Actual source code: bvec2.c

petsc-3.5.3 2015-01-31
Report Typos and Errors
 2: /*
 3:  Implements the sequential vectors.
 4: */

 6: #include <../src/vec/vec/impls/dvecimpl.h>     /*I "petscvec.h" I*/
 7: #include <../src/vec/vec/impls/mpi/pvecimpl.h> /* For VecView_MPI_HDF5 */
 8: #include <petscblaslapack.h>
 9: #include <petscthreadcomm.h>

 11: #if defined(PETSC_HAVE_HDF5)
 12: extern PetscErrorCode VecView_MPI_HDF5(Vec,PetscViewer);
 13: #endif

 15: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
 16: PetscErrorCode VecPointwiseMax_kernel(PetscInt thread_id,Vec win,Vec xin,Vec yin)
 17: {
 18:  PetscErrorCode  ierr;
 19:  PetscInt     *trstarts=win->map->trstarts;
 20:  PetscInt     i;
 21:  const PetscScalar *xx,*yy;
 22:  PetscScalar    *ww;

 24:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
 25:  VecGetArrayRead(yin,&yy);
 26:  VecGetArray(win,&ww);

 28:  for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1];i++) ww[i] = PetscMax(PetscRealPart(xx[i]),PetscRealPart(yy[i]));

 30:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
 31:  VecRestoreArrayRead(yin,&yy);
 32:  VecRestoreArray(win,&ww);
 33:  return 0;
 34: }

 38: PetscErrorCode VecPointwiseMax_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
 39: {

 43:  PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)win),(PetscThreadKernel)VecPointwiseMax_kernel,win,xin,yin);
 44:  PetscLogFlops(win->map->n);
 45:  return(0);
 46: }
 47: #else
 50: PetscErrorCode VecPointwiseMax_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
 51: {
 53:  PetscInt    n = win->map->n,i;
 54:  PetscScalar  *ww,*xx,*yy; /* cannot make xx or yy const since might be ww */

 57:  VecGetArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
 58:  VecGetArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
 59:  VecGetArray(win,&ww);

 61:  for (i=0; i<n; i++) ww[i] = PetscMax(PetscRealPart(xx[i]),PetscRealPart(yy[i]));

 63:  VecRestoreArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
 64:  VecRestoreArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
 65:  VecRestoreArray(win,&ww);
 66:  PetscLogFlops(n);
 67:  return(0);
 68: }
 69: #endif

 71: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
 72: PetscErrorCode VecPointwiseMin_kernel(PetscInt thread_id,Vec win,Vec xin,Vec yin)
 73: {
 74:  PetscErrorCode  ierr;
 75:  PetscInt     *trstarts=win->map->trstarts;
 76:  PetscInt     i;
 77:  const PetscScalar *xx,*yy;
 78:  PetscScalar    *ww;

 80:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
 81:  VecGetArrayRead(yin,&yy);
 82:  VecGetArray(win,&ww);

 84:  for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1];i++) ww[i] = PetscMin(PetscRealPart(xx[i]),PetscRealPart(yy[i]));

 86:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
 87:  VecRestoreArrayRead(yin,&yy);
 88:  VecRestoreArray(win,&ww);
 89:  return 0;
 90: }

 94: PetscErrorCode VecPointwiseMin_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
 95: {

 99:  PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)win),(PetscThreadKernel)VecPointwiseMin_kernel,win,xin,yin);
100:  PetscLogFlops(win->map->n);
101:  return(0);
102: }
103: #else
106: PetscErrorCode VecPointwiseMin_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
107: {
109:  PetscInt    n = win->map->n,i;
110:  PetscScalar  *ww,*xx,*yy; /* cannot make xx or yy const since might be ww */

113:  VecGetArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
114:  VecGetArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
115:  VecGetArray(win,&ww);

117:  for (i=0; i<n; i++) ww[i] = PetscMin(PetscRealPart(xx[i]),PetscRealPart(yy[i]));

119:  VecRestoreArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
120:  VecRestoreArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
121:  VecRestoreArray(win,&ww);
122:  PetscLogFlops(n);
123:  return(0);
124: }
125: #endif

127: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
128: PetscErrorCode VecPointwiseMaxAbs_kernel(PetscInt thread_id,Vec win,Vec xin,Vec yin)
129: {
130:  PetscErrorCode  ierr;
131:  PetscInt     *trstarts=win->map->trstarts;
132:  PetscInt     i;
133:  const PetscScalar *xx,*yy;
134:  PetscScalar    *ww;

136:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
137:  VecGetArrayRead(yin,&yy);
138:  VecGetArray(win,&ww);

140:  for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1];i++) ww[i] = PetscMax(PetscAbsScalar(xx[i]),PetscAbsScalar(yy[i]));

142:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
143:  VecRestoreArrayRead(yin,&yy);
144:  VecRestoreArray(win,&ww);
145:  return 0;
146: }

150: PetscErrorCode VecPointwiseMaxAbs_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
151: {

155:  PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)win),(PetscThreadKernel)VecPointwiseMaxAbs_kernel,win,xin,yin);
156:  PetscLogFlops(win->map->n);
157:  return(0);
158: }
159: #else
162: PetscErrorCode VecPointwiseMaxAbs_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
163: {
165:  PetscInt    n = win->map->n,i;
166:  PetscScalar  *ww,*xx,*yy; /* cannot make xx or yy const since might be ww */

169:  VecGetArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
170:  VecGetArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
171:  VecGetArray(win,&ww);

173:  for (i=0; i<n; i++) ww[i] = PetscMax(PetscAbsScalar(xx[i]),PetscAbsScalar(yy[i]));

175:  PetscLogFlops(n);
176:  VecRestoreArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
177:  VecRestoreArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
178:  VecRestoreArray(win,&ww);
179:  return(0);
180: }
181: #endif

