=0; i<B->rmap->n; i++) {
4525:    nz[i] = Baij->i[i+1] - Baij->i[i];
4526:   }
4527:   MatSeqAIJSetPreallocation(C,0,nz);
4528:   PetscFree(nz);
4529:  }
4530:  if (pattern == SUBSET_NONZERO_PATTERN) {
4531:   MatZeroEntries(C);
4532:  }
4533:  count = 0;
4534:  rowindices = NULL;
4535:  colindices = NULL;
4536:  if (rowemb) {
4537:   ISGetIndices(rowemb,&rowindices);
4538:  }
4539:  if (colemb) {
4540:   ISGetIndices(colemb,&colindices);
4541:  }
4542:  for (i=0; i<B->rmap->n; i++) {
4543:   PetscInt row;
4544:   row = i;
4545:   if (rowindices) row = rowindices[i];
4546:   for (j=Baij->i[i]; j<Baij->i[i+1]; j++) {
4547:    PetscInt col;
4548:    col = Baij->j[count];
4549:    if (colindices) col = colindices[col];
4550:    v  = Baij->a[count];
4551:    MatSetValues(C,1,&row,1,&col,&v,INSERT_VALUES);
4552:    ++count;
4553:   }
4554:  }
4555:  /* FIXME: set C's nonzerostate correctly. */
4556:  /* Assembly for C is necessary. */
4557:  C->preallocated = PETSC_TRUE;
4558:  C->assembled   = PETSC_TRUE;
4559:  C->was_assembled = PETSC_FALSE;
4560:  return(0);
4561: }


4564: /*
4565:   Special version for direct calls from Fortran
4566: */
4567: #include <petsc/private/fortranimpl.h>
4568: #if defined(PETSC_HAVE_FORTRAN_CAPS)
4569: #define matsetvaluesseqaij_ MATSETVALUESSEQAIJ
4570: #elif !defined(PETSC_HAVE_FORTRAN_UNDERSCORE)
4571: #define matsetvaluesseqaij_ matsetvaluesseqaij
4572: #endif

4574: /* Change these macros so can be used in void function */
4575: #undef CHKERRQ
4576: #define CHKERRQ(ierr) CHKERRABORT(PetscObjectComm((PetscObject)A),ierr)
4577: #undef SETERRQ2
4578: #define SETERRQ2(comm,ierr,b,c,d) CHKERRABORT(comm,ierr)
4579: #undef SETERRQ3
4580: #define SETERRQ3(comm,ierr,b,c,d,e) CHKERRABORT(comm,ierr)

4584: PETSC_EXTERN void PETSC_STDCALL matsetvaluesseqaij_(Mat *AA,PetscInt *mm,const PetscInt im[],PetscInt *nn,const PetscInt in[],const PetscScalar v[],InsertMode *isis, PetscErrorCode *_ierr)
4585: {
4586:  Mat      A = *AA;
4587:  PetscInt    m = *mm, n = *nn;
4588:  InsertMode   is = *isis;
4589:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
4590:  PetscInt    *rp,k,low,high,t,ii,row,nrow,i,col,l,rmax,N;
4591:  PetscInt    *imax,*ai,*ailen;
4593:  PetscInt    *aj,nonew = a->nonew,lastcol = -1;
4594:  MatScalar   *ap,value,*aa;
4595:  PetscBool   ignorezeroentries = a->ignorezeroentries;
4596:  PetscBool   roworiented    = a->roworiented;

4599:  MatCheckPreallocated(A,1);
4600:  imax = a->imax;
4601:  ai  = a->i;
4602:  ailen = a->ilen;
4603:  aj  = a->j;
4604:  aa  = a->a;

4606:  for (k=0; k<m; k++) { /* loop over added rows */
4607:   row = im[k];
4608:   if (row < 0) continue;
4609: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
4610:   if (row >= A->rmap->n) SETERRABORT(PetscObjectComm((PetscObject)A),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large");
4611: #endif
4612:   rp  = aj + ai[row]; ap = aa + ai[row];
4613:   rmax = imax[row]; nrow = ailen[row];
4614:   low = 0;
4615:   high = nrow;
4616:   for (l=0; l<n; l++) { /* loop over added columns */
4617:    if (in[l] < 0) continue;
4618: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
4619:    if (in[l] >= A->cmap->n) SETERRABORT(PetscObjectComm((PetscObject)A),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large");
4620: #endif
4621:    col = in[l];
4622:    if (roworiented) value = v[l + k*n];
4623:    else value = v[k + l*m];

4625:    if (value == 0.0 && ignorezeroentries && (is == ADD_VALUES)) continue;

4627:    if (col <= lastcol) low = 0;
4628:    else high = nrow;
4629:    lastcol = col;
4630:    while (high-low > 5) {
4631:     t = (low+high)/2;
4632:     if (rp[t] > col) high = t;
4633:     else       low = t;
4634:    }
4635:    for (i=low; i<high; i++) {
4636:     if (rp[i] > col) break;
4637:     if (rp[i] == col) {
4638:      if (is == ADD_VALUES) ap[i] += value;
4639:      else         ap[i] = value;
4640:      goto noinsert;
4641:     }
4642:    }
4643:    if (value == 0.0 && ignorezeroentries) goto noinsert;
4644:    if (nonew == 1) goto noinsert;
4645:    if (nonew == -1) SETERRABORT(PetscObjectComm((PetscObject)A),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Inserting a new nonzero in the matrix");
4646:    MatSeqXAIJReallocateAIJ(A,A->rmap->n,1,nrow,row,col,rmax,aa,ai,aj,rp,ap,imax,nonew,MatScalar);
4647:    N = nrow++ - 1; a->nz++; high++;
4648:    /* shift up all the later entries in this row */
4649:    for (ii=N; ii>=i; ii--) {
4650:     rp[ii+1] = rp[ii];
4651:     ap[ii+1] = ap[ii];
4652:    }
4653:    rp[i] = col;
4654:    ap[i] = value;
4655:    A->nonzerostate++;
4656: noinsert:;
4657:    low = i + 1;
4658:   }
4659:   ailen[row] = nrow;
4660:  }
4661:  PetscFunctionReturnVoid();
4662: }