Actual source code: dense.c

petsc-master 2015-03-28
Report Typos and Errors
 2: /*
 3:   Defines the basic matrix operations for sequential dense.
 4: */

 6: #include <../src/mat/impls/dense/seq/dense.h> /*I "petscmat.h" I*/
 7: #include <petscblaslapack.h>

 9: #include <../src/mat/impls/aij/seq/aij.h>

 13: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatConvert_SeqAIJ_SeqDense(Mat A,MatType newtype,MatReuse reuse,Mat *newmat)
 14: {
 15:  Mat      B;
 16:  Mat_SeqAIJ   *a = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
 17:  Mat_SeqDense  *b;
 19:  PetscInt    *ai=a->i,*aj=a->j,m=A->rmap->N,n=A->cmap->N,i;
 20:  MatScalar   *av=a->a;

 23:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&B);
 24:  MatSetSizes(B,m,n,m,n);
 25:  MatSetType(B,MATSEQDENSE);
 26:  MatSeqDenseSetPreallocation(B,NULL);

 28:  b = (Mat_SeqDense*)(B->data);
 29:  for (i=0; i<m; i++) {
 30:   PetscInt j;
 31:   for (j=0;j<ai[1]-ai[0];j++) {
 32:    b->v[*aj*m+i] = *av;
 33:    aj++;
 34:    av++;
 35:   }
 36:   ai++;
 37:  }
 38:  MatAssemblyBegin(B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
 39:  MatAssemblyEnd(B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

 41:  if (reuse == MAT_REUSE_MATRIX) {
 42:   MatHeaderReplace(A,B);
 43:  } else {
 44:   *newmat = B;
 45:  }
 46:  return(0);
 47: }

 51: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatConvert_SeqDense_SeqAIJ(Mat A, MatType newtype,MatReuse reuse,Mat *newmat)
 52: {
 53:  Mat      B;
 54:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
 56:  PetscInt    i, j;
 57:  PetscInt    *rows, *nnz;
 58:  MatScalar   *aa = a->v, *vals;

 61:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&B);
 62:  MatSetSizes(B,A->rmap->n,A->cmap->n,A->rmap->N,A->cmap->N);
 63:  MatSetType(B,MATSEQAIJ);
 64:  PetscCalloc3(A->rmap->n,&rows,A->rmap->n,&nnz,A->rmap->n,&vals);
 65:  for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
 66:   for (i=0; i<A->rmap->n; i++) if (aa[i] != 0.0 || i == j) ++nnz[i];
 67:   aa += a->lda;
 68:  }
 69:  MatSeqAIJSetPreallocation(B,PETSC_DETERMINE,nnz);
 70:  aa = a->v;
 71:  for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
 72:   PetscInt numRows = 0;
 73:   for (i=0; i<A->rmap->n; i++) if (aa[i] != 0.0 || i == j) {rows[numRows] = i; vals[numRows++] = aa[i];}
 74:   MatSetValues(B,numRows,rows,1,&j,vals,INSERT_VALUES);
 75:   aa += a->lda;
 76:  }
 77:  PetscFree3(rows,nnz,vals);
 78:  MatAssemblyBegin(B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
 79:  MatAssemblyEnd(B,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

 81:  if (reuse == MAT_REUSE_MATRIX) {
 82:   MatHeaderReplace(A,B);
 83:  } else {
 84:   *newmat = B;
 85:  }
 86:  return(0);
 87: }

 91: PetscErrorCode MatAXPY_SeqDense(Mat Y,PetscScalar alpha,Mat X,MatStructure str)
 92: {
 93:  Mat_SeqDense  *x   = (Mat_SeqDense*)X->data,*y = (Mat_SeqDense*)Y->data;
 94:  PetscScalar  oalpha = alpha;
 95:  PetscInt    j;
 96:  PetscBLASInt  N,m,ldax,lday,one = 1;

100:  PetscBLASIntCast(X->rmap->n*X->cmap->n,&N);
101:  PetscBLASIntCast(X->rmap->n,&m);
102:  PetscBLASIntCast(x->lda,&ldax);
103:  PetscBLASIntCast(y->lda,&lday);
104:  if (ldax>m || lday>m) {
105:   for (j=0; j<X->cmap->n; j++) {
106:    PetscStackCallBLAS("BLASaxpy",BLASaxpy_(&m,&oalpha,x->v+j*ldax,&one,y->v+j*lday,&one));
107:   }
108:  } else {
109:   PetscStackCallBLAS("BLASaxpy",BLASaxpy_(&N,&oalpha,x->v,&one,y->v,&one));
110:  }
111:  PetscObjectStateIncrease((PetscObject)Y);
112:  PetscLogFlops(PetscMax(2*N-1,0));
113:  return(0);
114: }

118: PetscErrorCode MatGetInfo_SeqDense(Mat A,MatInfoType flag,MatInfo *info)
119: {
120:  PetscInt N = A->rmap->n*A->cmap->n;

123:  info->block_size    = 1.0;
124:  info->nz_allocated   = (double)N;
125:  info->nz_used      = (double)N;
126:  info->nz_unneeded    = (double)0;
127:  info->assemblies    = (double)A->num_ass;
128:  info->mallocs      = 0;
129:  info->memory      = ((PetscObject)A)->mem;
130:  info->fill_ratio_given = 0;
131:  info->fill_ratio_needed = 0;
132:  info->factor_mallocs  = 0;
133:  return(0);
134: }

138: PetscErrorCode MatScale_SeqDense(Mat A,PetscScalar alpha)
139: {
140:  Mat_SeqDense  *a   = (Mat_SeqDense*)A->data;
141:  PetscScalar  oalpha = alpha;
143:  PetscBLASInt  one = 1,j,nz,lda;

146:  PetscBLASIntCast(a->lda,&lda);
147:  if (lda>A->rmap->n) {
148:   PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&nz);
149:   for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
150:    PetscStackCallBLAS("BLASscal",BLASscal_(&nz,&oalpha,a->v+j*lda,&one));
151:   }
152:  } else {
153:   PetscBLASIntCast(A->rmap->n*A->cmap->n,&nz);
154:   PetscStackCallBLAS("BLASscal",BLASscal_(&nz,&oalpha,a->v,&one));
155:  }
156:  PetscLogFlops(nz);
157:  return(0);
158: }

162: PetscErrorCode MatIsHermitian_SeqDense(Mat A,PetscReal rtol,PetscBool *fl)
163: {
164:  Mat_SeqDense *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
165:  PetscInt   i,j,m = A->rmap->n,N;
166:  PetscScalar *v = a->v;

169:  *fl = PETSC_FALSE;
170:  if (A->rmap->n != A->cmap->n) return(0);
171:  N = a->lda;

173:  for (i=0; i<m; i++) {
174:   for (j=i+1; j<m; j++) {
175:    if (PetscAbsScalar(v[i+j*N] - PetscConj(v[j+i*N])) > rtol) return(0);
176:   }
177:  }
178:  *fl = PETSC_TRUE;
179:  return(0);
180: }

184: PetscErrorCode MatDuplicateNoCreate_SeqDense(Mat newi,Mat A,MatDuplicateOption cpvalues)
185: {
186:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data,*l;
188:  PetscInt    lda = (PetscInt)mat->lda,j,m;

191:  PetscLayoutReference(A->rmap,&newi->rmap);
192:  PetscLayoutReference(A->cmap,&newi->cmap);
193:  MatSeqDenseSetPreallocation(newi,NULL);
194:  if (cpvalues == MAT_COPY_VALUES) {
195:   l = (Mat_SeqDense*)newi->data;
196:   if (lda>A->rmap->n) {
197:    m = A->rmap->n;
198:    for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
199:     PetscMemcpy(l->v+j*m,mat->v+j*lda,m*sizeof(PetscScalar));
200:    }
201:   } else {
202:    PetscMemcpy(l->v,mat->v,A->rmap->n*A->cmap->n*sizeof(PetscScalar));
203:   }
204:  }
205:  newi->assembled = PETSC_TRUE;
206:  return(0);
207: }

211: PetscErrorCode MatDuplicate_SeqDense(Mat A,MatDuplicateOption cpvalues,Mat *newmat)
212: {

216:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),newmat);
217:  MatSetSizes(*newmat,A->rmap->n,A->cmap->n,A->rmap->n,A->cmap->n);
218:  MatSetType(*newmat,((PetscObject)A)->type_name);
219:  MatDuplicateNoCreate_SeqDense(*newmat,A,cpvalues);
220:  return(0);
221: }


224: extern PetscErrorCode MatLUFactor_SeqDense(Mat,IS,IS,const MatFactorInfo*);

228: PetscErrorCode MatLUFactorNumeric_SeqDense(Mat fact,Mat A,const MatFactorInfo *info_dummy)
229: {
230:  MatFactorInfo info;

234:  MatDuplicateNoCreate_SeqDense(fact,A,MAT_COPY_VALUES);
235:  MatLUFactor_SeqDense(fact,0,0,&info);
236:  return(0);
237: }

241: PetscErrorCode MatSolve_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec yy)
242: {
243:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
244:  PetscErrorCode  ierr;
245:  const PetscScalar *x;
246:  PetscScalar    *y;
247:  PetscBLASInt   one = 1,info,m;

250:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
251:  VecGetArrayRead(xx,&x);
252:  VecGetArray(yy,&y);
253:  PetscMemcpy(y,x,A->rmap->n*sizeof(PetscScalar));
254:  if (A->factortype == MAT_FACTOR_LU) {
255: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_GETRS)
256:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"GETRS - Lapack routine is unavailable.");
257: #else
258:   PetscStackCallBLAS("LAPACKgetrs",LAPACKgetrs_("N",&m,&one,mat->v,&mat->lda,mat->pivots,y,&m,&info));
259:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"GETRS - Bad solve");
260: #endif
261:  } else if (A->factortype == MAT_FACTOR_CHOLESKY) {
262: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_POTRS)
263:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"POTRS - Lapack routine is unavailable.");
264: #else
265:   PetscStackCallBLAS("LAPACKpotrs",LAPACKpotrs_("L",&m,&one,mat->v,&mat->lda,y,&m,&info));
266:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"POTRS Bad solve");
267: #endif
268:  } else SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Matrix must be factored to solve");
269:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
270:  VecRestoreArray(yy,&y);
271:  PetscLogFlops(2.0*A->cmap->n*A->cmap->n - A->cmap->n);
272:  return(0);
273: }

277: PetscErrorCode MatMatSolve_SeqDense(Mat A,Mat B,Mat X)
278: {
279:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
281:  PetscScalar  *b,*x;
282:  PetscInt    n;
283:  PetscBLASInt  nrhs,info,m;
284:  PetscBool   flg;

287:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
288:  PetscObjectTypeCompareAny((PetscObject)B,&flg,MATSEQDENSE,MATMPIDENSE,NULL);
289:  if (!flg) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)A),PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Matrix B must be MATDENSE matrix");
290:  PetscObjectTypeCompareAny((PetscObject)X,&flg,MATSEQDENSE,MATMPIDENSE,NULL);
291:  if (!flg) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)A),PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Matrix X must be MATDENSE matrix");

293:  MatGetSize(B,NULL,&n);
294:  PetscBLASIntCast(n,&nrhs);
295:  MatDenseGetArray(B,&b);
296:  MatDenseGetArray(X,&x);