183: #include <../src/vec/vec/impls/seq/ftn-kernels/fxtimesy.h>
184: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
185: PetscErrorCode VecPointwiseMult_kernel(PetscInt thread_id,Vec win,Vec xin,Vec yin)
186: {
187:  PetscErrorCode  ierr;
188:  PetscInt     *trstarts=win->map->trstarts;
189:  PetscInt     i;
190:  const PetscScalar *xx,*yy;
191:  PetscScalar    *ww;

193:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
194:  VecGetArrayRead(yin,&yy);
195:  VecGetArray(win,&ww);
196:  if (ww == xx) {
197:   for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) ww[i] *= yy[i];
198:  } else if (ww == yy) {
199:   for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) ww[i] *= xx[i];
200:  } else {
201: #if defined(PETSC_USE_FORTRAN_KERNEL_XTIMESY)
202:   PetscInt start,n;
203:   start = trstarts[thread_id];
204:   n   = trstarts[thread_id+1] - trstarts[thread_id];
205:   fortranxtimesy_(xx+start,yy+start,ww+start,&n);
206:  }
207: #else
208:   for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) ww[i] = xx[i] * yy[i];
209:  }
210: #endif
211:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
212:  VecRestoreArrayRead(yin,&yy);
213:  VecRestoreArray(win,&ww);
214:  return 0;
215: }

219: PetscErrorCode VecPointwiseMult_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
220: {

224:  PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)win),(PetscThreadKernel)VecPointwiseMult_kernel,win,xin,yin);
225:  PetscLogFlops(win->map->n);
226:  return(0);
227: }
228: #else
231: PetscErrorCode VecPointwiseMult_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
232: {
234:  PetscInt    n = win->map->n,i;
235:  PetscScalar  *ww,*xx,*yy; /* cannot make xx or yy const since might be ww */

238:  VecGetArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
239:  VecGetArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
240:  VecGetArray(win,&ww);
241:  if (ww == xx) {
242:   for (i=0; i<n; i++) ww[i] *= yy[i];
243:  } else if (ww == yy) {
244:   for (i=0; i<n; i++) ww[i] *= xx[i];
245:  } else {
246: #if defined(PETSC_USE_FORTRAN_KERNEL_XTIMESY)
247:   fortranxtimesy_(xx,yy,ww,&n);
248: #else
249:   for (i=0; i<n; i++) ww[i] = xx[i] * yy[i];
250: #endif
251:  }
252:  VecRestoreArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
253:  VecRestoreArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
254:  VecRestoreArray(win,&ww);
255:  PetscLogFlops(n);
256:  return(0);
257: }
258: #endif

260: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
261: PetscErrorCode VecPointwiseDivide_kernel(PetscInt thread_id,Vec win,Vec xin,Vec yin)
262: {
263:  PetscErrorCode  ierr;
264:  PetscInt     *trstarts=win->map->trstarts;
265:  PetscInt     i;
266:  const PetscScalar *xx,*yy;
267:  PetscScalar    *ww;

269:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
270:  VecGetArrayRead(yin,&yy);
271:  VecGetArray(win,&ww);

273:  for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) ww[i] = xx[i] / yy[i];

275:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
276:  VecRestoreArrayRead(yin,&yy);
277:  VecRestoreArray(win,&ww);
278:  return 0;
279: }

283: PetscErrorCode VecPointwiseDivide_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
284: {

288:  PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)win),(PetscThreadKernel)VecPointwiseDivide_kernel,win,xin,yin);
289:  PetscLogFlops(win->map->n);
290:  return(0);
291: }
292: #else
295: PetscErrorCode VecPointwiseDivide_Seq(Vec win,Vec xin,Vec yin)
296: {
298:  PetscInt    n = win->map->n,i;
299:  PetscScalar  *ww,*xx,*yy; /* cannot make xx or yy const since might be ww */

302:  VecGetArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
303:  VecGetArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
304:  VecGetArray(win,&ww);

306:  for (i=0; i<n; i++) ww[i] = xx[i] / yy[i];

308:  PetscLogFlops(n);
309:  VecRestoreArrayRead(xin,(const PetscScalar**)&xx);
310:  VecRestoreArrayRead(yin,(const PetscScalar**)&yy);
311:  VecRestoreArray(win,&ww);
312:  return(0);
313: }
314: #endif

316: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
317: PetscErrorCode VecSetRandom_kernel(PetscInt thread_id,Vec xin, PetscRandom r)
318: {
320:  PetscInt    *trstarts=xin->map->trstarts;
321:  PetscInt    i;
322:  PetscScalar  *xx;

324:  VecGetArray(xin,&xx);
325:  for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) {
326:   PetscRandomGetValue(r,&xx[i]);
327:  }
328:  VecRestoreArray(xin,&xx);
329:  return 0;
330: }

334: PetscErrorCode VecSetRandom_Seq(Vec xin,PetscRandom r)
335: {

339:  PetscThreadCommRunKernel2(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecSetRandom_kernel,xin,r);
340:  return(0);
341: }
342: #else
345: PetscErrorCode VecSetRandom_Seq(Vec xin,PetscRandom r)
346: {
348:  PetscInt    n = xin->map->n,i;
349:  PetscScalar  *xx;

352:  VecGetArray(xin,&xx);
353:  for (i=0; i<n; i++) {PetscRandomGetValue(r,&xx[i]);}
354:  VecRestoreArray(xin,&xx);
355:  return(0);
356: }
357: #endif

361: PetscErrorCode VecGetSize_Seq(Vec vin,PetscInt *size)
362: {
364:  *size = vin->map->n;
365:  return(0);
366: }


369: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
370: PetscErrorCode VecConjugate_kernel(PetscInt thread_id,Vec xin)
371: {
373:  PetscScalar  *x;
374:  PetscInt    *trstarts=xin->map->trstarts,i;

376:  VecGetArray(xin,&x);
377:  for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) x[i] = PetscConj(x[i]);
378:  VecRestoreArray(xin,&x);
379:  return 0;
380: }

