Actual source code: baijsolvtrannat1.c

petsc-3.14.3 2021-01-09
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_1_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ    *a = (Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode  ierr;
 7:  const PetscInt  *adiag = a->diag,*ai = a->i,*aj = a->j,*vi;
 8:  PetscInt     i,n = a->mbs,j;
 9:  PetscInt     nz;
 10:  PetscScalar    *x,*tmp,s1;
 11:  const MatScalar  *aa = a->a,*v;
 12:  const PetscScalar *b;

 15:  VecGetArrayRead(bb,&b);
 16:  VecGetArray(xx,&x);
 17:  tmp = a->solve_work;


 20:  /* copy the b into temp work space according to permutation */
 21:  for (i=0; i<n; i++) tmp[i] = b[i];

 23:  /* forward solve the U^T */
 24:  for (i=0; i<n; i++) {
 25:   v  = aa + adiag[i+1] + 1;
 26:   vi = aj + adiag[i+1] + 1;
 27:   nz = adiag[i] - adiag[i+1] - 1;
 28:   s1 = tmp[i];
 29:   s1 *= v[nz]; /* multiply by inverse of diagonal entry */
 30:   for (j=0; j<nz; j++) tmp[vi[j]] -= s1*v[j];
 31:   tmp[i] = s1;
 32:  }

 34:  /* backward solve the L^T */
 35:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 36:   v = aa + ai[i];
 37:   vi = aj + ai[i];
 38:   nz = ai[i+1] - ai[i];
 39:   s1 = tmp[i];
 40:   for (j=0; j<nz; j++) tmp[vi[j]] -= s1*v[j];
 41:  }

 43:  /* copy tmp into x according to permutation */
 44:  for (i=0; i<n; i++) x[i] = tmp[i];

 46:  VecRestoreArrayRead(bb,&b);
 47:  VecRestoreArray(xx,&x);

 49:  PetscLogFlops(2.0*a->nz-A->cmap->n);
 50:  return(0);
 51: }

 53: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_1_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 54: {
 55:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 56:  PetscErrorCode ierr;
 57:  PetscInt    i,nz;
 58:  const PetscInt *diag = a->diag,n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j;
 59:  const MatScalar *aa  =a->a,*v;
 60:  PetscScalar   s1,*x;

 63:  VecCopy(bb,xx);
 64:  VecGetArray(xx,&x);

 66:  /* forward solve the U^T */
 67:  for (i=0; i<n; i++) {

 69:   v = aa + diag[i];
 70:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 71:   s1 = (*v++)*x[i];
 72:   vi = aj + diag[i] + 1;
 73:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 74:   while (nz--) {
 75:    x[*vi++] -= (*v++)*s1;
 76:   }
 77:   x[i] = s1;
 78:  }
 79:  /* backward solve the L^T */
 80:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 81:   v = aa + diag[i] - 1;
 82:   vi = aj + diag[i] - 1;
 83:   nz = diag[i] - ai[i];
 84:   s1 = x[i];
 85:   while (nz--) {
 86:    x[*vi--] -= (*v--)*s1;
 87:   }
 88:  }
 89:  VecRestoreArray(xx,&x);
 90:  PetscLogFlops(2.0*(a->nz) - A->cmap->n);
 91:  return(0);
 92: }