298:  PetscMemcpy(x,b,m*nrhs*sizeof(PetscScalar));

300:  if (A->factortype == MAT_FACTOR_LU) {
301: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_GETRS)
302:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"GETRS - Lapack routine is unavailable.");
303: #else
304:   PetscStackCallBLAS("LAPACKgetrs",LAPACKgetrs_("N",&m,&nrhs,mat->v,&mat->lda,mat->pivots,x,&m,&info));
305:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"GETRS - Bad solve");
306: #endif
307:  } else if (A->factortype == MAT_FACTOR_CHOLESKY) {
308: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_POTRS)
309:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"POTRS - Lapack routine is unavailable.");
310: #else
311:   PetscStackCallBLAS("LAPACKpotrs",LAPACKpotrs_("L",&m,&nrhs,mat->v,&mat->lda,x,&m,&info));
312:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"POTRS Bad solve");
313: #endif
314:  } else SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Matrix must be factored to solve");

316:  MatDenseRestoreArray(B,&b);
317:  MatDenseRestoreArray(X,&x);
318:  PetscLogFlops(nrhs*(2.0*m*m - m));
319:  return(0);
320: }

324: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec yy)
325: {
326:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
327:  PetscErrorCode  ierr;
328:  const PetscScalar *x;
329:  PetscScalar    *y;
330:  PetscBLASInt   one = 1,info,m;

333:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
334:  VecGetArrayRead(xx,&x);
335:  VecGetArray(yy,&y);
336:  PetscMemcpy(y,x,A->rmap->n*sizeof(PetscScalar));
337:  /* assume if pivots exist then use LU; else Cholesky */
338:  if (mat->pivots) {
339: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_GETRS)
340:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"GETRS - Lapack routine is unavailable.");
341: #else
342:   PetscStackCallBLAS("LAPACKgetrs",LAPACKgetrs_("T",&m,&one,mat->v,&mat->lda,mat->pivots,y,&m,&info));
343:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"POTRS - Bad solve");
344: #endif
345:  } else {
346: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_POTRS)
347:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"POTRS - Lapack routine is unavailable.");
348: #else
349:   PetscStackCallBLAS("LAPACKpotrs",LAPACKpotrs_("L",&m,&one,mat->v,&mat->lda,y,&m,&info));
350:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"POTRS - Bad solve");
351: #endif
352:  }
353:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
354:  VecRestoreArray(yy,&y);
355:  PetscLogFlops(2.0*A->cmap->n*A->cmap->n - A->cmap->n);
356:  return(0);
357: }

361: PetscErrorCode MatSolveAdd_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec zz,Vec yy)
362: {
363:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
364:  PetscErrorCode  ierr;
365:  const PetscScalar *x;
366:  PetscScalar    *y,sone = 1.0;
367:  Vec        tmp = 0;
368:  PetscBLASInt   one = 1,info,m;

371:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
372:  VecGetArrayRead(xx,&x);
373:  VecGetArray(yy,&y);
374:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
375:  if (yy == zz) {
376:   VecDuplicate(yy,&tmp);
377:   PetscLogObjectParent((PetscObject)A,(PetscObject)tmp);
378:   VecCopy(yy,tmp);
379:  }
380:  PetscMemcpy(y,x,A->rmap->n*sizeof(PetscScalar));
381:  /* assume if pivots exist then use LU; else Cholesky */
382:  if (mat->pivots) {
383: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_GETRS)
384:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"GETRS - Lapack routine is unavailable.");
385: #else
386:   PetscStackCallBLAS("LAPACKgetrs",LAPACKgetrs_("N",&m,&one,mat->v,&mat->lda,mat->pivots,y,&m,&info));
387:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"Bad solve");
388: #endif
389:  } else {
390: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_POTRS)
391:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"POTRS - Lapack routine is unavailable.");
392: #else
393:   PetscStackCallBLAS("LAPACKpotrs",LAPACKpotrs_("L",&m,&one,mat->v,&mat->lda,y,&m,&info));
394:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"Bad solve");
395: #endif
396:  }
397:  if (tmp) {
398:   VecAXPY(yy,sone,tmp);
399:   VecDestroy(&tmp);
400:  } else {
401:   VecAXPY(yy,sone,zz);
402:  }
403:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
404:  VecRestoreArray(yy,&y);
405:  PetscLogFlops(2.0*A->cmap->n*A->cmap->n);
406:  return(0);
407: }

411: PetscErrorCode MatSolveTransposeAdd_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec zz,Vec yy)
412: {
413:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
414:  PetscErrorCode  ierr;
415:  const PetscScalar *x;
416:  PetscScalar    *y,sone = 1.0;
417:  Vec        tmp;
418:  PetscBLASInt   one = 1,info,m;

421:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
422:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
423:  VecGetArrayRead(xx,&x);
424:  VecGetArray(yy,&y);
425:  if (yy == zz) {
426:   VecDuplicate(yy,&tmp);
427:   PetscLogObjectParent((PetscObject)A,(PetscObject)tmp);
428:   VecCopy(yy,tmp);
429:  }
430:  PetscMemcpy(y,x,A->rmap->n*sizeof(PetscScalar));
431:  /* assume if pivots exist then use LU; else Cholesky */
432:  if (mat->pivots) {
433: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_GETRS)
434:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"GETRS - Lapack routine is unavailable.");
435: #else
436:   PetscStackCallBLAS("LAPACKgetrs",LAPACKgetrs_("T",&m,&one,mat->v,&mat->lda,mat->pivots,y,&m,&info));
437:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"Bad solve");
438: #endif
439:  } else {
440: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_POTRS)
441:   SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"POTRS - Lapack routine is unavailable.");
442: #else
443:   PetscStackCallBLAS("LAPACKpotrs",LAPACKpotrs_("L",&m,&one,mat->v,&mat->lda,y,&m,&info));
444:   if (info) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"Bad solve");
445: #endif
446:  }
447:  if (tmp) {
448:   VecAXPY(yy,sone,tmp);
449:   VecDestroy(&tmp);
450:  } else {
451:   VecAXPY(yy,sone,zz);
452:  }
453:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
454:  VecRestoreArray(yy,&y);
455:  PetscLogFlops(2.0*A->cmap->n*A->cmap->n);
456:  return(0);
457: }

459: /* ---------------------------------------------------------------*/
460: /* COMMENT: I have chosen to hide row permutation in the pivots,
461:  rather than put it in the Mat->row slot.*/
464: PetscErrorCode MatLUFactor_SeqDense(Mat A,IS row,IS col,const MatFactorInfo *minfo)
465: {
466: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_GETRF)
468:  SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"GETRF - Lapack routine is unavailable.");
469: #else
470:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
472:  PetscBLASInt  n,m,info;

475:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&n);
476:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
477:  if (!mat->pivots) {
478:   PetscMalloc1(A->rmap->n+1,&mat->pivots);
479:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)A,A->rmap->n*sizeof(PetscBLASInt));
480:  }
481:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
482:  PetscFPTrapPush(PETSC_FP_TRAP_OFF);
483:  PetscStackCallBLAS("LAPACKgetrf",LAPACKgetrf_(&m,&n,mat->v,&mat->lda,mat->pivots,&info));
484:  PetscFPTrapPop();

486:  if (info<0) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_LIB,"Bad argument to LU factorization");
487:  if (info>0) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_MAT_LU_ZRPVT,"Bad LU factorization");
488:  A->ops->solve       = MatSolve_SeqDense;
489:  A->ops->solvetranspose  = MatSolveTranspose_SeqDense;
490:  A->ops->solveadd     = MatSolveAdd_SeqDense;
491:  A->ops->solvetransposeadd = MatSolveTransposeAdd_SeqDense;
492:  A->factortype       = MAT_FACTOR_LU;

494:  PetscLogFlops((2.0*A->cmap->n*A->cmap->n*A->cmap->n)/3);
495: #endif
496:  return(0);
497: }

501: PetscErrorCode MatCholeskyFactor_SeqDense(Mat A,IS perm,const MatFactorInfo *factinfo)
502: {
503: #if defined(PETSC_MISSING_LAPACK_POTRF)
505:  SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"POTRF - Lapack routine is unavailable.");
506: #else
507:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
509:  PetscBLASInt  info,n;

512:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&n);
513:  PetscFree(mat->pivots);

515:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
516:  PetscStackCallBLAS("LAPACKpotrf",LAPACKpotrf_("L",&n,mat->v,&mat->lda,&info));
517:  if (info) SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_MAT_CH_ZRPVT,"Bad factorization: zero pivot in row %D",(PetscInt)info-1);
518:  A->ops->solve       = MatSolve_SeqDense;
519:  A->ops->solvetranspose  = MatSolveTranspose_SeqDense;
520:  A->ops->solveadd     = MatSolveAdd_SeqDense;
521:  A->ops->solvetransposeadd = MatSolveTransposeAdd_SeqDense;
522:  A->factortype       = MAT_FACTOR_CHOLESKY;

524:  PetscLogFlops((1.0*A->cmap->n*A->cmap->n*A->cmap->n)/3.0);
525: #endif
526:  return(0);
527: }


532: PetscErrorCode MatCholeskyFactorNumeric_SeqDense(Mat fact,Mat A,const MatFactorInfo *info_dummy)
533: {
535:  MatFactorInfo info;

538:  info.fill = 1.0;

540:  MatDuplicateNoCreate_SeqDense(fact,A,MAT_COPY_VALUES);
541:  MatCholeskyFactor_SeqDense(fact,0,&info);
542:  return(0);
543: }

547: PetscErrorCode MatCholeskyFactorSymbolic_SeqDense(Mat fact,Mat A,IS row,const MatFactorInfo *info)
548: {
550:  fact->assembled         = PETSC_TRUE;
551:  fact->preallocated        = PETSC_TRUE;
552:  fact->ops->choleskyfactornumeric = MatCholeskyFactorNumeric_SeqDense;
553:  return(0);
554: }

558: PetscErrorCode MatLUFactorSymbolic_SeqDense(Mat fact,Mat A,IS row,IS col,const MatFactorInfo *info)
559: {
561:  fact->preallocated     = PETSC_TRUE;
562:  fact->assembled      = PETSC_TRUE;
563:  fact->ops->lufactornumeric = MatLUFactorNumeric_SeqDense;
564:  return(0);
565: }

569: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatGetFactor_seqdense_petsc(Mat A,MatFactorType ftype,Mat *fact)
570: {

574:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),fact);
575:  MatSetSizes(*fact,A->rmap->n,A->cmap->n,A->rmap->n,A->cmap->n);
576:  MatSetType(*fact,((PetscObject)A)->type_name);
577:  if (ftype == MAT_FACTOR_LU) {
578:   (*fact)->ops->lufactorsymbolic = MatLUFactorSymbolic_SeqDense;
579:  } else {
580:   (*fact)->ops->choleskyfactorsymbolic = MatCholeskyFactorSymbolic_SeqDense;
581:  }
582:  (*fact)->factortype = ftype;
583:  return(0);
584: }

586: /* ------------------------------------------------------------------*/
589: PetscErrorCode MatSOR_SeqDense(Mat A,Vec bb,PetscReal omega,MatSORType flag,PetscReal shift,PetscInt its,PetscInt lits,Vec xx)
590: {
591:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
592:  PetscScalar    *x,*v = mat->v,zero = 0.0,xt;
593:  const PetscScalar *b;
594:  PetscErrorCode  ierr;
595:  PetscInt     m = A->rmap->n,i;
596:  PetscBLASInt   o = 1,bm;