384: PetscErrorCode VecConjugate_Seq(Vec xin)
385: {

389:  PetscThreadCommRunKernel1(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecConjugate_kernel,xin);
390:  return(0);
391: }
392: #else
395: PetscErrorCode VecConjugate_Seq(Vec xin)
396: {
397:  PetscScalar  *x;
398:  PetscInt    n = xin->map->n;

402:  VecGetArray(xin,&x);
403:  while (n-->0) {
404:   *x = PetscConj(*x);
405:   x++;
406:  }
407:  VecRestoreArray(xin,&x);
408:  return(0);
409: }
410: #endif

414: PetscErrorCode VecResetArray_Seq(Vec vin)
415: {
416:  Vec_Seq *v = (Vec_Seq*)vin->data;

419:  v->array     = v->unplacedarray;
420:  v->unplacedarray = 0;
421:  return(0);
422: }

424: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
425: PetscErrorCode VecCopy_kernel(PetscInt thread_id,Vec xin,Vec yin)
426: {
427:  PetscErrorCode  ierr;
428:  PetscInt     *trstarts=yin->map->trstarts;
429:  PetscScalar    *ya;
430:  const PetscScalar *xa;
431:  PetscInt     start,end,n;

433:  VecGetArrayRead(xin,&xa);
434:  VecGetArray(yin,&ya);
435:  start = trstarts[thread_id];
436:  end  = trstarts[thread_id+1];
437:  n   = end-start;
438:  PetscMemcpy(ya+start,xa+start,n*sizeof(PetscScalar));
439:  VecRestoreArrayRead(xin,&xa);
440:  VecRestoreArray(yin,&ya);
441:  return 0;
442: }

446: PetscErrorCode VecCopy_Seq(Vec xin,Vec yin)
447: {

451:  if (xin != yin) {
452:   PetscThreadCommRunKernel2(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecCopy_kernel,xin,yin);
453:  }
454:  return(0);
455: }
456: #else
459: PetscErrorCode VecCopy_Seq(Vec xin,Vec yin)
460: {
461:  PetscScalar    *ya;
462:  const PetscScalar *xa;
463:  PetscErrorCode  ierr;

466:  if (xin != yin) {
467:   VecGetArrayRead(xin,&xa);
468:   VecGetArray(yin,&ya);
469:   PetscMemcpy(ya,xa,xin->map->n*sizeof(PetscScalar));
470:   VecRestoreArrayRead(xin,&xa);
471:   VecRestoreArray(yin,&ya);
472:  }
473:  return(0);
474: }
475: #endif

477: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
478: PetscErrorCode VecSwap_kernel(PetscInt thread_id,Vec xin,Vec yin)
479: {
480:  PetscErrorCode  ierr;
481:  PetscInt     *trstarts=xin->map->trstarts;
482:  PetscInt     start,end,n;
483:  PetscBLASInt   one=1,bn;
484:  PetscScalar   *xa,*ya;

486:  VecGetArray(xin,&xa);
487:  VecGetArray(yin,&ya);
488:  start = trstarts[thread_id];
489:  end  = trstarts[thread_id+1];
490:  n   = end-start;
491:  PetscBLASIntCast(n,&bn);
492:  PetscStackCallBLAS("BLASswap",BLASswap_(&bn,xa+start,&one,ya+start,&one));
493:  VecRestoreArray(xin,&xa);
494:  VecRestoreArray(yin,&ya);
495:  return 0;
496: }

500: PetscErrorCode VecSwap_Seq(Vec xin,Vec yin)
501: {

505:  if (xin != yin) {
506:   PetscThreadCommRunKernel2(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecSwap_kernel,xin,yin);
507:  }
508:  return(0);
509: }
510: #else

514: PetscErrorCode VecSwap_Seq(Vec xin,Vec yin)
515: {
516:  PetscScalar  *ya, *xa;
518:  PetscBLASInt  one = 1,bn;

521:  if (xin != yin) {
522:   PetscBLASIntCast(xin->map->n,&bn);
523:   VecGetArray(xin,&xa);
524:   VecGetArray(yin,&ya);
525:   PetscStackCallBLAS("BLASswap",BLASswap_(&bn,xa,&one,ya,&one));
526:   VecRestoreArray(xin,&xa);
527:   VecRestoreArray(yin,&ya);
528:  }
529:  return(0);
530: }
531: #endif

533: #include <../src/vec/vec/impls/seq/ftn-kernels/fnorm.h>
534: #if defined(PETSC_THREADCOMM_ACTIVE)
535: PetscErrorCode VecNorm_kernel(PetscInt thread_id,Vec xin,NormType* type_p,PetscThreadCommReduction red)
536: {
538:  PetscInt    *trstarts=xin->map->trstarts;
539:  PetscInt    start,end,n;
540:  PetscBLASInt  one = 1,bn;
541:  const PetscScalar *xx;
542:  PetscReal   z_loc;
543:  NormType    type=*type_p;

545:  start = trstarts[thread_id];
546:  end  = trstarts[thread_id+1];
547:  n   = end - start;
548:  PetscBLASIntCast(n,&bn);
549:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
550:  if (type == NORM_2 || type == NORM_FROBENIUS) {
551:   z_loc = PetscRealPart(BLASdot_(&bn,xx+start,&one,xx+start,&one));
552:   PetscThreadReductionKernelPost(thread_id,red,(void*)&z_loc);
553:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
554:   PetscInt i;
555:   PetscReal max=0.0,tmp;
556:   for (i=trstarts[thread_id]; i < trstarts[thread_id+1]; i++) {
557:    if ((tmp = PetscAbsScalar(xx[i])) > max) max = tmp;
558:    /* check special case of tmp == NaN */
559:    if (tmp != tmp) {max = tmp; break;}
560:   }
561:   PetscThreadReductionKernelPost(thread_id,red,(void*)&max);
562:  } else if (type == NORM_1) {
563:   PetscStackCallBLAS("BLASasum",z_loc = BLASasum_(&bn,xx+start,&one));
564:   PetscThreadReductionKernelPost(thread_id,red,(void*)&z_loc);
565:  }
566:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
567:  return 0;
568: }

