Actual source code: baijsolvnat5.c

petsc-3.14.2 2020-12-03
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>
 2: #include <petsc/private/kernels/blockinvert.h>

 4: PetscErrorCode MatSolve_SeqBAIJ_5_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 5: {
 6:  Mat_SeqBAIJ    *a  = (Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 7:  const PetscInt  *diag=a->diag,n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j;
 8:  PetscInt     i,nz,idx,idt,jdx;
 9:  PetscErrorCode  ierr;
 10:  const MatScalar  *aa=a->a,*v;
 11:  PetscScalar    *x,s1,s2,s3,s4,s5,x1,x2,x3,x4,x5;
 12:  const PetscScalar *b;

 15:  VecGetArrayRead(bb,&b);
 16:  VecGetArray(xx,&x);
 17:  /* forward solve the lower triangular */
 18:  idx = 0;
 19:  x[0] = b[idx]; x[1] = b[1+idx]; x[2] = b[2+idx]; x[3] = b[3+idx];x[4] = b[4+idx];
 20:  for (i=1; i<n; i++) {
 21:   v  = aa + 25*ai[i];
 22:   vi = aj + ai[i];
 23:   nz = diag[i] - ai[i];
 24:   idx = 5*i;
 25:   s1 = b[idx];s2 = b[1+idx];s3 = b[2+idx];s4 = b[3+idx];s5 = b[4+idx];
 26:   while (nz--) {
 27:    jdx = 5*(*vi++);
 28:    x1 = x[jdx];x2 = x[1+jdx];x3 = x[2+jdx];x4 = x[3+jdx];x5 = x[4+jdx];
 29:    s1 -= v[0]*x1 + v[5]*x2 + v[10]*x3 + v[15]*x4 + v[20]*x5;
 30:    s2 -= v[1]*x1 + v[6]*x2 + v[11]*x3 + v[16]*x4 + v[21]*x5;
 31:    s3 -= v[2]*x1 + v[7]*x2 + v[12]*x3 + v[17]*x4 + v[22]*x5;
 32:    s4 -= v[3]*x1 + v[8]*x2 + v[13]*x3 + v[18]*x4 + v[23]*x5;
 33:    s5 -= v[4]*x1 + v[9]*x2 + v[14]*x3 + v[19]*x4 + v[24]*x5;
 34:    v += 25;
 35:   }
 36:   x[idx]  = s1;
 37:   x[1+idx] = s2;
 38:   x[2+idx] = s3;
 39:   x[3+idx] = s4;
 40:   x[4+idx] = s5;
 41:  }
 42:  /* backward solve the upper triangular */
 43:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 44:   v  = aa + 25*diag[i] + 25;
 45:   vi = aj + diag[i] + 1;
 46:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 47:   idt = 5*i;
 48:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt];
 49:   s3 = x[2+idt];s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
 50:   while (nz--) {
 51:    idx = 5*(*vi++);
 52:    x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx];x3  = x[2+idx]; x4 = x[3+idx]; x5 = x[4+idx];
 53:    s1 -= v[0]*x1 + v[5]*x2 + v[10]*x3 + v[15]*x4 + v[20]*x5;
 54:    s2 -= v[1]*x1 + v[6]*x2 + v[11]*x3 + v[16]*x4 + v[21]*x5;
 55:    s3 -= v[2]*x1 + v[7]*x2 + v[12]*x3 + v[17]*x4 + v[22]*x5;
 56:    s4 -= v[3]*x1 + v[8]*x2 + v[13]*x3 + v[18]*x4 + v[23]*x5;
 57:    s5 -= v[4]*x1 + v[9]*x2 + v[14]*x3 + v[19]*x4 + v[24]*x5;
 58:    v += 25;
 59:   }
 60:   v    = aa + 25*diag[i];
 61:   x[idt]  = v[0]*s1 + v[5]*s2 + v[10]*s3 + v[15]*s4 + v[20]*s5;
 62:   x[1+idt] = v[1]*s1 + v[6]*s2 + v[11]*s3 + v[16]*s4 + v[21]*s5;
 63:   x[2+idt] = v[2]*s1 + v[7]*s2 + v[12]*s3 + v[17]*s4 + v[22]*s5;
 64:   x[3+idt] = v[3]*s1 + v[8]*s2 + v[13]*s3 + v[18]*s4 + v[23]*s5;
 65:   x[4+idt] = v[4]*s1 + v[9]*s2 + v[14]*s3 + v[19]*s4 + v[24]*s5;
 66:  }

 68:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
 69:  VecRestoreArray(xx,&x);
 70:  PetscLogFlops(2.0*25*(a->nz) - 5.0*A->cmap->n);
 71:  return(0);
 72: }