599:  PetscBLASIntCast(m,&bm);
600:  if (flag & SOR_ZERO_INITIAL_GUESS) {
601:   /* this is a hack fix, should have another version without the second BLASdot */
602:   VecSet(xx,zero);
603:  }
604:  VecGetArray(xx,&x);
605:  VecGetArrayRead(bb,&b);
606:  its = its*lits;
607:  if (its <= 0) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Relaxation requires global its %D and local its %D both positive",its,lits);
608:  while (its--) {
609:   if (flag & SOR_FORWARD_SWEEP || flag & SOR_LOCAL_FORWARD_SWEEP) {
610:    for (i=0; i<m; i++) {
611:     PetscStackCallBLAS("BLASdot",xt  = b[i] - BLASdot_(&bm,v+i,&bm,x,&o));
612:     x[i] = (1. - omega)*x[i] + omega*(xt+v[i + i*m]*x[i])/(v[i + i*m]+shift);
613:    }
614:   }
615:   if (flag & SOR_BACKWARD_SWEEP || flag & SOR_LOCAL_BACKWARD_SWEEP) {
616:    for (i=m-1; i>=0; i--) {
617:     PetscStackCallBLAS("BLASdot",xt  = b[i] - BLASdot_(&bm,v+i,&bm,x,&o));
618:     x[i] = (1. - omega)*x[i] + omega*(xt+v[i + i*m]*x[i])/(v[i + i*m]+shift);
619:    }
620:   }
621:  }
622:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
623:  VecRestoreArray(xx,&x);
624:  return(0);
625: }

627: /* -----------------------------------------------------------------*/
630: PetscErrorCode MatMultTranspose_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec yy)
631: {
632:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
633:  const PetscScalar *v  = mat->v,*x;
634:  PetscScalar    *y;
635:  PetscErrorCode  ierr;
636:  PetscBLASInt   m, n,_One=1;
637:  PetscScalar    _DOne=1.0,_DZero=0.0;

640:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
641:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&n);
642:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
643:  VecGetArrayRead(xx,&x);
644:  VecGetArray(yy,&y);
645:  PetscStackCallBLAS("BLASgemv",BLASgemv_("T",&m,&n,&_DOne,v,&mat->lda,x,&_One,&_DZero,y,&_One));
646:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
647:  VecRestoreArray(yy,&y);
648:  PetscLogFlops(2.0*A->rmap->n*A->cmap->n - A->cmap->n);
649:  return(0);
650: }

654: PetscErrorCode MatMult_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec yy)
655: {
656:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
657:  PetscScalar    *y,_DOne=1.0,_DZero=0.0;
658:  PetscErrorCode  ierr;
659:  PetscBLASInt   m, n, _One=1;
660:  const PetscScalar *v = mat->v,*x;

663:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
664:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&n);
665:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
666:  VecGetArrayRead(xx,&x);
667:  VecGetArray(yy,&y);
668:  PetscStackCallBLAS("BLASgemv",BLASgemv_("N",&m,&n,&_DOne,v,&(mat->lda),x,&_One,&_DZero,y,&_One));
669:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
670:  VecRestoreArray(yy,&y);
671:  PetscLogFlops(2.0*A->rmap->n*A->cmap->n - A->rmap->n);
672:  return(0);
673: }

677: PetscErrorCode MatMultAdd_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec zz,Vec yy)
678: {
679:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
680:  const PetscScalar *v = mat->v,*x;
681:  PetscScalar    *y,_DOne=1.0;
682:  PetscErrorCode  ierr;
683:  PetscBLASInt   m, n, _One=1;

686:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
687:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&n);
688:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
689:  if (zz != yy) {VecCopy(zz,yy);}
690:  VecGetArrayRead(xx,&x);
691:  VecGetArray(yy,&y);
692:  PetscStackCallBLAS("BLASgemv",BLASgemv_("N",&m,&n,&_DOne,v,&(mat->lda),x,&_One,&_DOne,y,&_One));
693:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
694:  VecRestoreArray(yy,&y);
695:  PetscLogFlops(2.0*A->rmap->n*A->cmap->n);
696:  return(0);
697: }

701: PetscErrorCode MatMultTransposeAdd_SeqDense(Mat A,Vec xx,Vec zz,Vec yy)
702: {
703:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
704:  const PetscScalar *v = mat->v,*x;
705:  PetscScalar    *y;
706:  PetscErrorCode  ierr;
707:  PetscBLASInt   m, n, _One=1;
708:  PetscScalar    _DOne=1.0;

711:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
712:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&n);
713:  if (!A->rmap->n || !A->cmap->n) return(0);
714:  if (zz != yy) {VecCopy(zz,yy);}
715:  VecGetArrayRead(xx,&x);
716:  VecGetArray(yy,&y);
717:  PetscStackCallBLAS("BLASgemv",BLASgemv_("T",&m,&n,&_DOne,v,&(mat->lda),x,&_One,&_DOne,y,&_One));
718:  VecRestoreArrayRead(xx,&x);
719:  VecRestoreArray(yy,&y);
720:  PetscLogFlops(2.0*A->rmap->n*A->cmap->n);
721:  return(0);
722: }

724: /* -----------------------------------------------------------------*/
727: PetscErrorCode MatGetRow_SeqDense(Mat A,PetscInt row,PetscInt *ncols,PetscInt **cols,PetscScalar **vals)
728: {
729:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
730:  PetscScalar  *v;
732:  PetscInt    i;

735:  *ncols = A->cmap->n;
736:  if (cols) {
737:   PetscMalloc1(A->cmap->n+1,cols);
738:   for (i=0; i<A->cmap->n; i++) (*cols)[i] = i;
739:  }
740:  if (vals) {
741:   PetscMalloc1(A->cmap->n+1,vals);
742:   v  = mat->v + row;
743:   for (i=0; i<A->cmap->n; i++) {(*vals)[i] = *v; v += mat->lda;}
744:  }
745:  return(0);
746: }

750: PetscErrorCode MatRestoreRow_SeqDense(Mat A,PetscInt row,PetscInt *ncols,PetscInt **cols,PetscScalar **vals)
751: {

755:  if (cols) {PetscFree(*cols);}
756:  if (vals) {PetscFree(*vals); }
757:  return(0);
758: }
759: /* ----------------------------------------------------------------*/
762: PetscErrorCode MatSetValues_SeqDense(Mat A,PetscInt m,const PetscInt indexm[],PetscInt n,const PetscInt indexn[],const PetscScalar v[],InsertMode addv)
763: {
764:  Mat_SeqDense *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
765:  PetscInt   i,j,idx=0;

768:  if (!mat->roworiented) {
769:   if (addv == INSERT_VALUES) {
770:    for (j=0; j<n; j++) {
771:     if (indexn[j] < 0) {idx += m; continue;}
772: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
773:     if (indexn[j] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large: col %D max %D",indexn[j],A->cmap->n-1);
774: #endif
775:     for (i=0; i<m; i++) {
776:      if (indexm[i] < 0) {idx++; continue;}
777: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
778:      if (indexm[i] >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",indexm[i],A->rmap->n-1);
779: #endif
780:      mat->v[indexn[j]*mat->lda + indexm[i]] = v[idx++];
781:     }
782:    }
783:   } else {
784:    for (j=0; j<n; j++) {
785:     if (indexn[j] < 0) {idx += m; continue;}
786: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
787:     if (indexn[j] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large: col %D max %D",indexn[j],A->cmap->n-1);
788: #endif
789:     for (i=0; i<m; i++) {
790:      if (indexm[i] < 0) {idx++; continue;}
791: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
792:      if (indexm[i] >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",indexm[i],A->rmap->n-1);
793: #endif
794:      mat->v[indexn[j]*mat->lda + indexm[i]] += v[idx++];
795:     }
796:    }
797:   }
798:  } else {
799:   if (addv == INSERT_VALUES) {
800:    for (i=0; i<m; i++) {
801:     if (indexm[i] < 0) { idx += n; continue;}
802: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
803:     if (indexm[i] >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",indexm[i],A->rmap->n-1);
804: #endif
805:     for (j=0; j<n; j++) {
806:      if (indexn[j] < 0) { idx++; continue;}
807: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
808:      if (indexn[j] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large: col %D max %D",indexn[j],A->cmap->n-1);
809: #endif
810:      mat->v[indexn[j]*mat->lda + indexm[i]] = v[idx++];
811:     }
812:    }
813:   } else {
814:    for (i=0; i<m; i++) {
815:     if (indexm[i] < 0) { idx += n; continue;}
816: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
817:     if (indexm[i] >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",indexm[i],A->rmap->n-1);
818: #endif
819:     for (j=0; j<n; j++) {
820:      if (indexn[j] < 0) { idx++; continue;}
821: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
822:      if (indexn[j] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column too large: col %D max %D",indexn[j],A->cmap->n-1);
823: #endif
824:      mat->v[indexn[j]*mat->lda + indexm[i]] += v[idx++];
825:     }
826:    }
827:   }
828:  }
829:  return(0);
830: }

834: PetscErrorCode MatGetValues_SeqDense(Mat A,PetscInt m,const PetscInt indexm[],PetscInt n,const PetscInt indexn[],PetscScalar v[])
835: {
836:  Mat_SeqDense *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
837:  PetscInt   i,j;

840:  /* row-oriented output */
841:  for (i=0; i<m; i++) {
842:   if (indexm[i] < 0) {v += n;continue;}
843:   if (indexm[i] >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row %D requested larger than number rows %D",indexm[i],A->rmap->n);
844:   for (j=0; j<n; j++) {
845:    if (indexn[j] < 0) {v++; continue;}
846:    if (indexn[j] >= A->cmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Column %D requested larger than number columns %D",indexn[j],A->cmap->n);
847:    *v++ = mat->v[indexn[j]*mat->lda + indexm[i]];
848:   }
849:  }
850:  return(0);
851: }

853: /* -----------------------------------------------------------------*/

857: PetscErrorCode MatLoad_SeqDense(Mat newmat,PetscViewer viewer)
858: {
859:  Mat_SeqDense  *a;
861:  PetscInt    *scols,i,j,nz,header[4];
862:  int      fd;
863:  PetscMPIInt  size;
864:  PetscInt    *rowlengths = 0,M,N,*cols,grows,gcols;
865:  PetscScalar  *vals,*svals,*v,*w;
866:  MPI_Comm    comm;

869:  /* force binary viewer to load .info file if it has not yet done so */
870:  PetscViewerSetUp(viewer);
871:  PetscObjectGetComm((PetscObject)viewer,&comm);
872:  MPI_Comm_size(comm,&size);
873:  if (size > 1) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONG,"view must have one processor");
874:  PetscViewerBinaryGetDescriptor(viewer,&fd);
875:  PetscBinaryRead(fd,header,4,PETSC_INT);
876:  if (header[0] != MAT_FILE_CLASSID) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_FILE_UNEXPECTED,"Not matrix object");
877:  M = header[1]; N = header[2]; nz = header[3];

