Actual source code: baijsolvtrannat2.c

petsc-3.14.3 2021-01-09
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_2_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode ierr;
 7:  PetscInt    i,nz,idx,idt,oidx;
 8:  const PetscInt *diag = a->diag,*vi,n=a->mbs,*ai=a->i,*aj=a->j;
 9:  const MatScalar *aa  =a->a,*v;
 10:  PetscScalar   s1,s2,x1,x2,*x;

 13:  VecCopy(bb,xx);
 14:  VecGetArray(xx,&x);

 16:  /* forward solve the U^T */
 17:  idx = 0;
 18:  for (i=0; i<n; i++) {

 20:   v = aa + 4*diag[i];
 21:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 22:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx];
 23:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2;
 24:   s2 = v[2]*x1 + v[3]*x2;
 25:   v += 4;

 27:   vi = aj + diag[i] + 1;
 28:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 29:   while (nz--) {
 30:    oidx    = 2*(*vi++);
 31:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2;
 32:    x[oidx+1] -= v[2]*s1 + v[3]*s2;
 33:    v     += 4;
 34:   }
 35:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2;
 36:   idx  += 2;
 37:  }
 38:  /* backward solve the L^T */
 39:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 40:   v  = aa + 4*diag[i] - 4;
 41:   vi = aj + diag[i] - 1;
 42:   nz = diag[i] - ai[i];
 43:   idt = 2*i;
 44:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt];
 45:   while (nz--) {
 46:    idx    = 2*(*vi--);
 47:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2;
 48:    x[idx+1] -= v[2]*s1 + v[3]*s2;
 49:    v    -= 4;
 50:   }
 51:  }
 52:  VecRestoreArray(xx,&x);
 53:  PetscLogFlops(2.0*4.0*(a->nz) - 2.0*A->cmap->n);
 54:  return(0);
 55: }

 57: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_2_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 58: {
 59:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 60:  PetscErrorCode ierr;
 61:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 62:  PetscInt    nz,idx,idt,j,i,oidx;
 63:  const PetscInt bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 64:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 65:  PetscScalar   s1,s2,x1,x2,*x;

 68:  VecCopy(bb,xx);
 69:  VecGetArray(xx,&x);

 71:  /* forward solve the U^T */
 72:  idx = 0;
 73:  for (i=0; i<n; i++) {
 74:   v = aa + bs2*diag[i];
 75:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 76:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx];
 77:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2;
 78:   s2 = v[2]*x1 + v[3]*x2;
 79:   v -= bs2;

 81:   vi = aj + diag[i] - 1;
 82:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
 83:   for (j=0; j>-nz; j--) {
 84:    oidx    = bs*vi[j];
 85:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2;
 86:    x[oidx+1] -= v[2]*s1 + v[3]*s2;
 87:    v     -= bs2;
 88:   }
 89:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2;
 90:   idx  += bs;
 91:  }
 92:  /* backward solve the L^T */
 93:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 94:   v  = aa + bs2*ai[i];
 95:   vi = aj + ai[i];
 96:   nz = ai[i+1] - ai[i];
 97:   idt = bs*i;
 98:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt];
 99:   for (j=0; j<nz; j++) {
100:    idx    = bs*vi[j];
101:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2;
102:    x[idx+1] -= v[2]*s1 + v[3]*s2;
103:    v    += bs2;
104:   }
105:  }
106:  VecRestoreArray(xx,&x);
107:  PetscLogFlops(2.0*bs2*(a->nz) - bs*A->cmap->n);
108:  return(0);
109: }