572: PetscErrorCode VecNorm_Seq(Vec xin,NormType type,PetscReal *z)
573: {
574:  PetscErrorCode      ierr;
575:  PetscThreadCommReduction red;

578:  if (type == NORM_2 || type == NORM_FROBENIUS) {
579:   PetscThreadReductionBegin(PetscObjectComm((PetscObject)xin),THREADCOMM_SUM,PETSC_REAL,1,&red);
580:   PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecNorm_kernel,xin,(void*)&type,red);
581:   PetscThreadReductionEnd(red,z);
582:   *z  = PetscSqrtReal(*z);
583:   PetscLogFlops(PetscMax(2*xin->map->n-1.0,0.0));
584:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
585:   PetscThreadReductionBegin(PetscObjectComm((PetscObject)xin),THREADCOMM_MAX,PETSC_REAL,1,&red);
586:   PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecNorm_kernel,xin,(void*)&type,red);
587:   PetscThreadReductionEnd(red,z);
588:  } else if (type == NORM_1) {
589:   PetscThreadReductionBegin(PetscObjectComm((PetscObject)xin),THREADCOMM_SUM,PETSC_REAL,1,&red);
590:   PetscThreadCommRunKernel3(PetscObjectComm((PetscObject)xin),(PetscThreadKernel)VecNorm_kernel,xin,(void*)&type,red);
591:   PetscThreadReductionEnd(red,z);
592:   PetscLogFlops(PetscMax(xin->map->n-1.0,0.0));
593:  } else if (type == NORM_1_AND_2) {
594:   VecNorm_Seq(xin,NORM_1,z);
595:   VecNorm_Seq(xin,NORM_2,z+1);
596:  }
597:  return(0);
598: }
599: #else

603: PetscErrorCode VecNorm_Seq(Vec xin,NormType type,PetscReal *z)
604: {
605:  const PetscScalar *xx;
606:  PetscErrorCode  ierr;
607:  PetscInt     n = xin->map->n;
608:  PetscBLASInt   one = 1, bn;

611:  PetscBLASIntCast(n,&bn);
612:  if (type == NORM_2 || type == NORM_FROBENIUS) {
613:   VecGetArrayRead(xin,&xx);
614:   *z  = PetscRealPart(BLASdot_(&bn,xx,&one,xx,&one));
615:   *z  = PetscSqrtReal(*z);
616:   VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
617:   PetscLogFlops(PetscMax(2.0*n-1,0.0));
618:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
619:   PetscInt i;
620:   PetscReal max = 0.0,tmp;

622:   VecGetArrayRead(xin,&xx);
623:   for (i=0; i<n; i++) {
624:    if ((tmp = PetscAbsScalar(*xx)) > max) max = tmp;
625:    /* check special case of tmp == NaN */
626:    if (tmp != tmp) {max = tmp; break;}
627:    xx++;
628:   }
629:   VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
630:   *z  = max;
631:  } else if (type == NORM_1) {
632:   VecGetArrayRead(xin,&xx);
633:   PetscStackCallBLAS("BLASasum",*z  = BLASasum_(&bn,xx,&one));
634:   VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
635:   PetscLogFlops(PetscMax(n-1.0,0.0));
636:  } else if (type == NORM_1_AND_2) {
637:   VecNorm_Seq(xin,NORM_1,z);
638:   VecNorm_Seq(xin,NORM_2,z+1);
639:  }
640:  return(0);
641: }
642: #endif

646: PetscErrorCode VecView_Seq_ASCII(Vec xin,PetscViewer viewer)
647: {
648:  PetscErrorCode  ierr;
649:  PetscInt     i,n = xin->map->n;
650:  const char    *name;
651:  PetscViewerFormat format;
652:  const PetscScalar *xv;

655:  VecGetArrayRead(xin,&xv);
656:  PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
657:  if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_MATLAB) {
658:   PetscObjectGetName((PetscObject)xin,&name);
659:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%s = [\n",name);
660:   for (i=0; i<n; i++) {
661: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
662:    if (PetscImaginaryPart(xv[i]) > 0.0) {
663:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e + %18.16ei\n",(double)PetscRealPart(xv[i]),(double)PetscImaginaryPart(xv[i]));
664:    } else if (PetscImaginaryPart(xv[i]) < 0.0) {
665:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e - %18.16ei\n",(double)PetscRealPart(xv[i]),-(double)PetscImaginaryPart(xv[i]));
666:    } else {
667:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e\n",(double)PetscRealPart(xv[i]));
668:    }
669: #else
670:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e\n",(double) xv[i]);
671: #endif
672:   }
673:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"];\n");
674:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_SYMMODU) {
675:   for (i=0; i<n; i++) {
676: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
677:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e %18.16e\n",(double)PetscRealPart(xv[i]),(double)PetscImaginaryPart(xv[i]));
678: #else
679:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e\n",(double)xv[i]);
680: #endif
681:   }
682:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_VTK || format == PETSC_VIEWER_ASCII_VTK_CELL) {
683:   /*
684:    state 0: No header has been output
685:    state 1: Only POINT_DATA has been output
686:    state 2: Only CELL_DATA has been output
687:    state 3: Output both, POINT_DATA last
688:    state 4: Output both, CELL_DATA last
689:   */
690:   static PetscInt stateId = -1;
691:   int outputState = 0;
692:   PetscBool hasState;
693:   int doOutput = 0;
694:   PetscInt bs, b;