879:  /* set global size if not set already*/
880:  if (newmat->rmap->n < 0 && newmat->rmap->N < 0 && newmat->cmap->n < 0 && newmat->cmap->N < 0) {
881:   MatSetSizes(newmat,M,N,M,N);
882:  } else {
883:   /* if sizes and type are already set, check if the vector global sizes are correct */
884:   MatGetSize(newmat,&grows,&gcols);
885:   if (M != grows || N != gcols) SETERRQ4(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_FILE_UNEXPECTED, "Matrix in file of different length (%d, %d) than the input matrix (%d, %d)",M,N,grows,gcols);
886:  }
887:  MatSeqDenseSetPreallocation(newmat,NULL);

889:  if (nz == MATRIX_BINARY_FORMAT_DENSE) { /* matrix in file is dense */
890:   a = (Mat_SeqDense*)newmat->data;
891:   v = a->v;
892:   /* Allocate some temp space to read in the values and then flip them
893:    from row major to column major */
894:   PetscMalloc1(M*N > 0 ? M*N : 1,&w);
895:   /* read in nonzero values */
896:   PetscBinaryRead(fd,w,M*N,PETSC_SCALAR);
897:   /* now flip the values and store them in the matrix*/
898:   for (j=0; j<N; j++) {
899:    for (i=0; i<M; i++) {
900:     *v++ =w[i*N+j];
901:    }
902:   }
903:   PetscFree(w);
904:  } else {
905:   /* read row lengths */
906:   PetscMalloc1(M+1,&rowlengths);
907:   PetscBinaryRead(fd,rowlengths,M,PETSC_INT);

909:   a = (Mat_SeqDense*)newmat->data;
910:   v = a->v;

912:   /* read column indices and nonzeros */
913:   PetscMalloc1(nz+1,&scols);
914:   cols = scols;
915:   PetscBinaryRead(fd,cols,nz,PETSC_INT);
916:   PetscMalloc1(nz+1,&svals);
917:   vals = svals;
918:   PetscBinaryRead(fd,vals,nz,PETSC_SCALAR);

920:   /* insert into matrix */
921:   for (i=0; i<M; i++) {
922:    for (j=0; j<rowlengths[i]; j++) v[i+M*scols[j]] = svals[j];
923:    svals += rowlengths[i]; scols += rowlengths[i];
924:   }
925:   PetscFree(vals);
926:   PetscFree(cols);
927:   PetscFree(rowlengths);
928:  }
929:  MatAssemblyBegin(newmat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
930:  MatAssemblyEnd(newmat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
931:  return(0);
932: }

936: static PetscErrorCode MatView_SeqDense_ASCII(Mat A,PetscViewer viewer)
937: {
938:  Mat_SeqDense   *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
939:  PetscErrorCode  ierr;
940:  PetscInt     i,j;
941:  const char    *name;
942:  PetscScalar    *v;
943:  PetscViewerFormat format;
944: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
945:  PetscBool     allreal = PETSC_TRUE;
946: #endif

949:  PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
950:  if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_INFO || format == PETSC_VIEWER_ASCII_INFO_DETAIL) {
951:   return(0); /* do nothing for now */
952:  } else if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_COMMON) {
953:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
954:   for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
955:    v  = a->v + i;
956:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"row %D:",i);
957:    for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
958: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
959:     if (PetscRealPart(*v) != 0.0 && PetscImaginaryPart(*v) != 0.0) {
960:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g + %g i) ",j,(double)PetscRealPart(*v),(double)PetscImaginaryPart(*v));
961:     } else if (PetscRealPart(*v)) {
962:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",j,(double)PetscRealPart(*v));
963:     }
964: #else
965:     if (*v) {
966:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer," (%D, %g) ",j,(double)*v);
967:     }
968: #endif
969:     v += a->lda;
970:    }
971:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
972:   }
973:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
974:  } else {
975:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_FALSE);
976: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
977:   /* determine if matrix has all real values */
978:   v = a->v;
979:   for (i=0; i<A->rmap->n*A->cmap->n; i++) {
980:    if (PetscImaginaryPart(v[i])) { allreal = PETSC_FALSE; break;}
981:   }
982: #endif
983:   if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_MATLAB) {
984:    PetscObjectGetName((PetscObject)A,&name);
985:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%% Size = %D %D \n",A->rmap->n,A->cmap->n);
986:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%s = zeros(%D,%D);\n",name,A->rmap->n,A->cmap->n);
987:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%s = [\n",name);
988:   }

990:   for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
991:    v = a->v + i;
992:    for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
993: #if defined(PETSC_USE_COMPLEX)
994:     if (allreal) {
995:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e ",(double)PetscRealPart(*v));
996:     } else {
997:      PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e + %18.16ei ",(double)PetscRealPart(*v),(double)PetscImaginaryPart(*v));
998:     }
999: #else
1000:     PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"%18.16e ",(double)*v);
1001: #endif
1002:     v += a->lda;
1003:    }
1004:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"\n");
1005:   }
1006:   if (format == PETSC_VIEWER_ASCII_MATLAB) {
1007:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"];\n");
1008:   }
1009:   PetscViewerASCIIUseTabs(viewer,PETSC_TRUE);
1010:  }
1011:  PetscViewerFlush(viewer);
1012:  return(0);
1013: }

1017: static PetscErrorCode MatView_SeqDense_Binary(Mat A,PetscViewer viewer)
1018: {
1019:  Mat_SeqDense   *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1020:  PetscErrorCode  ierr;
1021:  int        fd;
1022:  PetscInt     ict,j,n = A->cmap->n,m = A->rmap->n,i,*col_lens,nz = m*n;
1023:  PetscScalar    *v,*anonz,*vals;
1024:  PetscViewerFormat format;

1027:  PetscViewerBinaryGetDescriptor(viewer,&fd);

1029:  PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
1030:  if (format == PETSC_VIEWER_NATIVE) {
1031:   /* store the matrix as a dense matrix */
1032:   PetscMalloc1(4,&col_lens);

1034:   col_lens[0] = MAT_FILE_CLASSID;
1035:   col_lens[1] = m;
1036:   col_lens[2] = n;
1037:   col_lens[3] = MATRIX_BINARY_FORMAT_DENSE;

1039:   PetscBinaryWrite(fd,col_lens,4,PETSC_INT,PETSC_TRUE);
1040:   PetscFree(col_lens);

1042:   /* write out matrix, by rows */
1043:   PetscMalloc1(m*n+1,&vals);
1044:   v  = a->v;
1045:   for (j=0; j<n; j++) {
1046:    for (i=0; i<m; i++) {
1047:     vals[j + i*n] = *v++;
1048:    }
1049:   }
1050:   PetscBinaryWrite(fd,vals,n*m,PETSC_SCALAR,PETSC_FALSE);
1051:   PetscFree(vals);
1052:  } else {
1053:   PetscMalloc1(4+nz,&col_lens);

1055:   col_lens[0] = MAT_FILE_CLASSID;
1056:   col_lens[1] = m;
1057:   col_lens[2] = n;
1058:   col_lens[3] = nz;

1060:   /* store lengths of each row and write (including header) to file */
1061:   for (i=0; i<m; i++) col_lens[4+i] = n;
1062:   PetscBinaryWrite(fd,col_lens,4+m,PETSC_INT,PETSC_TRUE);

1064:   /* Possibly should write in smaller increments, not whole matrix at once? */
1065:   /* store column indices (zero start index) */
1066:   ict = 0;
1067:   for (i=0; i<m; i++) {
1068:    for (j=0; j<n; j++) col_lens[ict++] = j;
1069:   }
1070:   PetscBinaryWrite(fd,col_lens,nz,PETSC_INT,PETSC_FALSE);
1071:   PetscFree(col_lens);

1073:   /* store nonzero values */
1074:   PetscMalloc1(nz+1,&anonz);
1075:   ict = 0;
1076:   for (i=0; i<m; i++) {
1077:    v = a->v + i;
1078:    for (j=0; j<n; j++) {
1079:     anonz[ict++] = *v; v += a->lda;
1080:    }
1081:   }
1082:   PetscBinaryWrite(fd,anonz,nz,PETSC_SCALAR,PETSC_FALSE);
1083:   PetscFree(anonz);
1084:  }
1085:  return(0);
1086: }

1088: #include <petscdraw.h>
1091: PetscErrorCode MatView_SeqDense_Draw_Zoom(PetscDraw draw,void *Aa)
1092: {
1093:  Mat        A = (Mat) Aa;
1094:  Mat_SeqDense   *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1095:  PetscErrorCode  ierr;
1096:  PetscInt     m = A->rmap->n,n = A->cmap->n,color,i,j;
1097:  PetscScalar    *v = a->v;
1098:  PetscViewer    viewer;
1099:  PetscDraw     popup;
1100:  PetscReal     xl,yl,xr,yr,x_l,x_r,y_l,y_r,scale,maxv = 0.0;
1101:  PetscViewerFormat format;

1104:  PetscObjectQuery((PetscObject)A,"Zoomviewer",(PetscObject*)&viewer);
1105:  PetscViewerGetFormat(viewer,&format);
1106:  PetscDrawGetCoordinates(draw,&xl,&yl,&xr,&yr);

1108:  /* Loop over matrix elements drawing boxes */
1109:  if (format != PETSC_VIEWER_DRAW_CONTOUR) {
1110:   /* Blue for negative and Red for positive */
1111:   color = PETSC_DRAW_BLUE;
1112:   for (j = 0; j < n; j++) {
1113:    x_l = j;
1114:    x_r = x_l + 1.0;
1115:    for (i = 0; i < m; i++) {
1116:     y_l = m - i - 1.0;
1117:     y_r = y_l + 1.0;
1118:     if (PetscRealPart(v[j*m+i]) > 0.) {
1119:      color = PETSC_DRAW_RED;
1120:     } else if (PetscRealPart(v[j*m+i]) < 0.) {
1121:      color = PETSC_DRAW_BLUE;
1122:     } else {
1123:      continue;
1124:     }
1125:     PetscDrawRectangle(draw,x_l,y_l,x_r,y_r,color,color,color,color);
1126:    }
1127:   }
1128:  } else {
1129:   /* use contour shading to indicate magnitude of values */
1130:   /* first determine max of all nonzero values */
1131:   for (i = 0; i < m*n; i++) {
1132:    if (PetscAbsScalar(v[i]) > maxv) maxv = PetscAbsScalar(v[i]);
1133:   }
1134:   scale = (245.0 - PETSC_DRAW_BASIC_COLORS)/maxv;
1135:   PetscDrawGetPopup(draw,&popup);
1136:   if (popup) {PetscDrawScalePopup(popup,0.0,maxv);}
1137:   for (j = 0; j < n; j++) {
1138:    x_l = j;
1139:    x_r = x_l + 1.0;
1140:    for (i = 0; i < m; i++) {
1141:     y_l  = m - i - 1.0;
1142:     y_r  = y_l + 1.0;
1143:     color = PETSC_DRAW_BASIC_COLORS + (int)(scale*PetscAbsScalar(v[j*m+i]));
1144:     PetscDrawRectangle(draw,x_l,y_l,x_r,y_r,color,color,color,color);
1145:    }
1146:   }
1147:  }
1148:  return(0);
1149: }

1153: PetscErrorCode MatView_SeqDense_Draw(Mat A,PetscViewer viewer)
1154: {
1155:  PetscDraw   draw;
1156:  PetscBool   isnull;
1157:  PetscReal   xr,yr,xl,yl,h,w;

