Actual source code: baijsolvtrann.c

petsc-3.13.2 2020-06-02
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>
 2: #include <petsc/private/kernels/blockinvert.h>

 4: /* ----------------------------------------------------------- */
 5: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_N_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 6: {
 7:  Mat_SeqBAIJ    *a  =(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 8:  IS        iscol=a->col,isrow=a->row;
 9:  PetscErrorCode  ierr;
 10:  const PetscInt  *r,*c,*rout,*cout,*ai=a->i,*aj=a->j,*vi;
 11:  PetscInt     i,nz,j;
 12:  const PetscInt  n =a->mbs,bs=A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 13:  const MatScalar  *aa=a->a,*v;
 14:  PetscScalar    *x,*t,*ls;
 15:  const PetscScalar *b;

 18:  VecGetArrayRead(bb,&b);
 19:  VecGetArray(xx,&x);
 20:  t  = a->solve_work;

 22:  ISGetIndices(isrow,&rout); r = rout;
 23:  ISGetIndices(iscol,&cout); c = cout;

 25:  /* copy the b into temp work space according to permutation */
 26:  for (i=0; i<n; i++) {
 27:   for (j=0; j<bs; j++) {
 28:    t[i*bs+j] = b[c[i]*bs+j];
 29:   }
 30:  }


 33:  /* forward solve the upper triangular transpose */
 34:  ls = a->solve_work + A->cmap->n;
 35:  for (i=0; i<n; i++) {
 36:   PetscArraycpy(ls,t+i*bs,bs);
 37:   PetscKernel_w_gets_transA_times_v(bs,ls,aa+bs2*a->diag[i],t+i*bs);
 38:   v = aa + bs2*(a->diag[i] + 1);
 39:   vi = aj + a->diag[i] + 1;
 40:   nz = ai[i+1] - a->diag[i] - 1;
 41:   while (nz--) {
 42:    PetscKernel_v_gets_v_minus_transA_times_w(bs,t+bs*(*vi++),v,t+i*bs);
 43:    v += bs2;
 44:   }
 45:  }

 47:  /* backward solve the lower triangular transpose */
 48:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 49:   v = aa + bs2*ai[i];
 50:   vi = aj + ai[i];
 51:   nz = a->diag[i] - ai[i];
 52:   while (nz--) {
 53:    PetscKernel_v_gets_v_minus_transA_times_w(bs,t+bs*(*vi++),v,t+i*bs);
 54:    v += bs2;
 55:   }
 56:  }

 58:  /* copy t into x according to permutation */
 59:  for (i=0; i<n; i++) {
 60:   for (j=0; j<bs; j++) {
 61:    x[bs*r[i]+j]  = t[bs*i+j];
 62:   }
 63:  }

 65:  ISRestoreIndices(isrow,&rout);
 66:  ISRestoreIndices(iscol,&cout);
 67:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
 68:  VecRestoreArray(xx,&x);
 69:  PetscLogFlops(2.0*(a->bs2)*(a->nz) - A->rmap->bs*A->cmap->n);
 70:  return(0);
 71: }

 73: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_N(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 74: {
 75:  Mat_SeqBAIJ    *a  =(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 76:  IS        iscol=a->col,isrow=a->row;
 77:  PetscErrorCode  ierr;
 78:  const PetscInt  *r,*c,*rout,*cout;
 79:  const PetscInt  n=a->mbs,*ai=a->i,*aj=a->j,*vi,*diag=a->diag;
 80:  PetscInt     i,j,nz;
 81:  const PetscInt  bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 82:  const MatScalar  *aa=a->a,*v;
 83:  PetscScalar    *x,*t,*ls;
 84:  const PetscScalar *b;

 87:  VecGetArrayRead(bb,&b);
 88:  VecGetArray(xx,&x);
 89:  t  = a->solve_work;

 91:  ISGetIndices(isrow,&rout); r = rout;
 92:  ISGetIndices(iscol,&cout); c = cout;

 94:  /* copy the b into temp work space according to permutation */
 95:  for (i=0; i<n; i++) {
 96:   for (j=0; j<bs; j++) {
 97:    t[i*bs+j] = b[c[i]*bs+j];
 98:   }
 99:  }


102:  /* forward solve the upper triangular transpose */
103:  ls = a->solve_work + A->cmap->n;
104:  for (i=0; i<n; i++) {
105:   PetscArraycpy(ls,t+i*bs,bs);
106:   PetscKernel_w_gets_transA_times_v(bs,ls,aa+bs2*diag[i],t+i*bs);
107:   v = aa + bs2*(diag[i] - 1);
108:   vi = aj + diag[i] - 1;
109:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
110:   for (j=0; j>-nz; j--) {
111:    PetscKernel_v_gets_v_minus_transA_times_w(bs,t+bs*(vi[j]),v,t+i*bs);
112:    v -= bs2;
113:   }
114:  }

116:  /* backward solve the lower triangular transpose */
117:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
118:   v = aa + bs2*ai[i];
119:   vi = aj + ai[i];
120:   nz = ai[i+1] - ai[i];
121:   for (j=0; j<nz; j++) {
122:    PetscKernel_v_gets_v_minus_transA_times_w(bs,t+bs*(vi[j]),v,t+i*bs);
123:    v += bs2;
124:   }
125:  }

127:  /* copy t into x according to permutation */
128:  for (i=0; i<n; i++) {
129:   for (j=0; j<bs; j++) {
130:    x[bs*r[i]+j]  = t[bs*i+j];
131:   }
132:  }

134:  ISRestoreIndices(isrow,&rout);
135:  ISRestoreIndices(iscol,&cout);
136:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
137:  VecRestoreArray(xx,&x);
138:  PetscLogFlops(2.0*(a->bs2)*(a->nz) - A->rmap->bs*A->cmap->n);
139:  return(0);
140: }