696:   if (stateId < 0) {
697:    PetscObjectComposedDataRegister(&stateId);
698:   }
699:   PetscObjectComposedDataGetInt((PetscObject) viewer, stateId, outputState, hasState);
700:   if (!hasState) outputState = 0;
701:   PetscObjectGetName((PetscObject) xin, &name);
702:   VecGetBlockSize(xin, &bs);
703:   if ((bs < 1) || (bs > 3)) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE, "VTK can only handle 3D objects, but vector dimension is %d", bs);
704:   if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_VTK) {
705:    if (outputState == 0) {
706:     outputState = 1;
707:     doOutput = 1;
708:    } else if (outputState == 1) doOutput = 0;
709:    else if (outputState == 2) {
710:     outputState = 3;
711:     doOutput = 1;
712:    } else if (outputState == 3) doOutput = 0;
713:    else if (outputState == 4) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE, "Tried to output POINT_DATA again after intervening CELL_DATA");

715:    if (doOutput) {
716:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer, "POINT_DATA %d\n", n/bs);
717:    }
718:   } else {
719:    if (outputState == 0) {
720:     outputState = 2;
721:     doOutput = 1;
722:    } else if (outputState == 1) {
723:     outputState = 4;
724:     doOutput = 1;
725:    } else if (outputState == 2) doOutput = 0;
726:    else if (outputState == 3) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE, "Tried to output CELL_DATA again after intervening POINT_DATA");
727:    else if (outputState == 4) doOutput = 0;

729:    if (doOutput) {
730:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer, "CELL_DATA %d\n", n);
731:    }
732:   }
733:   PetscObjectComposedDataSetInt((PetscObject) viewer, stateId, outputState);
734:   if (name) {
735:    if (bs == 3) {
736:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer, "VECTORS %s double\n", name);
737:    } else {
738:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer, "SCALARS %s double %d\n", name, bs);
739:    }
740:   } else {
741:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer, "SCALARS scalars double %d\n", bs);
742:   }
743:   if (bs != 3) {
744:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer, "LOOKUP_TABLE default\n");
745:   }
746:   for (i=0; i<n/bs; i++) {
747:    for (b=0; b<bs; b++) {
748:     if (b > 0) {
749:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," ");
750:     }
751: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
752:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%g",(double)xv[i*bs+b]);
753: #endif
754:    }
755:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
756:   }
757:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_VTK_COORDS) {
758:   PetscInt bs, b;

760:   VecGetBlockSize(xin, &bs);
761:   if ((bs < 1) || (bs > 3)) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE, "VTK can only handle 3D objects, but vector dimension is %d", bs);
762:   for (i=0; i<n/bs; i++) {
763:    for (b=0; b<bs; b++) {
764:     if (b > 0) {
765:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," ");
766:     }
767: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
768:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%g",(double)xv[i*bs+b]);
769: #endif
770:    }
771:    for (b=bs; b<3; b++) {
772:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer," 0.0");
773:    }
774:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
775:   }
776:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_PCICE) {
777:   PetscInt bs, b;

779:   VecGetBlockSize(xin, &bs);
780:   if ((bs < 1) || (bs > 3)) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE, "PCICE can only handle up to 3D objects, but vector dimension is %d", bs);
781:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D\n", xin->map->N/bs);
782:   for (i=0; i<n/bs; i++) {
783:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%7D  ", i+1);
784:    for (b=0; b<bs; b++) {
785:     if (b > 0) {
786:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," ");
787:     }
788: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
789:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"% 12.5E",(double)xv[i*bs+b]);
790: #endif
791:    }
792:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
793:   }
794:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_INFO || format == PETSC_VIEWER_ASCII_INFO_DETAIL) {
795:   /* No info */
796:  } else {
797:   for (i=0; i<n; i++) {
798:    if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_INDEX) {
799:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%D: ",i);
800:    }
801: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
802:    if (PetscImaginaryPart(xv[i]) > 0.0) {
803:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%g + %g i\n",(double)PetscRealPart(xv[i]),(double)PetscImaginaryPart(xv[i]));
804:    } else if (PetscImaginaryPart(xv[i]) < 0.0) {
805:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%g - %g i\n",(double)PetscRealPart(xv[i]),-(double)PetscImaginaryPart(xv[i]));
806:    } else {
807:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%g\n",(double)PetscRealPart(xv[i]));
808:    }
809: #else
810:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%g\n",(double)xv[i]);
811: #endif
812:   }
813:  }
814:  PetscViewerFlush(viewer);
815:  VecRestoreArrayRead(xin,&xv);
816:  return(0);
817: }

819: #include <petscdraw.h>
822: PetscErrorCode VecView_Seq_Draw_LG(Vec xin,PetscViewer v)
823: {
824:  PetscErrorCode  ierr;
825:  PetscInt     i,c,bs = PetscAbs(xin->map->bs),n = xin->map->n/bs;
826:  PetscDraw     win;
827:  PetscReal     *xx;
828:  PetscDrawLG    lg;
829:  const PetscScalar *xv;
830:  PetscReal     *yy;

833:  PetscMalloc1(n,&xx);
834:  PetscMalloc1(n,&yy);
835:  VecGetArrayRead(xin,&xv);
836:  for (c=0; c<bs; c++) {
837:   PetscViewerDrawGetDrawLG(v,c,&lg);
838:   PetscDrawLGGetDraw(lg,&win);
839:   PetscDrawCheckResizedWindow(win);
840:   PetscDrawLGReset(lg);
841:   for (i=0; i<n; i++) {
842:    xx[i] = (PetscReal) i;
843:    yy[i] = PetscRealPart(xv[c + i*bs]);
844:   }
845:   PetscDrawLGAddPoints(lg,n,&xx,&yy);
846:   PetscDrawLGDraw(lg);
847:   PetscDrawSynchronizedFlush(win);
848:  }
849:  VecRestoreArrayRead(xin,&xv);
850:  PetscFree(yy);
851:  PetscFree(xx);
852:  return(0);
853: }

857: PetscErrorCode VecView_Seq_Draw(Vec xin,PetscViewer v)
858: {
859:  PetscErrorCode  ierr;
860:  PetscDraw     draw;
861:  PetscBool     isnull;
862:  PetscViewerFormat format;