1161:  PetscViewerDrawGetDraw(viewer,0,&draw);
1162:  PetscDrawIsNull(draw,&isnull);
1163:  if (isnull) return(0);

1165:  PetscObjectCompose((PetscObject)A,"Zoomviewer",(PetscObject)viewer);
1166:  xr  = A->cmap->n; yr = A->rmap->n; h = yr/10.0; w = xr/10.0;
1167:  xr += w;  yr += h; xl = -w;   yl = -h;
1168:  PetscDrawSetCoordinates(draw,xl,yl,xr,yr);
1169:  PetscDrawZoom(draw,MatView_SeqDense_Draw_Zoom,A);
1170:  PetscObjectCompose((PetscObject)A,"Zoomviewer",NULL);
1171:  return(0);
1172: }

1176: PetscErrorCode MatView_SeqDense(Mat A,PetscViewer viewer)
1177: {
1179:  PetscBool   iascii,isbinary,isdraw;

1182:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERASCII,&iascii);
1183:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERBINARY,&isbinary);
1184:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERDRAW,&isdraw);

1186:  if (iascii) {
1187:   MatView_SeqDense_ASCII(A,viewer);
1188:  } else if (isbinary) {
1189:   MatView_SeqDense_Binary(A,viewer);
1190:  } else if (isdraw) {
1191:   MatView_SeqDense_Draw(A,viewer);
1192:  }
1193:  return(0);
1194: }

1198: PetscErrorCode MatDestroy_SeqDense(Mat mat)
1199: {
1200:  Mat_SeqDense  *l = (Mat_SeqDense*)mat->data;

1204: #if defined(PETSC_USE_LOG)
1205:  PetscLogObjectState((PetscObject)mat,"Rows %D Cols %D",mat->rmap->n,mat->cmap->n);
1206: #endif
1207:  PetscFree(l->pivots);
1208:  if (!l->user_alloc) {PetscFree(l->v);}
1209:  PetscFree(mat->data);

1211:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)mat,0);
1212:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatDenseGetArray_C",NULL);
1213:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatDenseRestoreArray_C",NULL);
1214:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatConvert_seqdense_seqaij_C",NULL);
1215: #if defined(PETSC_HAVE_ELEMENTAL)
1216:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatConvert_seqdense_elemental_C",NULL);
1217: #endif
1218:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatSeqDenseSetPreallocation_C",NULL);
1219:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatMatMult_seqaij_seqdense_C",NULL);
1220:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatMatMultSymbolic_seqaij_seqdense_C",NULL);
1221:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatMatMultNumeric_seqaij_seqdense_C",NULL);
1222:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatTransposeMatMult_seqaij_seqdense_C",NULL);
1223:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatTransposeMatMultSymbolic_seqaij_seqdense_C",NULL);
1224:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)mat,"MatTransposeMatMultNumeric_seqaij_seqdense_C",NULL);
1225:  return(0);
1226: }

1230: PetscErrorCode MatTranspose_SeqDense(Mat A,MatReuse reuse,Mat *matout)
1231: {
1232:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
1234:  PetscInt    k,j,m,n,M;
1235:  PetscScalar  *v,tmp;

1238:  v = mat->v; m = A->rmap->n; M = mat->lda; n = A->cmap->n;
1239:  if (reuse == MAT_REUSE_MATRIX && *matout == A) { /* in place transpose */
1240:   if (m != n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"Can not transpose non-square matrix in place");
1241:   else {
1242:    for (j=0; j<m; j++) {
1243:     for (k=0; k<j; k++) {
1244:      tmp    = v[j + k*M];
1245:      v[j + k*M] = v[k + j*M];
1246:      v[k + j*M] = tmp;
1247:     }
1248:    }
1249:   }
1250:  } else { /* out-of-place transpose */
1251:   Mat     tmat;
1252:   Mat_SeqDense *tmatd;
1253:   PetscScalar *v2;

1255:   if (reuse == MAT_INITIAL_MATRIX) {
1256:    MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&tmat);
1257:    MatSetSizes(tmat,A->cmap->n,A->rmap->n,A->cmap->n,A->rmap->n);
1258:    MatSetType(tmat,((PetscObject)A)->type_name);
1259:    MatSeqDenseSetPreallocation(tmat,NULL);
1260:   } else {
1261:    tmat = *matout;
1262:   }
1263:   tmatd = (Mat_SeqDense*)tmat->data;
1264:   v = mat->v; v2 = tmatd->v;
1265:   for (j=0; j<n; j++) {
1266:    for (k=0; k<m; k++) v2[j + k*n] = v[k + j*M];
1267:   }
1268:   MatAssemblyBegin(tmat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
1269:   MatAssemblyEnd(tmat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
1270:   *matout = tmat;
1271:  }
1272:  return(0);
1273: }

1277: PetscErrorCode MatEqual_SeqDense(Mat A1,Mat A2,PetscBool *flg)
1278: {
1279:  Mat_SeqDense *mat1 = (Mat_SeqDense*)A1->data;
1280:  Mat_SeqDense *mat2 = (Mat_SeqDense*)A2->data;
1281:  PetscInt   i,j;
1282:  PetscScalar *v1,*v2;

1285:  if (A1->rmap->n != A2->rmap->n) {*flg = PETSC_FALSE; return(0);}
1286:  if (A1->cmap->n != A2->cmap->n) {*flg = PETSC_FALSE; return(0);}
1287:  for (i=0; i<A1->rmap->n; i++) {
1288:   v1 = mat1->v+i; v2 = mat2->v+i;
1289:   for (j=0; j<A1->cmap->n; j++) {
1290:    if (*v1 != *v2) {*flg = PETSC_FALSE; return(0);}
1291:    v1 += mat1->lda; v2 += mat2->lda;
1292:   }
1293:  }
1294:  *flg = PETSC_TRUE;
1295:  return(0);
1296: }

1300: PetscErrorCode MatGetDiagonal_SeqDense(Mat A,Vec v)
1301: {
1302:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
1304:  PetscInt    i,n,len;
1305:  PetscScalar  *x,zero = 0.0;

1308:  VecSet(v,zero);
1309:  VecGetSize(v,&n);
1310:  VecGetArray(v,&x);
1311:  len = PetscMin(A->rmap->n,A->cmap->n);
1312:  if (n != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming mat and vec");
1313:  for (i=0; i<len; i++) {
1314:   x[i] = mat->v[i*mat->lda + i];
1315:  }
1316:  VecRestoreArray(v,&x);
1317:  return(0);
1318: }

1322: PetscErrorCode MatDiagonalScale_SeqDense(Mat A,Vec ll,Vec rr)
1323: {
1324:  Mat_SeqDense   *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
1325:  const PetscScalar *l,*r;
1326:  PetscScalar    x,*v;
1327:  PetscErrorCode  ierr;
1328:  PetscInt     i,j,m = A->rmap->n,n = A->cmap->n;

1331:  if (ll) {
1332:   VecGetSize(ll,&m);
1333:   VecGetArrayRead(ll,&l);
1334:   if (m != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Left scaling vec wrong size");
1335:   for (i=0; i<m; i++) {
1336:    x = l[i];
1337:    v = mat->v + i;
1338:    for (j=0; j<n; j++) { (*v) *= x; v+= m;}
1339:   }
1340:   VecRestoreArrayRead(ll,&l);
1341:   PetscLogFlops(1.0*n*m);
1342:  }
1343:  if (rr) {
1344:   VecGetSize(rr,&n);
1345:   VecGetArrayRead(rr,&r);
1346:   if (n != A->cmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Right scaling vec wrong size");
1347:   for (i=0; i<n; i++) {
1348:    x = r[i];
1349:    v = mat->v + i*m;
1350:    for (j=0; j<m; j++) (*v++) *= x;
1351:   }
1352:   VecRestoreArrayRead(rr,&r);
1353:   PetscLogFlops(1.0*n*m);
1354:  }
1355:  return(0);
1356: }

1360: PetscErrorCode MatNorm_SeqDense(Mat A,NormType type,PetscReal *nrm)
1361: {
1362:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
1363:  PetscScalar  *v  = mat->v;
1364:  PetscReal   sum = 0.0;
1365:  PetscInt    lda =mat->lda,m=A->rmap->n,i,j;

1369:  if (type == NORM_FROBENIUS) {
1370:   if (lda>m) {
1371:    for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
1372:     v = mat->v+j*lda;
1373:     for (i=0; i<m; i++) {
1374:      sum += PetscRealPart(PetscConj(*v)*(*v)); v++;
1375:     }
1376:    }
1377:   } else {
1378:    for (i=0; i<A->cmap->n*A->rmap->n; i++) {
1379:     sum += PetscRealPart(PetscConj(*v)*(*v)); v++;
1380:    }
1381:   }
1382:   *nrm = PetscSqrtReal(sum);
1383:   PetscLogFlops(2.0*A->cmap->n*A->rmap->n);
1384:  } else if (type == NORM_1) {
1385:   *nrm = 0.0;
1386:   for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
1387:    v  = mat->v + j*mat->lda;
1388:    sum = 0.0;
1389:    for (i=0; i<A->rmap->n; i++) {
1390:     sum += PetscAbsScalar(*v); v++;
1391:    }
1392:    if (sum > *nrm) *nrm = sum;
1393:   }
1394:   PetscLogFlops(1.0*A->cmap->n*A->rmap->n);
1395:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
1396:   *nrm = 0.0;
1397:   for (j=0; j<A->rmap->n; j++) {
1398:    v  = mat->v + j;
1399:    sum = 0.0;
1400:    for (i=0; i<A->cmap->n; i++) {
1401:     sum += PetscAbsScalar(*v); v += mat->lda;
1402:    }
1403:    if (sum > *nrm) *nrm = sum;
1404:   }
1405:   PetscLogFlops(1.0*A->cmap->n*A->rmap->n);
1406:  } else SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"No two norm");
1407:  return(0);
1408: }

1412: PetscErrorCode MatSetOption_SeqDense(Mat A,MatOption op,PetscBool flg)
1413: {
1414:  Mat_SeqDense  *aij = (Mat_SeqDense*)A->data;

1418:  switch (op) {
1419:  case MAT_ROW_ORIENTED:
1420:   aij->roworiented = flg;
1421:   break;
1422:  case MAT_NEW_NONZERO_LOCATIONS:
1423:  case MAT_NEW_NONZERO_LOCATION_ERR:
1424:  case MAT_NEW_NONZERO_ALLOCATION_ERR:
1425:  case MAT_NEW_DIAGONALS:
1426:  case MAT_KEEP_NONZERO_PATTERN:
1427:  case MAT_IGNORE_OFF_PROC_ENTRIES:
1428:  case MAT_USE_HASH_TABLE:
1429:  case MAT_IGNORE_LOWER_TRIANGULAR:
1430:   PetscInfo1(A,"Option %s ignored\n",MatOptions[op]);
1431:   break;
1432:  case MAT_SPD:
1433:  case MAT_SYMMETRIC:
1434:  case MAT_STRUCTURALLY_SYMMETRIC:
1435:  case MAT_HERMITIAN:
1436:  case MAT_SYMMETRY_ETERNAL:
1437:   /* These options are handled directly by MatSetOption() */
1438:   break;
1439:  default:
1440:   SETERRQ1(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"unknown option %s",MatOptions[op]);
1441:  }
1442:  return(0);
1443: }

