Actual source code: baijsolvtrannat4.c

petsc-3.14.4 2021-02-03
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_4_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode ierr;
 7:  const PetscInt *diag=a->diag,n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j;
 8:  PetscInt    i,nz,idx,idt,oidx;
 9:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 10:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,x1,x2,x3,x4,*x;

 13:  VecCopy(bb,xx);
 14:  VecGetArray(xx,&x);

 16:  /* forward solve the U^T */
 17:  idx = 0;
 18:  for (i=0; i<n; i++) {

 20:   v = aa + 16*diag[i];
 21:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 22:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3  = x[2+idx]; x4 = x[3+idx];
 23:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4;
 24:   s2 = v[4]*x1 + v[5]*x2 + v[6]*x3 + v[7]*x4;
 25:   s3 = v[8]*x1 + v[9]*x2 + v[10]*x3 + v[11]*x4;
 26:   s4 = v[12]*x1 + v[13]*x2 + v[14]*x3 + v[15]*x4;
 27:   v += 16;

 29:   vi = aj + diag[i] + 1;
 30:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 31:   while (nz--) {
 32:    oidx    = 4*(*vi++);
 33:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4;
 34:    x[oidx+1] -= v[4]*s1 + v[5]*s2 + v[6]*s3 + v[7]*s4;
 35:    x[oidx+2] -= v[8]*s1 + v[9]*s2 + v[10]*s3 + v[11]*s4;
 36:    x[oidx+3] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4;
 37:    v     += 16;
 38:   }
 39:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3;x[3+idx] = s4;
 40:   idx  += 4;
 41:  }
 42:  /* backward solve the L^T */
 43:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 44:   v  = aa + 16*diag[i] - 16;
 45:   vi = aj + diag[i] - 1;
 46:   nz = diag[i] - ai[i];
 47:   idt = 4*i;
 48:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt];s4 = x[3+idt];
 49:   while (nz--) {
 50:    idx    = 4*(*vi--);
 51:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4;
 52:    x[idx+1] -= v[4]*s1 + v[5]*s2 + v[6]*s3 + v[7]*s4;
 53:    x[idx+2] -= v[8]*s1 + v[9]*s2 + v[10]*s3 + v[11]*s4;
 54:    x[idx+3] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4;
 55:    v    -= 16;
 56:   }
 57:  }
 58:  VecRestoreArray(xx,&x);
 59:  PetscLogFlops(2.0*16*(a->nz) - 4.0*A->cmap->n);
 60:  return(0);
 61: }

 63: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_4_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 64: {
 65:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 66:  PetscErrorCode ierr;
 67:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 68:  PetscInt    nz,idx,idt,j,i,oidx;
 69:  const PetscInt bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 70:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 71:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,x1,x2,x3,x4,*x;

 74:  VecCopy(bb,xx);
 75:  VecGetArray(xx,&x);

 77:  /* forward solve the U^T */
 78:  idx = 0;
 79:  for (i=0; i<n; i++) {
 80:   v = aa + bs2*diag[i];
 81:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 82:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3 = x[2+idx]; x4 = x[3+idx];
 83:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4;
 84:   s2 = v[4]*x1 + v[5]*x2 + v[6]*x3 + v[7]*x4;
 85:   s3 = v[8]*x1 + v[9]*x2 + v[10]*x3 + v[11]*x4;
 86:   s4 = v[12]*x1 + v[13]*x2 + v[14]*x3 + v[15]*x4;
 87:   v -= bs2;

 89:   vi = aj + diag[i] - 1;
 90:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
 91:   for (j=0; j>-nz; j--) {
 92:    oidx    = bs*vi[j];
 93:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4;
 94:    x[oidx+1] -= v[4]*s1 + v[5]*s2 + v[6]*s3 + v[7]*s4;
 95:    x[oidx+2] -= v[8]*s1 + v[9]*s2 + v[10]*s3 + v[11]*s4;
 96:    x[oidx+3] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4;
 97:    v     -= bs2;
 98:   }
 99:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3; x[3+idx] = s4;
100:   idx  += bs;
101:  }
102:  /* backward solve the L^T */
103:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
104:   v  = aa + bs2*ai[i];
105:   vi = aj + ai[i];
106:   nz = ai[i+1] - ai[i];
107:   idt = bs*i;
108:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt]; s4 = x[3+idt];
109:   for (j=0; j<nz; j++) {
110:    idx    = bs*vi[j];
111:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4;
112:    x[idx+1] -= v[4]*s1 + v[5]*s2 + v[6]*s3 + v[7]*s4;
113:    x[idx+2] -= v[8]*s1 + v[9]*s2 + v[10]*s3 + v[11]*s4;
114:    x[idx+3] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4;
115:    v    += bs2;
116:   }
117:  }
118:  VecRestoreArray(xx,&x);
119:  PetscLogFlops(2.0*bs2*(a->nz) - bs*A->cmap->n);
120:  return(0);
121: }