Actual source code: baijsolvtrannat6.c

petsc-3.14.3 2021-01-09
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_6_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode ierr;
 7:  const PetscInt *diag=a->diag,n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j;
 8:  PetscInt    i,nz,idx,idt,oidx;
 9:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 10:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,s5,s6,x1,x2,x3,x4,x5,x6,*x;

 13:  VecCopy(bb,xx);
 14:  VecGetArray(xx,&x);

 16:  /* forward solve the U^T */
 17:  idx = 0;
 18:  for (i=0; i<n; i++) {

 20:   v = aa + 36*diag[i];
 21:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 22:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3  = x[2+idx]; x4 = x[3+idx]; x5 = x[4+idx];
 23:   x6 = x[5+idx];
 24:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4 + v[4]*x5 + v[5]*x6;
 25:   s2 = v[6]*x1 + v[7]*x2 + v[8]*x3 + v[9]*x4 + v[10]*x5 + v[11]*x6;
 26:   s3 = v[12]*x1 + v[13]*x2 + v[14]*x3 + v[15]*x4 + v[16]*x5 + v[17]*x6;
 27:   s4 = v[18]*x1 + v[19]*x2 + v[20]*x3 + v[21]*x4 + v[22]*x5 + v[23]*x6;
 28:   s5 = v[24]*x1 + v[25]*x2 + v[26]*x3 + v[27]*x4 + v[28]*x5 + v[29]*x6;
 29:   s6 = v[30]*x1 + v[31]*x2 + v[32]*x3 + v[33]*x4 + v[34]*x5 + v[35]*x6;
 30:   v += 36;

 32:   vi = aj + diag[i] + 1;
 33:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 34:   while (nz--) {
 35:    oidx    = 6*(*vi++);
 36:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6;
 37:    x[oidx+1] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3 + v[9]*s4 + v[10]*s5 + v[11]*s6;
 38:    x[oidx+2] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4 + v[16]*s5 + v[17]*s6;
 39:    x[oidx+3] -= v[18]*s1 + v[19]*s2 + v[20]*s3 + v[21]*s4 + v[22]*s5 + v[23]*s6;
 40:    x[oidx+4] -= v[24]*s1 + v[25]*s2 + v[26]*s3 + v[27]*s4 + v[28]*s5 + v[29]*s6;
 41:    x[oidx+5] -= v[30]*s1 + v[31]*s2 + v[32]*s3 + v[33]*s4 + v[34]*s5 + v[35]*s6;
 42:    v     += 36;
 43:   }
 44:   x[idx]  = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3;x[3+idx] = s4; x[4+idx] = s5;
 45:   x[5+idx] = s6;
 46:   idx   += 6;
 47:  }
 48:  /* backward solve the L^T */
 49:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 50:   v  = aa + 36*diag[i] - 36;
 51:   vi = aj + diag[i] - 1;
 52:   nz = diag[i] - ai[i];
 53:   idt = 6*i;
 54:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt];s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
 55:   s6 = x[5+idt];
 56:   while (nz--) {
 57:    idx    = 6*(*vi--);
 58:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6;
 59:    x[idx+1] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3 + v[9]*s4 + v[10]*s5 + v[11]*s6;
 60:    x[idx+2] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4 + v[16]*s5 + v[17]*s6;
 61:    x[idx+3] -= v[18]*s1 + v[19]*s2 + v[20]*s3 + v[21]*s4 + v[22]*s5 + v[23]*s6;
 62:    x[idx+4] -= v[24]*s1 + v[25]*s2 + v[26]*s3 + v[27]*s4 + v[28]*s5 + v[29]*s6;
 63:    x[idx+5] -= v[30]*s1 + v[31]*s2 + v[32]*s3 + v[33]*s4 + v[34]*s5 + v[35]*s6;
 64:    v    -= 36;
 65:   }
 66:  }
 67:  VecRestoreArray(xx,&x);
 68:  PetscLogFlops(2.0*36*(a->nz) - 6.0*A->cmap->n);
 69:  return(0);
 70: }