1447: PetscErrorCode MatZeroEntries_SeqDense(Mat A)
1448: {
1449:  Mat_SeqDense  *l = (Mat_SeqDense*)A->data;
1451:  PetscInt    lda=l->lda,m=A->rmap->n,j;

1454:  if (lda>m) {
1455:   for (j=0; j<A->cmap->n; j++) {
1456:    PetscMemzero(l->v+j*lda,m*sizeof(PetscScalar));
1457:   }
1458:  } else {
1459:   PetscMemzero(l->v,A->rmap->n*A->cmap->n*sizeof(PetscScalar));
1460:  }
1461:  return(0);
1462: }

1466: PetscErrorCode MatZeroRows_SeqDense(Mat A,PetscInt N,const PetscInt rows[],PetscScalar diag,Vec x,Vec b)
1467: {
1468:  PetscErrorCode  ierr;
1469:  Mat_SeqDense   *l = (Mat_SeqDense*)A->data;
1470:  PetscInt     m = l->lda, n = A->cmap->n, i,j;
1471:  PetscScalar    *slot,*bb;
1472:  const PetscScalar *xx;

1475: #if defined(PETSC_USE_DEBUG)
1476:  for (i=0; i<N; i++) {
1477:   if (rows[i] < 0) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Negative row requested to be zeroed");
1478:   if (rows[i] >= A->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row %D requested to be zeroed greater than or equal number of rows %D",rows[i],A->rmap->n);
1479:  }
1480: #endif

1482:  /* fix right hand side if needed */
1483:  if (x && b) {
1484:   VecGetArrayRead(x,&xx);
1485:   VecGetArray(b,&bb);
1486:   for (i=0; i<N; i++) bb[rows[i]] = diag*xx[rows[i]];
1487:   VecRestoreArrayRead(x,&xx);
1488:   VecRestoreArray(b,&bb);
1489:  }

1491:  for (i=0; i<N; i++) {
1492:   slot = l->v + rows[i];
1493:   for (j=0; j<n; j++) { *slot = 0.0; slot += m;}
1494:  }
1495:  if (diag != 0.0) {
1496:   if (A->rmap->n != A->cmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"Only coded for square matrices");
1497:   for (i=0; i<N; i++) {
1498:    slot = l->v + (m+1)*rows[i];
1499:    *slot = diag;
1500:   }
1501:  }
1502:  return(0);
1503: }

1507: PetscErrorCode MatDenseGetArray_SeqDense(Mat A,PetscScalar *array[])
1508: {
1509:  Mat_SeqDense *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;

1512:  if (mat->lda != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"Cannot get array for Dense matrices with LDA different from number of rows");
1513:  *array = mat->v;
1514:  return(0);
1515: }

1519: PetscErrorCode MatDenseRestoreArray_SeqDense(Mat A,PetscScalar *array[])
1520: {
1522:  *array = 0; /* user cannot accidently use the array later */
1523:  return(0);
1524: }

1528: /*@C
1529:  MatDenseGetArray - gives access to the array where the data for a SeqDense matrix is stored

1531:  Not Collective

1533:  Input Parameter:
1534: . mat - a MATSEQDENSE or MATMPIDENSE matrix

1536:  Output Parameter:
1537: .  array - pointer to the data

1539:  Level: intermediate

1541: .seealso: MatDenseRestoreArray()
1542: @*/
1543: PetscErrorCode MatDenseGetArray(Mat A,PetscScalar **array)
1544: {

1548:  PetscUseMethod(A,"MatDenseGetArray_C",(Mat,PetscScalar**),(A,array));
1549:  return(0);
1550: }

1554: /*@C
1555:  MatDenseRestoreArray - returns access to the array where the data for a dense matrix is stored obtained by MatDenseGetArray()

1557:  Not Collective

1559:  Input Parameters:
1560: . mat - a MATSEQDENSE or MATMPIDENSE matrix
1561: . array - pointer to the data

1563:  Level: intermediate

1565: .seealso: MatDenseGetArray()
1566: @*/
1567: PetscErrorCode MatDenseRestoreArray(Mat A,PetscScalar **array)
1568: {

1572:  PetscUseMethod(A,"MatDenseRestoreArray_C",(Mat,PetscScalar**),(A,array));
1573:  return(0);
1574: }

1578: static PetscErrorCode MatGetSubMatrix_SeqDense(Mat A,IS isrow,IS iscol,PetscInt cs,MatReuse scall,Mat *B)
1579: {
1580:  Mat_SeqDense  *mat = (Mat_SeqDense*)A->data;
1582:  PetscInt    i,j,nrows,ncols;
1583:  const PetscInt *irow,*icol;
1584:  PetscScalar  *av,*bv,*v = mat->v;
1585:  Mat      newmat;

1588:  ISGetIndices(isrow,&irow);
1589:  ISGetIndices(iscol,&icol);
1590:  ISGetLocalSize(isrow,&nrows);
1591:  ISGetLocalSize(iscol,&ncols);

1593:  /* Check submatrixcall */
1594:  if (scall == MAT_REUSE_MATRIX) {
1595:   PetscInt n_cols,n_rows;
1596:   MatGetSize(*B,&n_rows,&n_cols);
1597:   if (n_rows != nrows || n_cols != ncols) {
1598:    /* resize the result matrix to match number of requested rows/columns */
1599:    MatSetSizes(*B,nrows,ncols,nrows,ncols);
1600:   }
1601:   newmat = *B;
1602:  } else {
1603:   /* Create and fill new matrix */
1604:   MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),&newmat);
1605:   MatSetSizes(newmat,nrows,ncols,nrows,ncols);
1606:   MatSetType(newmat,((PetscObject)A)->type_name);
1607:   MatSeqDenseSetPreallocation(newmat,NULL);
1608:  }

1610:  /* Now extract the data pointers and do the copy,column at a time */
1611:  bv = ((Mat_SeqDense*)newmat->data)->v;

1613:  for (i=0; i<ncols; i++) {
1614:   av = v + mat->lda*icol[i];
1615:   for (j=0; j<nrows; j++) *bv++ = av[irow[j]];
1616:  }

1618:  /* Assemble the matrices so that the correct flags are set */
1619:  MatAssemblyBegin(newmat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);
1620:  MatAssemblyEnd(newmat,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

1622:  /* Free work space */
1623:  ISRestoreIndices(isrow,&irow);
1624:  ISRestoreIndices(iscol,&icol);
1625:  *B  = newmat;
1626:  return(0);
1627: }

1631: PetscErrorCode MatGetSubMatrices_SeqDense(Mat A,PetscInt n,const IS irow[],const IS icol[],MatReuse scall,Mat *B[])
1632: {
1634:  PetscInt    i;

1637:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
1638:   PetscMalloc1(n+1,B);
1639:  }

1641:  for (i=0; i<n; i++) {
1642:   MatGetSubMatrix_SeqDense(A,irow[i],icol[i],PETSC_DECIDE,scall,&(*B)[i]);
1643:  }
1644:  return(0);
1645: }

1649: PetscErrorCode MatAssemblyBegin_SeqDense(Mat mat,MatAssemblyType mode)
1650: {
1652:  return(0);
1653: }

1657: PetscErrorCode MatAssemblyEnd_SeqDense(Mat mat,MatAssemblyType mode)
1658: {
1660:  return(0);
1661: }

1665: PetscErrorCode MatCopy_SeqDense(Mat A,Mat B,MatStructure str)
1666: {
1667:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data,*b = (Mat_SeqDense*)B->data;
1669:  PetscInt    lda1=a->lda,lda2=b->lda, m=A->rmap->n,n=A->cmap->n, j;

1672:  /* If the two matrices don't have the same copy implementation, they aren't compatible for fast copy. */
1673:  if (A->ops->copy != B->ops->copy) {
1674:   MatCopy_Basic(A,B,str);
1675:   return(0);
1676:  }
1677:  if (m != B->rmap->n || n != B->cmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"size(B) != size(A)");
1678:  if (lda1>m || lda2>m) {
1679:   for (j=0; j<n; j++) {
1680:    PetscMemcpy(b->v+j*lda2,a->v+j*lda1,m*sizeof(PetscScalar));
1681:   }
1682:  } else {
1683:   PetscMemcpy(b->v,a->v,A->rmap->n*A->cmap->n*sizeof(PetscScalar));
1684:  }
1685:  return(0);
1686: }

1690: PetscErrorCode MatSetUp_SeqDense(Mat A)
1691: {

1695:  MatSeqDenseSetPreallocation(A,0);
1696:  return(0);
1697: }

1701: static PetscErrorCode MatConjugate_SeqDense(Mat A)
1702: {
1703:  Mat_SeqDense *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1704:  PetscInt   i,nz = A->rmap->n*A->cmap->n;
1705:  PetscScalar *aa = a->v;

1708:  for (i=0; i<nz; i++) aa[i] = PetscConj(aa[i]);
1709:  return(0);
1710: }

1714: static PetscErrorCode MatRealPart_SeqDense(Mat A)
1715: {
1716:  Mat_SeqDense *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1717:  PetscInt   i,nz = A->rmap->n*A->cmap->n;
1718:  PetscScalar *aa = a->v;

1721:  for (i=0; i<nz; i++) aa[i] = PetscRealPart(aa[i]);
1722:  return(0);
1723: }

1727: static PetscErrorCode MatImaginaryPart_SeqDense(Mat A)
1728: {
1729:  Mat_SeqDense *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1730:  PetscInt   i,nz = A->rmap->n*A->cmap->n;
1731:  PetscScalar *aa = a->v;

1734:  for (i=0; i<nz; i++) aa[i] = PetscImaginaryPart(aa[i]);
1735:  return(0);
1736: }

1738: /* ----------------------------------------------------------------*/
1741: PetscErrorCode MatMatMult_SeqDense_SeqDense(Mat A,Mat B,MatReuse scall,PetscReal fill,Mat *C)
1742: {

1746:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
1747:   PetscLogEventBegin(MAT_MatMultSymbolic,A,B,0,0);
1748:   MatMatMultSymbolic_SeqDense_SeqDense(A,B,fill,C);
1749:   PetscLogEventEnd(MAT_MatMultSymbolic,A,B,0,0);
1750:  }
1751:  PetscLogEventBegin(MAT_MatMultNumeric,A,B,0,0);
1752:  MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqDense(A,B,*C);
1753:  PetscLogEventEnd(MAT_MatMultNumeric,A,B,0,0);
1754:  return(0);
1755: }

1759: PetscErrorCode MatMatMultSymbolic_SeqDense_SeqDense(Mat A,Mat B,PetscReal fill,Mat *C)
1760: {
1762:  PetscInt    m=A->rmap->n,n=B->cmap->n;
1763:  Mat      Cmat;

1766:  if (A->cmap->n != B->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"A->cmap->n %d != B->rmap->n %d\n",A->cmap->n,B->rmap->n);
1767:  MatCreate(PETSC_COMM_SELF,&Cmat);
1768:  MatSetSizes(Cmat,m,n,m,n);
1769:  MatSetType(Cmat,MATSEQDENSE);
1770:  MatSeqDenseSetPreallocation(Cmat,NULL);