 74: PetscErrorCode MatSolve_SeqBAIJ_5_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 75: {
 76:  Mat_SeqBAIJ    *a = (Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 77:  const PetscInt  n = a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*adiag=a->diag;
 78:  PetscInt     i,k,nz,idx,idt,jdx;
 79:  PetscErrorCode  ierr;
 80:  const MatScalar  *aa=a->a,*v;
 81:  PetscScalar    *x,s1,s2,s3,s4,s5,x1,x2,x3,x4,x5;
 82:  const PetscScalar *b;

 85:  VecGetArrayRead(bb,&b);
 86:  VecGetArray(xx,&x);
 87:  /* forward solve the lower triangular */
 88:  idx = 0;
 89:  x[0] = b[idx]; x[1] = b[1+idx]; x[2] = b[2+idx]; x[3] = b[3+idx];x[4] = b[4+idx];
 90:  for (i=1; i<n; i++) {
 91:   v  = aa + 25*ai[i];
 92:   vi = aj + ai[i];
 93:   nz = ai[i+1] - ai[i];
 94:   idx = 5*i;
 95:   s1 = b[idx];s2 = b[1+idx];s3 = b[2+idx];s4 = b[3+idx];s5 = b[4+idx];
 96:   for (k=0; k<nz; k++) {
 97:    jdx = 5*vi[k];
 98:    x1 = x[jdx];x2 = x[1+jdx];x3 = x[2+jdx];x4 = x[3+jdx];x5 = x[4+jdx];
 99:    s1 -= v[0]*x1 + v[5]*x2 + v[10]*x3 + v[15]*x4 + v[20]*x5;
100:    s2 -= v[1]*x1 + v[6]*x2 + v[11]*x3 + v[16]*x4 + v[21]*x5;
101:    s3 -= v[2]*x1 + v[7]*x2 + v[12]*x3 + v[17]*x4 + v[22]*x5;
102:    s4 -= v[3]*x1 + v[8]*x2 + v[13]*x3 + v[18]*x4 + v[23]*x5;
103:    s5 -= v[4]*x1 + v[9]*x2 + v[14]*x3 + v[19]*x4 + v[24]*x5;
104:    v += 25;
105:   }
106:   x[idx]  = s1;
107:   x[1+idx] = s2;
108:   x[2+idx] = s3;
109:   x[3+idx] = s4;
110:   x[4+idx] = s5;
111:  }

113:  /* backward solve the upper triangular */
114:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
115:   v  = aa + 25*(adiag[i+1]+1);
116:   vi = aj + adiag[i+1]+1;
117:   nz = adiag[i] - adiag[i+1]-1;
118:   idt = 5*i;
119:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt];
120:   s3 = x[2+idt];s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
121:   for (k=0; k<nz; k++) {
122:    idx = 5*vi[k];
123:    x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx];x3  = x[2+idx]; x4 = x[3+idx]; x5 = x[4+idx];
124:    s1 -= v[0]*x1 + v[5]*x2 + v[10]*x3 + v[15]*x4 + v[20]*x5;
125:    s2 -= v[1]*x1 + v[6]*x2 + v[11]*x3 + v[16]*x4 + v[21]*x5;
126:    s3 -= v[2]*x1 + v[7]*x2 + v[12]*x3 + v[17]*x4 + v[22]*x5;
127:    s4 -= v[3]*x1 + v[8]*x2 + v[13]*x3 + v[18]*x4 + v[23]*x5;
128:    s5 -= v[4]*x1 + v[9]*x2 + v[14]*x3 + v[19]*x4 + v[24]*x5;
129:    v += 25;
130:   }
131:   /* x = inv_diagonal*x */
132:   x[idt]  = v[0]*s1 + v[5]*s2 + v[10]*s3 + v[15]*s4 + v[20]*s5;
133:   x[1+idt] = v[1]*s1 + v[6]*s2 + v[11]*s3 + v[16]*s4 + v[21]*s5;
134:   x[2+idt] = v[2]*s1 + v[7]*s2 + v[12]*s3 + v[17]*s4 + v[22]*s5;
135:   x[3+idt] = v[3]*s1 + v[8]*s2 + v[13]*s3 + v[18]*s4 + v[23]*s5;
136:   x[4+idt] = v[4]*s1 + v[9]*s2 + v[14]*s3 + v[19]*s4 + v[24]*s5;
137:  }

139:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
140:  VecRestoreArray(xx,&x);
141:  PetscLogFlops(2.0*25*(a->nz) - 5.0*A->cmap->n);
142:  return(0);
143: }