865:  PetscViewerDrawGetDraw(v,0,&draw);
866:  PetscDrawIsNull(draw,&isnull); if (isnull) return(0);

868:  PetscViewerGetFormat(v,&format);
869:  /*
870:   Currently it only supports drawing to a line graph */
871:  if (format != PETSC_VIEWER_DRAW_LG) {
872:   PetscViewerPushFormat(v,PETSC_VIEWER_DRAW_LG);
873:  }
874:  VecView_Seq_Draw_LG(xin,v);
875:  if (format != PETSC_VIEWER_DRAW_LG) {
876:   PetscViewerPopFormat(v);
877:  }
878:  return(0);
879: }

883: PetscErrorCode VecView_Seq_Binary(Vec xin,PetscViewer viewer)
884: {
885:  PetscErrorCode  ierr;
886:  int        fdes;
887:  PetscInt     n = xin->map->n,classid=VEC_FILE_CLASSID;
888:  FILE       *file;
889:  const PetscScalar *xv;
890: #if defined(PETSC_HAVE_MPIIO)
891:  PetscBool     isMPIIO;
892: #endif
893:  PetscBool     skipHeader;
894:  PetscViewerFormat format;

897:  /* Write vector header */
898:  PetscViewerBinaryGetSkipHeader(viewer,&skipHeader);
899:  if (!skipHeader) {
900:   PetscViewerBinaryWrite(viewer,&classid,1,PETSC_INT,PETSC_FALSE);
901:   PetscViewerBinaryWrite(viewer,&n,1,PETSC_INT,PETSC_FALSE);
902:  }

904:  /* Write vector contents */
905: #if defined(PETSC_HAVE_MPIIO)
906:  PetscViewerBinaryGetMPIIO(viewer,&isMPIIO);
907:  if (!isMPIIO) {
908: #endif
909:   PetscViewerBinaryGetDescriptor(viewer,&fdes);
910:   VecGetArrayRead(xin,&xv);
911:   PetscBinaryWrite(fdes,(void*)xv,n,PETSC_SCALAR,PETSC_FALSE);
912:   VecRestoreArrayRead(xin,&xv);
913:   PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
914:   if (format == PETSC_VIEWER_BINARY_MATLAB) {
915:    MPI_Comm  comm;
916:    FILE    *info;
917:    const char *name;

919:    PetscObjectGetName((PetscObject)xin,&name);
920:    PetscObjectGetComm((PetscObject)viewer,&comm);
921:    PetscViewerBinaryGetInfoPointer(viewer,&info);
922:    PetscFPrintf(comm,info,"#--- begin code written by PetscViewerBinary for MATLAB format ---#\n");
923:    PetscFPrintf(comm,info,"#$$ Set.%s = PetscBinaryRead(fd);\n",name);
924:    PetscFPrintf(comm,info,"#--- end code written by PetscViewerBinary for MATLAB format ---#\n\n");
925:   }
926: #if defined(PETSC_HAVE_MPIIO)
927:  } else {
928:   MPI_Offset  off;
929:   MPI_File   mfdes;
930:   PetscMPIInt lsize;

932:   PetscMPIIntCast(n,&lsize);
933:   PetscViewerBinaryGetMPIIODescriptor(viewer,&mfdes);
934:   PetscViewerBinaryGetMPIIOOffset(viewer,&off);
935:   MPI_File_set_view(mfdes,off,MPIU_SCALAR,MPIU_SCALAR,(char*)"native",MPI_INFO_NULL);
936:   VecGetArrayRead(xin,&xv);
937:   MPIU_File_write_all(mfdes,(void*)xv,lsize,MPIU_SCALAR,MPI_STATUS_IGNORE);
938:   VecRestoreArrayRead(xin,&xv);
939:   PetscViewerBinaryAddMPIIOOffset(viewer,n*sizeof(PetscScalar));
940:  }
941: #endif

943:  PetscViewerBinaryGetInfoPointer(viewer,&file);
944:  if (file) {
945:   if (((PetscObject)xin)->prefix) {
946:    PetscFPrintf(PETSC_COMM_SELF,file,"-%svecload_block_size %D\n",((PetscObject)xin)->prefix,PetscAbs(xin->map->bs));
947:   } else {
948:    PetscFPrintf(PETSC_COMM_SELF,file,"-vecload_block_size %D\n",PetscAbs(xin->map->bs));
949:   }
950:  }
951:  return(0);
952: }

954: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
955: #include <petscmatlab.h>
956: #include <mat.h>  /* MATLAB include file */
959: PetscErrorCode VecView_Seq_Matlab(Vec vec,PetscViewer viewer)
960: {
961:  PetscErrorCode  ierr;
962:  PetscInt     n;
963:  const PetscScalar *array;

966:  VecGetLocalSize(vec,&n);
967:  PetscObjectName((PetscObject)vec);
968:  VecGetArrayRead(vec,&array);
969:  PetscViewerMatlabPutArray(viewer,n,1,array,((PetscObject)vec)->name);
970:  VecRestoreArrayRead(vec,&array);
971:  return(0);
972: }
973: #endif

977: PetscErrorCode VecView_Seq(Vec xin,PetscViewer viewer)
978: {
980:  PetscBool   isdraw,iascii,issocket,isbinary;
981: #if defined(PETSC_HAVE_MATHEMATICA)
982:  PetscBool   ismathematica;
983: #endif
984: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
985:  PetscBool   ismatlab;
986: #endif
987: #if defined(PETSC_HAVE_HDF5)
988:  PetscBool   ishdf5;
989: #endif

992:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERDRAW,&isdraw);
993:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERASCII,&iascii);
994:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERSOCKET,&issocket);
995:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERBINARY,&isbinary);
996: #if defined(PETSC_HAVE_MATHEMATICA)
997:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERMATHEMATICA,&ismathematica);
998: #endif
999: #if defined(PETSC_HAVE_HDF5)
1000:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERHDF5,&ishdf5);
1001: #endif
1002: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
1003:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERMATLAB,&ismatlab);
1004: #endif