1772:  *C = Cmat;
1773:  return(0);
1774: }

1778: PetscErrorCode MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqDense(Mat A,Mat B,Mat C)
1779: {
1780:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1781:  Mat_SeqDense  *b = (Mat_SeqDense*)B->data;
1782:  Mat_SeqDense  *c = (Mat_SeqDense*)C->data;
1783:  PetscBLASInt  m,n,k;
1784:  PetscScalar  _DOne=1.0,_DZero=0.0;

1788:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&m);
1789:  PetscBLASIntCast(B->cmap->n,&n);
1790:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&k);
1791:  PetscStackCallBLAS("BLASgemv",BLASgemm_("N","N",&m,&n,&k,&_DOne,a->v,&a->lda,b->v,&b->lda,&_DZero,c->v,&c->lda));
1792:  return(0);
1793: }

1797: PetscErrorCode MatTransposeMatMult_SeqDense_SeqDense(Mat A,Mat B,MatReuse scall,PetscReal fill,Mat *C)
1798: {

1802:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
1803:   PetscLogEventBegin(MAT_TransposeMatMultSymbolic,A,B,0,0);
1804:   MatTransposeMatMultSymbolic_SeqDense_SeqDense(A,B,fill,C);
1805:   PetscLogEventEnd(MAT_TransposeMatMultSymbolic,A,B,0,0);
1806:  }
1807:  PetscLogEventBegin(MAT_TransposeMatMultNumeric,A,B,0,0);
1808:  MatTransposeMatMultNumeric_SeqDense_SeqDense(A,B,*C);
1809:  PetscLogEventEnd(MAT_TransposeMatMultNumeric,A,B,0,0);
1810:  return(0);
1811: }

1815: PetscErrorCode MatTransposeMatMultSymbolic_SeqDense_SeqDense(Mat A,Mat B,PetscReal fill,Mat *C)
1816: {
1818:  PetscInt    m=A->cmap->n,n=B->cmap->n;
1819:  Mat      Cmat;

1822:  if (A->rmap->n != B->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"A->rmap->n %d != B->rmap->n %d\n",A->rmap->n,B->rmap->n);
1823:  MatCreate(PETSC_COMM_SELF,&Cmat);
1824:  MatSetSizes(Cmat,m,n,m,n);
1825:  MatSetType(Cmat,MATSEQDENSE);
1826:  MatSeqDenseSetPreallocation(Cmat,NULL);

1828:  Cmat->assembled = PETSC_TRUE;

1830:  *C = Cmat;
1831:  return(0);
1832: }

1836: PetscErrorCode MatTransposeMatMultNumeric_SeqDense_SeqDense(Mat A,Mat B,Mat C)
1837: {
1838:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1839:  Mat_SeqDense  *b = (Mat_SeqDense*)B->data;
1840:  Mat_SeqDense  *c = (Mat_SeqDense*)C->data;
1841:  PetscBLASInt  m,n,k;
1842:  PetscScalar  _DOne=1.0,_DZero=0.0;

1846:  PetscBLASIntCast(A->cmap->n,&m);
1847:  PetscBLASIntCast(B->cmap->n,&n);
1848:  PetscBLASIntCast(A->rmap->n,&k);
1849:  /*
1850:   Note the m and n arguments below are the number rows and columns of A', not A!
1851:  */
1852:  PetscStackCallBLAS("BLASgemv",BLASgemm_("T","N",&m,&n,&k,&_DOne,a->v,&a->lda,b->v,&b->lda,&_DZero,c->v,&c->lda));
1853:  return(0);
1854: }

1858: PetscErrorCode MatGetRowMax_SeqDense(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
1859: {
1860:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1862:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,n = A->cmap->n,p;
1863:  PetscScalar  *x;
1864:  MatScalar   *aa = a->v;

1867:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");

1869:  VecSet(v,0.0);
1870:  VecGetArray(v,&x);
1871:  VecGetLocalSize(v,&p);
1872:  if (p != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");
1873:  for (i=0; i<m; i++) {
1874:   x[i] = aa[i]; if (idx) idx[i] = 0;
1875:   for (j=1; j<n; j++) {
1876:    if (PetscRealPart(x[i]) < PetscRealPart(aa[i+m*j])) {x[i] = aa[i + m*j]; if (idx) idx[i] = j;}
1877:   }
1878:  }
1879:  VecRestoreArray(v,&x);
1880:  return(0);
1881: }

1885: PetscErrorCode MatGetRowMaxAbs_SeqDense(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
1886: {
1887:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1889:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,n = A->cmap->n,p;
1890:  PetscScalar  *x;
1891:  PetscReal   atmp;
1892:  MatScalar   *aa = a->v;

1895:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");

1897:  VecSet(v,0.0);
1898:  VecGetArray(v,&x);
1899:  VecGetLocalSize(v,&p);
1900:  if (p != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");
1901:  for (i=0; i<m; i++) {
1902:   x[i] = PetscAbsScalar(aa[i]);
1903:   for (j=1; j<n; j++) {
1904:    atmp = PetscAbsScalar(aa[i+m*j]);
1905:    if (PetscAbsScalar(x[i]) < atmp) {x[i] = atmp; if (idx) idx[i] = j;}
1906:   }
1907:  }
1908:  VecRestoreArray(v,&x);
1909:  return(0);
1910: }

1914: PetscErrorCode MatGetRowMin_SeqDense(Mat A,Vec v,PetscInt idx[])
1915: {
1916:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1918:  PetscInt    i,j,m = A->rmap->n,n = A->cmap->n,p;
1919:  PetscScalar  *x;
1920:  MatScalar   *aa = a->v;

1923:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");

1925:  VecSet(v,0.0);
1926:  VecGetArray(v,&x);
1927:  VecGetLocalSize(v,&p);
1928:  if (p != A->rmap->n) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"Nonconforming matrix and vector");
1929:  for (i=0; i<m; i++) {
1930:   x[i] = aa[i]; if (idx) idx[i] = 0;
1931:   for (j=1; j<n; j++) {
1932:    if (PetscRealPart(x[i]) > PetscRealPart(aa[i+m*j])) {x[i] = aa[i + m*j]; if (idx) idx[i] = j;}
1933:   }
1934:  }
1935:  VecRestoreArray(v,&x);
1936:  return(0);
1937: }

1941: PetscErrorCode MatGetColumnVector_SeqDense(Mat A,Vec v,PetscInt col)
1942: {
1943:  Mat_SeqDense  *a = (Mat_SeqDense*)A->data;
1945:  PetscScalar  *x;

1948:  if (A->factortype) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONGSTATE,"Not for factored matrix");

1950:  VecGetArray(v,&x);
1951:  PetscMemcpy(x,a->v+col*a->lda,A->rmap->n*sizeof(PetscScalar));
1952:  VecRestoreArray(v,&x);
1953:  return(0);
1954: }


1959: PetscErrorCode MatGetColumnNorms_SeqDense(Mat A,NormType type,PetscReal *norms)
1960: {
1962:  PetscInt    i,j,m,n;
1963:  PetscScalar  *a;

1966:  MatGetSize(A,&m,&n);
1967:  PetscMemzero(norms,n*sizeof(PetscReal));
1968:  MatDenseGetArray(A,&a);
1969:  if (type == NORM_2) {
1970:   for (i=0; i<n; i++) {
1971:    for (j=0; j<m; j++) {
1972:     norms[i] += PetscAbsScalar(a[j]*a[j]);
1973:    }
1974:    a += m;
1975:   }
1976:  } else if (type == NORM_1) {
1977:   for (i=0; i<n; i++) {
1978:    for (j=0; j<m; j++) {
1979:     norms[i] += PetscAbsScalar(a[j]);
1980:    }
1981:    a += m;
1982:   }
1983:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
1984:   for (i=0; i<n; i++) {
1985:    for (j=0; j<m; j++) {
1986:     norms[i] = PetscMax(PetscAbsScalar(a[j]),norms[i]);
1987:    }
1988:    a += m;
1989:   }
1990:  } else SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)A),PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Unknown NormType");
1991:  MatDenseRestoreArray(A,&a);
1992:  if (type == NORM_2) {
1993:   for (i=0; i<n; i++) norms[i] = PetscSqrtReal(norms[i]);
1994:  }
1995:  return(0);
1996: }

2000: static PetscErrorCode MatSetRandom_SeqDense(Mat x,PetscRandom rctx)
2001: {
2003:  PetscScalar  *a;
2004:  PetscInt    m,n,i;

2007:  MatGetSize(x,&m,&n);
2008:  MatDenseGetArray(x,&a);
2009:  for (i=0; i<m*n; i++) {
2010:   PetscRandomGetValue(rctx,a+i);
2011:  }
2012:  MatDenseRestoreArray(x,&a);
2013:  return(0);
2014: }


2017: /* -------------------------------------------------------------------*/
2018: static struct _MatOps MatOps_Values = { MatSetValues_SeqDense,
2019:                     MatGetRow_SeqDense,
2020:                     MatRestoreRow_SeqDense,
2021:                     MatMult_SeqDense,
2022:                 /* 4*/ MatMultAdd_SeqDense,
2023:                     MatMultTranspose_SeqDense,
2024:                     MatMultTransposeAdd_SeqDense,
2025:                     0,
2026:                     0,
2027:                     0,
2028:                 /* 10*/ 0,
2029:                     MatLUFactor_SeqDense,
2030:                     MatCholeskyFactor_SeqDense,
2031:                     MatSOR_SeqDense,
2032:                     MatTranspose_SeqDense,
2033:                 /* 15*/ MatGetInfo_SeqDense,
2034:                     MatEqual_SeqDense,
2035:                     MatGetDiagonal_SeqDense,
2036:                     MatDiagonalScale_SeqDense,
2037:                     MatNorm_SeqDense,
2038:                 /* 20*/ MatAssemblyBegin_SeqDense,
2039:                     MatAssemblyEnd_SeqDense,
2040:                     MatSetOption_SeqDense,
2041:                     MatZeroEntries_SeqDense,
2042:                 /* 24*/ MatZeroRows_SeqDense,
2043:                     0,
2044:                     0,
2045:                     0,
2046:                     0,
2047:                 /* 29*/ MatSetUp_SeqDense,
2048:                     0,
2049:                     0,
2050:                     0,
2051:                     0,
2052:                 /* 34*/ MatDuplicate_SeqDense,
2053:                     0,
2054:                     0,
2055:                     0,
2056:                     0,
2057:                 /* 39*/ MatAXPY_SeqDense,
2058:                     MatGetSubMatrices_SeqDense,
2059:                     0,
2060:                     MatGetValues_SeqDense,
2061:                     MatCopy_SeqDense,
2062:                 /* 44*/ MatGetRowMax_SeqDense,
2063:                     MatScale_SeqDense,
2064:                     0,
2065:                     0,
2066:                     0,
2067:                 /* 49*/ MatSetRandom_SeqDense,
2068:                     0,
2069:                     0,
2070:                     0,
2071:                     0,
2072:                 /* 54*/ 0,
2073:                     0,
2074:                     0,
2075:                     0,
2076:                     0,
2077:                 /* 59*/ 0,
2078:                     MatDestroy_SeqDense,
2079:                     MatView_SeqDense,
2080:                     0,
2081:                     0,
2082:                 /* 64*/ 0,
2083:                     0,
2084:                     0,
2085:                     0,
2086:                     0,
2087:                 /* 69*/ MatGetRowMaxAbs_SeqDense,
2088:                     0,
2089:                     0,
2090:                     0,
2091:                     0,
2092:                 /* 74*/ 0,
2093:                     0,
2094:                     0,
2095:                     0,
2096:                     0,
2097:                 /* 79*/ 0,
2098:                     0,
2099:                     0,
2100:                     0,
2101:                 /* 83*/ MatLoad_SeqDense,
2102:                     0,
2103:                     MatIsHermitian_SeqDense,
2104:                     0,
2105:                     0,
2106:                     0,
2107:                 /* 89*/ MatMatMult_SeqDense_SeqDense,
2108:                     MatMatMultSymbolic_SeqDense_SeqDense,
2109:                     MatMatMultNumeric_SeqDense_SeqDense,
2110:                     0,
2111:                     0,
2112:                 /* 94*/ 0,
2113:                     0,
2114:                     0,
2115:                     0,
2116:                     0,
2117:                 /* 99*/ 0,
2118:                     0,
2119:                     0,
2120:                     MatConjugate_SeqDense,
2121:                     0,
2122:                 /*104*/ 0,
2123:                     MatRealPart_SeqDense,
2124:                     MatImaginaryPart_SeqDense,
2125:                     0,
2126:                     0,
2127:                 /*109*/ MatMatSolve_SeqDense,
2128:                     0,
2129:                     MatGetRowMin_SeqDense,
2130:                     MatGetColumnVector_SeqDense,
2131:                     0,
2132:                 /*114*/ 0,
2133:                     0,
2134:                     0,
2135:                     0,
2136:                     0,
2137:                 /*119*/ 0,
2138:                     0,
2139:                     0,
2140:                     0,
2141:                     0,
2142:                 /*124*/ 0,
2143:                     MatGetColumnNorms_SeqDense,
2144:                     0,
2145:                     0,
2146:                     0,
2147:                 /*129*/ 0,
2148:                     MatTransposeMatMult_SeqDense_SeqDense,
2149:                     MatTransposeMatMultSymbolic_SeqDense_SeqDense,
2150:                     MatTransposeMatMultNumeric_SeqDense_SeqDense,
2151:                     0,
2152:                 /*134*/ 0,
2153:                     0,
2154:                     0,
2155:                     0,
2156:                     0,
2157:                 /*139*/ 0,
2158:                     0,
2159:                     0
2160: };

