Actual source code: baijsolvtrannat3.c

petsc-3.14.3 2021-01-09
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_3_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode ierr;
 7:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 8:  PetscInt    i,nz,idx,idt,oidx;
 9:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 10:  PetscScalar   s1,s2,s3,x1,x2,x3,*x;

 13:  VecCopy(bb,xx);
 14:  VecGetArray(xx,&x);

 16:  /* forward solve the U^T */
 17:  idx = 0;
 18:  for (i=0; i<n; i++) {

 20:   v = aa + 9*diag[i];
 21:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 22:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3  = x[2+idx];
 23:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3;
 24:   s2 = v[3]*x1 + v[4]*x2 + v[5]*x3;
 25:   s3 = v[6]*x1 + v[7]*x2 + v[8]*x3;
 26:   v += 9;

 28:   vi = aj + diag[i] + 1;
 29:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 30:   while (nz--) {
 31:    oidx    = 3*(*vi++);
 32:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3;
 33:    x[oidx+1] -= v[3]*s1 + v[4]*s2 + v[5]*s3;
 34:    x[oidx+2] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3;
 35:    v     += 9;
 36:   }
 37:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3;
 38:   idx  += 3;
 39:  }
 40:  /* backward solve the L^T */
 41:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 42:   v  = aa + 9*diag[i] - 9;
 43:   vi = aj + diag[i] - 1;
 44:   nz = diag[i] - ai[i];
 45:   idt = 3*i;
 46:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt];
 47:   while (nz--) {
 48:    idx    = 3*(*vi--);
 49:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3;
 50:    x[idx+1] -= v[3]*s1 + v[4]*s2 + v[5]*s3;
 51:    x[idx+2] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3;
 52:    v    -= 9;
 53:   }
 54:  }
 55:  VecRestoreArray(xx,&x);
 56:  PetscLogFlops(2.0*9.0*(a->nz) - 3.0*A->cmap->n);
 57:  return(0);
 58: }

 60: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_3_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 61: {
 62:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 63:  PetscErrorCode ierr;
 64:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 65:  PetscInt    nz,idx,idt,j,i,oidx;
 66:  const PetscInt bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 67:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 68:  PetscScalar   s1,s2,s3,x1,x2,x3,*x;

 71:  VecCopy(bb,xx);
 72:  VecGetArray(xx,&x);

 74:  /* forward solve the U^T */
 75:  idx = 0;
 76:  for (i=0; i<n; i++) {
 77:   v = aa + bs2*diag[i];
 78:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 79:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3 = x[2+idx];
 80:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3;
 81:   s2 = v[3]*x1 + v[4]*x2 + v[5]*x3;
 82:   s3 = v[6]*x1 + v[7]*x2 + v[8]*x3;
 83:   v -= bs2;

 85:   vi = aj + diag[i] - 1;
 86:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
 87:   for (j=0; j>-nz; j--) {
 88:    oidx    = bs*vi[j];
 89:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3;
 90:    x[oidx+1] -= v[3]*s1 + v[4]*s2 + v[5]*s3;
 91:    x[oidx+2] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3;
 92:    v     -= bs2;
 93:   }
 94:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3;
 95:   idx  += bs;
 96:  }
 97:  /* backward solve the L^T */
 98:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 99:   v  = aa + bs2*ai[i];
100:   vi = aj + ai[i];
101:   nz = ai[i+1] - ai[i];
102:   idt = bs*i;
103:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt];
104:   for (j=0; j<nz; j++) {
105:    idx    = bs*vi[j];
106:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3;
107:    x[idx+1] -= v[3]*s1 + v[4]*s2 + v[5]*s3;
108:    x[idx+2] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3;
109:    v    += bs2;
110:   }
111:  }
112:  VecRestoreArray(xx,&x);
113:  PetscLogFlops(2.0*bs2*(a->nz) - bs*A->cmap->n);
114:  return(0);
115: }