1006:  if (isdraw) {
1007:   VecView_Seq_Draw(xin,viewer);
1008:  } else if (iascii) {
1009:   VecView_Seq_ASCII(xin,viewer);
1010:  } else if (isbinary) {
1011:   VecView_Seq_Binary(xin,viewer);
1012: #if defined(PETSC_HAVE_MATHEMATICA)
1013:  } else if (ismathematica) {
1014:   PetscViewerMathematicaPutVector(viewer,xin);
1015: #endif
1016: #if defined(PETSC_HAVE_HDF5)
1017:  } else if (ishdf5) {
1018:   VecView_MPI_HDF5(xin,viewer); /* Reusing VecView_MPI_HDF5 ... don't want code duplication*/
1019: #endif
1020: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
1021:  } else if (ismatlab) {
1022:   VecView_Seq_Matlab(xin,viewer);
1023: #endif
1024:  }
1025:  return(0);
1026: }

1030: PetscErrorCode VecGetValues_Seq(Vec xin,PetscInt ni,const PetscInt ix[],PetscScalar y[])
1031: {
1032:  const PetscScalar *xx;
1033:  PetscInt     i;
1034:  PetscErrorCode  ierr;

1037:  VecGetArrayRead(xin,&xx);
1038:  for (i=0; i<ni; i++) {
1039:   if (xin->stash.ignorenegidx && ix[i] < 0) continue;
1040: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
1041:   if (ix[i] < 0) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D cannot be negative",ix[i]);
1042:   if (ix[i] >= xin->map->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D to large maximum allowed %D",ix[i],xin->map->n);
1043: #endif
1044:   y[i] = xx[ix[i]];
1045:  }
1046:  VecRestoreArrayRead(xin,&xx);
1047:  return(0);
1048: }

1052: PetscErrorCode VecSetValues_Seq(Vec xin,PetscInt ni,const PetscInt ix[],const PetscScalar y[],InsertMode m)
1053: {
1054:  PetscScalar  *xx;
1055:  PetscInt    i;

1059:  VecGetArray(xin,&xx);
1060:  if (m == INSERT_VALUES) {
1061:   for (i=0; i<ni; i++) {
1062:    if (xin->stash.ignorenegidx && ix[i] < 0) continue;
1063: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
1064:    if (ix[i] < 0) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D cannot be negative",ix[i]);
1065:    if (ix[i] >= xin->map->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D maximum %D",ix[i],xin->map->n);
1066: #endif
1067:    xx[ix[i]] = y[i];
1068:   }
1069:  } else {
1070:   for (i=0; i<ni; i++) {
1071:    if (xin->stash.ignorenegidx && ix[i] < 0) continue;
1072: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
1073:    if (ix[i] < 0) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D cannot be negative",ix[i]);
1074:    if (ix[i] >= xin->map->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D maximum %D",ix[i],xin->map->n);
1075: #endif
1076:    xx[ix[i]] += y[i];
1077:   }
1078:  }
1079:  VecRestoreArray(xin,&xx);
1080:  return(0);
1081: }

1085: PetscErrorCode VecSetValuesBlocked_Seq(Vec xin,PetscInt ni,const PetscInt ix[],const PetscScalar yin[],InsertMode m)
1086: {
1087:  PetscScalar  *xx,*y = (PetscScalar*)yin;
1088:  PetscInt    i,bs,start,j;

1091:  /*
1092:    For optimization could treat bs = 2, 3, 4, 5 as special cases with loop unrolling
1093:  */
1095:  VecGetBlockSize(xin,&bs);
1096:  VecGetArray(xin,&xx);
1097:  if (m == INSERT_VALUES) {
1098:   for (i=0; i<ni; i++) {
1099:    start = bs*ix[i];
1100:    if (start < 0) continue;
1101: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
1102:    if (start >= xin->map->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D maximum %D",start,xin->map->n);
1103: #endif
1104:    for (j=0; j<bs; j++) xx[start+j] = y[j];
1105:    y += bs;
1106:   }
1107:  } else {
1108:   for (i=0; i<ni; i++) {
1109:    start = bs*ix[i];
1110:    if (start < 0) continue;
1111: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
1112:    if (start >= xin->map->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D maximum %D",start,xin->map->n);
1113: #endif
1114:    for (j=0; j<bs; j++) xx[start+j] += y[j];
1115:    y += bs;
1116:   }
1117:  }
1118:  VecRestoreArray(xin,&xx);
1119:  return(0);
1120: }

1124: PetscErrorCode VecDestroy_Seq(Vec v)
1125: {
1126:  Vec_Seq    *vs = (Vec_Seq*)v->data;

1130: #if defined(PETSC_USE_LOG)
1131:  PetscLogObjectState((PetscObject)v,"Length=%D",v->map->n);
1132: #endif
1133:  PetscFree(vs->array_allocated);
1134:  PetscFree(v->data);
1135:  return(0);
1136: }

1140: PetscErrorCode VecSetOption_Seq(Vec v,VecOption op,PetscBool flag)
1141: {
1143:  if (op == VEC_IGNORE_NEGATIVE_INDICES) v->stash.ignorenegidx = flag;
1144:  return(0);
1145: }

1149: PetscErrorCode VecDuplicate_Seq(Vec win,Vec *V)
1150: {

1154:  VecCreate(PetscObjectComm((PetscObject)win),V);
1155:  PetscObjectSetPrecision((PetscObject)*V,((PetscObject)win)->precision);
1156:  VecSetSizes(*V,win->map->n,win->map->n);
1157:  VecSetType(*V,((PetscObject)win)->type_name);
1158:  PetscLayoutReference(win->map,&(*V)->map);
1159:  PetscObjectListDuplicate(((PetscObject)win)->olist,&((PetscObject)(*V))->olist);
1160:  PetscFunctionListDuplicate(((PetscObject)win)->qlist,&((PetscObject)(*V))->qlist);