2164: /*@C
2165:  MatCreateSeqDense - Creates a sequential dense matrix that
2166:  is stored in column major order (the usual Fortran 77 manner). Many
2167:  of the matrix operations use the BLAS and LAPACK routines.

2169:  Collective on MPI_Comm

2171:  Input Parameters:
2172: + comm - MPI communicator, set to PETSC_COMM_SELF
2173: . m - number of rows
2174: . n - number of columns
2175: - data - optional location of matrix data in column major order. Set data=NULL for PETSc
2176:  to control all matrix memory allocation.

2178:  Output Parameter:
2179: . A - the matrix

2181:  Notes:
2182:  The data input variable is intended primarily for Fortran programmers
2183:  who wish to allocate their own matrix memory space. Most users should
2184:  set data=NULL.

2186:  Level: intermediate

2188: .keywords: dense, matrix, LAPACK, BLAS

2190: .seealso: MatCreate(), MatCreateDense(), MatSetValues()
2191: @*/
2192: PetscErrorCode MatCreateSeqDense(MPI_Comm comm,PetscInt m,PetscInt n,PetscScalar *data,Mat *A)
2193: {

2197:  MatCreate(comm,A);
2198:  MatSetSizes(*A,m,n,m,n);
2199:  MatSetType(*A,MATSEQDENSE);
2200:  MatSeqDenseSetPreallocation(*A,data);
2201:  return(0);
2202: }

2206: /*@C
2207:  MatSeqDenseSetPreallocation - Sets the array used for storing the matrix elements

2209:  Collective on MPI_Comm

2211:  Input Parameters:
2212: + B - the matrix
2213: - data - the array (or NULL)

2215:  Notes:
2216:  The data input variable is intended primarily for Fortran programmers
2217:  who wish to allocate their own matrix memory space. Most users should
2218:  need not call this routine.

2220:  Level: intermediate

2222: .keywords: dense, matrix, LAPACK, BLAS

2224: .seealso: MatCreate(), MatCreateDense(), MatSetValues(), MatSeqDenseSetLDA()

2226: @*/
2227: PetscErrorCode MatSeqDenseSetPreallocation(Mat B,PetscScalar data[])
2228: {

2232:  PetscTryMethod(B,"MatSeqDenseSetPreallocation_C",(Mat,PetscScalar[]),(B,data));
2233:  return(0);
2234: }

2238: PetscErrorCode MatSeqDenseSetPreallocation_SeqDense(Mat B,PetscScalar *data)
2239: {
2240:  Mat_SeqDense  *b;

2244:  B->preallocated = PETSC_TRUE;

2246:  PetscLayoutSetUp(B->rmap);
2247:  PetscLayoutSetUp(B->cmap);

2249:  b    = (Mat_SeqDense*)B->data;
2250:  b->Mmax = B->rmap->n;
2251:  b->Nmax = B->cmap->n;
2252:  if (b->lda <= 0 || b->changelda) b->lda = B->rmap->n;

2254:  if (!data) { /* petsc-allocated storage */
2255:   if (!b->user_alloc) { PetscFree(b->v); }
2256:   PetscCalloc1((size_t)b->lda*b->Nmax,&b->v);
2257:   PetscLogObjectMemory((PetscObject)B,b->lda*b->Nmax*sizeof(PetscScalar));

2259:   b->user_alloc = PETSC_FALSE;
2260:  } else { /* user-allocated storage */
2261:   if (!b->user_alloc) { PetscFree(b->v); }
2262:   b->v     = data;
2263:   b->user_alloc = PETSC_TRUE;
2264:  }
2265:  B->assembled = PETSC_TRUE;
2266:  return(0);
2267: }

2269: #if defined(PETSC_HAVE_ELEMENTAL)
2272: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatConvert_SeqDense_Elemental(Mat A, MatType newtype,MatReuse reuse,Mat *newmat)
2273: {
2274:  Mat      mat_elemental;
2276:  PetscScalar  *array,*v_colwise;
2277:  PetscInt    M=A->rmap->N,N=A->cmap->N,i,j,k,*rows,*cols;

2280:  PetscMalloc3(M*N,&v_colwise,M,&rows,N,&cols);
2281:  MatDenseGetArray(A,&array);
2282:  /* convert column-wise array into row-wise v_colwise, see MatSetValues_Elemental() */
2283:  k = 0;
2284:  for (j=0; j<N; j++) {
2285:   cols[j] = j;
2286:   for (i=0; i<M; i++) {
2287:    v_colwise[j*M+i] = array[k++];
2288:   }
2289:  }
2290:  for (i=0; i<M; i++) {
2291:   rows[i] = i;
2292:  }
2293:  MatDenseRestoreArray(A,&array);

2295:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A), &mat_elemental);
2296:  MatSetSizes(mat_elemental,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,M,N);
2297:  MatSetType(mat_elemental,MATELEMENTAL);
2298:  MatSetUp(mat_elemental);

2300:  /* PETSc-Elemental interaface uses axpy for setting off-processor entries, only ADD_VALUES is allowed */
2301:  MatSetValues(mat_elemental,M,rows,N,cols,v_colwise,ADD_VALUES);
2302:  MatAssemblyBegin(mat_elemental, MAT_FINAL_ASSEMBLY);
2303:  MatAssemblyEnd(mat_elemental, MAT_FINAL_ASSEMBLY);
2304:  PetscFree3(v_colwise,rows,cols);

2306:  if (reuse == MAT_REUSE_MATRIX) {
2307:   MatHeaderReplace(A,mat_elemental);
2308:  } else {
2309:   *newmat = mat_elemental;
2310:  }
2311:  return(0);
2312: }
2313: #endif

2317: /*@C
2318:  MatSeqDenseSetLDA - Declare the leading dimension of the user-provided array

2320:  Input parameter:
2321: + A - the matrix
2322: - lda - the leading dimension

2324:  Notes:
2325:  This routine is to be used in conjunction with MatSeqDenseSetPreallocation();
2326:  it asserts that the preallocation has a leading dimension (the LDA parameter
2327:  of Blas and Lapack fame) larger than M, the first dimension of the matrix.

2329:  Level: intermediate

2331: .keywords: dense, matrix, LAPACK, BLAS

2333: .seealso: MatCreate(), MatCreateSeqDense(), MatSeqDenseSetPreallocation(), MatSetMaximumSize()

2335: @*/
2336: PetscErrorCode MatSeqDenseSetLDA(Mat B,PetscInt lda)
2337: {
2338:  Mat_SeqDense *b = (Mat_SeqDense*)B->data;

2341:  if (lda < B->rmap->n) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_SIZ,"LDA %D must be at least matrix dimension %D",lda,B->rmap->n);
2342:  b->lda    = lda;
2343:  b->changelda = PETSC_FALSE;
2344:  b->Mmax   = PetscMax(b->Mmax,lda);
2345:  return(0);
2346: }

2348: /*MC
2349:  MATSEQDENSE - MATSEQDENSE = "seqdense" - A matrix type to be used for sequential dense matrices.

2351:  Options Database Keys:
2352: . -mat_type seqdense - sets the matrix type to "seqdense" during a call to MatSetFromOptions()

2354:  Level: beginner

2356: .seealso: MatCreateSeqDense()

2358: M*/

2362: PETSC_EXTERN PetscErrorCode MatCreate_SeqDense(Mat B)
2363: {
2364:  Mat_SeqDense  *b;
2366:  PetscMPIInt  size;

2369:  MPI_Comm_size(PetscObjectComm((PetscObject)B),&size);
2370:  if (size > 1) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Comm must be of size 1");

2372:  PetscNewLog(B,&b);
2373:  PetscMemcpy(B->ops,&MatOps_Values,sizeof(struct _MatOps));
2374:  B->data = (void*)b;

2376:  b->pivots   = 0;
2377:  b->roworiented = PETSC_TRUE;
2378:  b->v      = 0;
2379:  b->changelda  = PETSC_FALSE;

2381:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatDenseGetArray_C",MatDenseGetArray_SeqDense);
2382:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatDenseRestoreArray_C",MatDenseRestoreArray_SeqDense);
2383:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqdense_seqaij_C",MatConvert_SeqDense_SeqAIJ);
2384: #if defined(PETSC_HAVE_ELEMENTAL)
2385:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatConvert_seqdense_elemental_C",MatConvert_SeqDense_Elemental);
2386: #endif
2387:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatSeqDenseSetPreallocation_C",MatSeqDenseSetPreallocation_SeqDense);
2388:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatMatMult_seqaij_seqdense_C",MatMatMult_SeqAIJ_SeqDense);
2389:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatMatMultSymbolic_seqaij_seqdense_C",MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqDense);
2390:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatMatMultNumeric_seqaij_seqdense_C",MatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqDense);
2391:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatTransposeMatMult_seqaij_seqdense_C",MatTransposeMatMult_SeqAIJ_SeqDense);
2392:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatTransposeMatMultSymbolic_seqaij_seqdense_C",MatTransposeMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqDense);
2393:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)B,"MatTransposeMatMultNumeric_seqaij_seqdense_C",MatTransposeMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqDense);
2394:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)B,MATSEQDENSE);
2395:  return(0);
2396: }