Actual source code: baijsolvtrannat5.c

petsc-3.14.3 2021-01-09
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_5_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode ierr;
 7:  const PetscInt *diag=a->diag,n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j;
 8:  PetscInt    i,nz,idx,idt,oidx;
 9:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 10:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,s5,x1,x2,x3,x4,x5,*x;

 13:  VecCopy(bb,xx);
 14:  VecGetArray(xx,&x);

 16:  /* forward solve the U^T */
 17:  idx = 0;
 18:  for (i=0; i<n; i++) {

 20:   v = aa + 25*diag[i];
 21:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 22:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3  = x[2+idx]; x4 = x[3+idx]; x5 = x[4+idx];
 23:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4 + v[4]*x5;
 24:   s2 = v[5]*x1 + v[6]*x2 + v[7]*x3 + v[8]*x4 + v[9]*x5;
 25:   s3 = v[10]*x1 + v[11]*x2 + v[12]*x3 + v[13]*x4 + v[14]*x5;
 26:   s4 = v[15]*x1 + v[16]*x2 + v[17]*x3 + v[18]*x4 + v[19]*x5;
 27:   s5 = v[20]*x1 + v[21]*x2 + v[22]*x3 + v[23]*x4 + v[24]*x5;
 28:   v += 25;

 30:   vi = aj + diag[i] + 1;
 31:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 32:   while (nz--) {
 33:    oidx    = 5*(*vi++);
 34:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5;
 35:    x[oidx+1] -= v[5]*s1 + v[6]*s2 + v[7]*s3 + v[8]*s4 + v[9]*s5;
 36:    x[oidx+2] -= v[10]*s1 + v[11]*s2 + v[12]*s3 + v[13]*s4 + v[14]*s5;
 37:    x[oidx+3] -= v[15]*s1 + v[16]*s2 + v[17]*s3 + v[18]*s4 + v[19]*s5;
 38:    x[oidx+4] -= v[20]*s1 + v[21]*s2 + v[22]*s3 + v[23]*s4 + v[24]*s5;
 39:    v     += 25;
 40:   }
 41:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3;x[3+idx] = s4; x[4+idx] = s5;
 42:   idx  += 5;
 43:  }
 44:  /* backward solve the L^T */
 45:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 46:   v  = aa + 25*diag[i] - 25;
 47:   vi = aj + diag[i] - 1;
 48:   nz = diag[i] - ai[i];
 49:   idt = 5*i;
 50:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt];s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
 51:   while (nz--) {
 52:    idx    = 5*(*vi--);
 53:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5;
 54:    x[idx+1] -= v[5]*s1 + v[6]*s2 + v[7]*s3 + v[8]*s4 + v[9]*s5;
 55:    x[idx+2] -= v[10]*s1 + v[11]*s2 + v[12]*s3 + v[13]*s4 + v[14]*s5;
 56:    x[idx+3] -= v[15]*s1 + v[16]*s2 + v[17]*s3 + v[18]*s4 + v[19]*s5;
 57:    x[idx+4] -= v[20]*s1 + v[21]*s2 + v[22]*s3 + v[23]*s4 + v[24]*s5;
 58:    v    -= 25;
 59:   }
 60:  }
 61:  VecRestoreArray(xx,&x);
 62:  PetscLogFlops(2.0*25*(a->nz) - 5.0*A->cmap->n);
 63:  return(0);
 64: }

 66: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_5_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 67: {
 68:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 69:  PetscErrorCode ierr;
 70:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 71:  PetscInt    nz,idx,idt,j,i,oidx;
 72:  const PetscInt bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 73:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 74:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,s5,x1,x2,x3,x4,x5,*x;

 77:  VecCopy(bb,xx);
 78:  VecGetArray(xx,&x);

 80:  /* forward solve the U^T */
 81:  idx = 0;
 82:  for (i=0; i<n; i++) {
 83:   v = aa + bs2*diag[i];
 84:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 85:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3 = x[2+idx]; x4 = x[3+idx];
 86:   x5 = x[4+idx];
 87:   s1 = v[0]*x1  + v[1]*x2  + v[2]*x3  + v[3]*x4  + v[4]*x5;
 88:   s2 = v[5]*x1  + v[6]*x2  + v[7]*x3  + v[8]*x4  + v[9]*x5;
 89:   s3 = v[10]*x1 + v[11]*x2 + v[12]*x3 + v[13]*x4 + v[14]*x5;
 90:   s4 = v[15]*x1 + v[16]*x2 + v[17]*x3 + v[18]*x4 + v[19]*x5;
 91:   s5 = v[20]*x1 + v[21]*x2 + v[22]*x3 + v[23]*x4  + v[24]*x5;
 92:   v -= bs2;

 94:   vi = aj + diag[i] - 1;
 95:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
 96:   for (j=0; j>-nz; j--) {
 97:    oidx    = bs*vi[j];
 98:    x[oidx]  -= v[0]*s1  + v[1]*s2  + v[2]*s3  + v[3]*s4  + v[4]*s5;
 99:    x[oidx+1] -= v[5]*s1  + v[6]*s2  + v[7]*s3  + v[8]*s4  + v[9]*s5;
100:    x[oidx+2] -= v[10]*s1 + v[11]*s2 + v[12]*s3 + v[13]*s4 + v[14]*s5;
101:    x[oidx+3] -= v[15]*s1 + v[16]*s2 + v[17]*s3 + v[18]*s4 + v[19]*s5;
102:    x[oidx+4] -= v[20]*s1 + v[21]*s2 + v[22]*s3 + v[23]*s4  + v[24]*s5;
103:    v     -= bs2;
104:   }
105:   x[idx] = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3; x[3+idx] = s4; x[4+idx] = s5;
106:   idx  += bs;
107:  }
108:  /* backward solve the L^T */
109:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
110:   v  = aa + bs2*ai[i];
111:   vi = aj + ai[i];
112:   nz = ai[i+1] - ai[i];
113:   idt = bs*i;
114:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt]; s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
115:   for (j=0; j<nz; j++) {
116:    idx    = bs*vi[j];
117:    x[idx]  -= v[0]*s1  + v[1]*s2  + v[2]*s3  + v[3]*s4  + v[4]*s5;
118:    x[idx+1] -= v[5]*s1  + v[6]*s2  + v[7]*s3  + v[8]*s4  + v[9]*s5;
119:    x[idx+2] -= v[10]*s1 + v[11]*s2 + v[12]*s3 + v[13]*s4 + v[14]*s5;
120:    x[idx+3] -= v[15]*s1 + v[16]*s2 + v[17]*s3 + v[18]*s4 + v[19]*s5;
121:    x[idx+4] -= v[20]*s1 + v[21]*s2 + v[22]*s3 + v[23]*s4  + v[24]*s5;
122:    v    += bs2;
123:   }
124:  }
125:  VecRestoreArray(xx,&x);
126:  PetscLogFlops(2.0*bs2*(a->nz) - bs*A->cmap->n);
127:  return(0);
128: }