1162:  (*V)->ops->view     = win->ops->view;
1163:  (*V)->stash.ignorenegidx = win->stash.ignorenegidx;
1164:  return(0);
1165: }

1167: static struct _VecOps DvOps = {VecDuplicate_Seq, /* 1 */
1168:                VecDuplicateVecs_Default,
1169:                VecDestroyVecs_Default,
1170:                VecDot_Seq,
1171:                VecMDot_Seq,
1172:                VecNorm_Seq,
1173:                VecTDot_Seq,
1174:                VecMTDot_Seq,
1175:                VecScale_Seq,
1176:                VecCopy_Seq, /* 10 */
1177:                VecSet_Seq,
1178:                VecSwap_Seq,
1179:                VecAXPY_Seq,
1180:                VecAXPBY_Seq,
1181:                VecMAXPY_Seq,
1182:                VecAYPX_Seq,
1183:                VecWAXPY_Seq,
1184:                VecAXPBYPCZ_Seq,
1185:                VecPointwiseMult_Seq,
1186:                VecPointwiseDivide_Seq,
1187:                VecSetValues_Seq, /* 20 */
1188:                0,0,
1189:                0,
1190:                VecGetSize_Seq,
1191:                VecGetSize_Seq,
1192:                0,
1193:                VecMax_Seq,
1194:                VecMin_Seq,
1195:                VecSetRandom_Seq,
1196:                VecSetOption_Seq, /* 30 */
1197:                VecSetValuesBlocked_Seq,
1198:                VecDestroy_Seq,
1199:                VecView_Seq,
1200:                VecPlaceArray_Seq,
1201:                VecReplaceArray_Seq,
1202:                VecDot_Seq,
1203:                VecTDot_Seq,
1204:                VecNorm_Seq,
1205:                VecMDot_Seq,
1206:                VecMTDot_Seq, /* 40 */
1207:                VecLoad_Default,
1208:                VecReciprocal_Default,
1209:                VecConjugate_Seq,
1210:                0,
1211:                0,
1212:                VecResetArray_Seq,
1213:                0,
1214:                VecMaxPointwiseDivide_Seq,
1215:                VecPointwiseMax_Seq,
1216:                VecPointwiseMaxAbs_Seq,
1217:                VecPointwiseMin_Seq,
1218:                VecGetValues_Seq,
1219:                0,
1220:                0,
1221:                0,
1222:                0,
1223:                0,
1224:                0,
1225:                VecStrideGather_Default,
1226:                VecStrideScatter_Default,
1227:                0,
1228:                0,
1229:                0,
1230:                0,
1231:                0,
1232:                VecStrideSubSetGather_Default,
1233:                VecStrideSubSetScatter_Default,
1234:                0,
1235:                0
1236: };


1239: /*
1240:    This is called by VecCreate_Seq() (i.e. VecCreateSeq()) and VecCreateSeqWithArray()
1241: */
1244: PetscErrorCode VecCreate_Seq_Private(Vec v,const PetscScalar array[])
1245: {
1246:  Vec_Seq    *s;

1250:  PetscNewLog(v,&s);
1251:  PetscMemcpy(v->ops,&DvOps,sizeof(DvOps));

1253:  v->data      = (void*)s;
1254:  v->petscnative   = PETSC_TRUE;
1255:  s->array      = (PetscScalar*)array;
1256:  s->array_allocated = 0;

1258:  PetscLayoutSetUp(v->map);
1259:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)v,VECSEQ);
1260: #if defined(PETSC_HAVE_MATLAB_ENGINE)
1261:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"PetscMatlabEnginePut_C",VecMatlabEnginePut_Default);
1262:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"PetscMatlabEngineGet_C",VecMatlabEngineGet_Default);
1263: #endif
1264: #if defined(PETSC_USE_MIXED_PRECISION)
1265:  ((PetscObject)v)->precision = (PetscPrecision)sizeof(PetscReal);
1266: #endif
1267:  return(0);
1268: }

1272: /*@C
1273:  VecCreateSeqWithArray - Creates a standard,sequential array-style vector,
1274:  where the user provides the array space to store the vector values.

1276:  Collective on MPI_Comm

1278:  Input Parameter:
1279: + comm - the communicator, should be PETSC_COMM_SELF
1280: . bs - the block size
1281: . n - the vector length
1282: - array - memory where the vector elements are to be stored.

1284:  Output Parameter:
1285: . V - the vector

1287:  Notes:
1288:  Use VecDuplicate() or VecDuplicateVecs() to form additional vectors of the
1289:  same type as an existing vector.

1291:  If the user-provided array is NULL, then VecPlaceArray() can be used
1292:  at a later stage to SET the array for storing the vector values.

1294:  PETSc does NOT free the array when the vector is destroyed via VecDestroy().
1295:  The user should not free the array until the vector is destroyed.

1297:  Level: intermediate

1299:  Concepts: vectors^creating with array

1301: .seealso: VecCreateMPIWithArray(), VecCreate(), VecDuplicate(), VecDuplicateVecs(),
1302:      VecCreateGhost(), VecCreateSeq(), VecPlaceArray()
1303: @*/
1304: PetscErrorCode VecCreateSeqWithArray(MPI_Comm comm,PetscInt bs,PetscInt n,const PetscScalar array[],Vec *V)
1305: {
1307:  PetscMPIInt  size;

1310:  VecCreate(comm,V);
1311:  VecSetSizes(*V,n,n);
1312:  VecSetBlockSize(*V,bs);
1313:  MPI_Comm_size(comm,&size);
1314:  if (size > 1) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Cannot create VECSEQ on more than one process");
1315:  VecCreate_Seq_Private(*V,array);
1316:  return(0);
1317: }