 72: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_6_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 73: {
 74:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 75:  PetscErrorCode ierr;
 76:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 77:  PetscInt    nz,idx,idt,j,i,oidx;
 78:  const PetscInt bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 79:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 80:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,s5,s6,x1,x2,x3,x4,x5,x6,*x;

 83:  VecCopy(bb,xx);
 84:  VecGetArray(xx,&x);

 86:  /* forward solve the U^T */
 87:  idx = 0;
 88:  for (i=0; i<n; i++) {
 89:   v = aa + bs2*diag[i];
 90:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 91:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3 = x[2+idx]; x4 = x[3+idx];
 92:   x5 = x[4+idx]; x6 = x[5+idx];
 93:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4 + v[4]*x5 + v[5]*x6;
 94:   s2 = v[6]*x1 + v[7]*x2 + v[8]*x3 + v[9]*x4 + v[10]*x5 + v[11]*x6;
 95:   s3 = v[12]*x1 + v[13]*x2 + v[14]*x3 + v[15]*x4 + v[16]*x5 + v[17]*x6;
 96:   s4 = v[18]*x1 + v[19]*x2 + v[20]*x3 + v[21]*x4 + v[22]*x5 + v[23]*x6;
 97:   s5 = v[24]*x1 + v[25]*x2 + v[26]*x3 + v[27]*x4 + v[28]*x5 + v[29]*x6;
 98:   s6 = v[30]*x1 + v[31]*x2 + v[32]*x3 + v[33]*x4 + v[34]*x5 + v[35]*x6;
 99:   v -= bs2;

101:   vi = aj + diag[i] - 1;
102:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
103:   for (j=0; j>-nz; j--) {
104:    oidx    = bs*vi[j];
105:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6;
106:    x[oidx+1] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3 + v[9]*s4 + v[10]*s5 + v[11]*s6;
107:    x[oidx+2] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4 + v[16]*s5 + v[17]*s6;
108:    x[oidx+3] -= v[18]*s1 + v[19]*s2 + v[20]*s3 + v[21]*s4 + v[22]*s5 + v[23]*s6;
109:    x[oidx+4] -= v[24]*s1 + v[25]*s2 + v[26]*s3 + v[27]*s4 + v[28]*s5 + v[29]*s6;
110:    x[oidx+5] -= v[30]*s1 + v[31]*s2 + v[32]*s3 + v[33]*s4 + v[34]*s5 + v[35]*s6;
111:    v     -= bs2;
112:   }
113:   x[idx]  = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3; x[3+idx] = s4; x[4+idx] = s5;
114:   x[5+idx] = s6;
115:   idx   += bs;
116:  }
117:  /* backward solve the L^T */
118:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
119:   v  = aa + bs2*ai[i];
120:   vi = aj + ai[i];
121:   nz = ai[i+1] - ai[i];
122:   idt = bs*i;
123:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt]; s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
124:   s6 = x[5+idt];
125:   for (j=0; j<nz; j++) {
126:    idx    = bs*vi[j];
127:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6;
128:    x[idx+1] -= v[6]*s1 + v[7]*s2 + v[8]*s3 + v[9]*s4 + v[10]*s5 + v[11]*s6;
129:    x[idx+2] -= v[12]*s1 + v[13]*s2 + v[14]*s3 + v[15]*s4 + v[16]*s5 + v[17]*s6;
130:    x[idx+3] -= v[18]*s1 + v[19]*s2 + v[20]*s3 + v[21]*s4 + v[22]*s5 + v[23]*s6;
131:    x[idx+4] -= v[24]*s1 + v[25]*s2 + v[26]*s3 + v[27]*s4 + v[28]*s5 + v[29]*s6;
132:    x[idx+5] -= v[30]*s1 + v[31]*s2 + v[32]*s3 + v[33]*s4 + v[34]*s5 + v[35]*s6;
133:    v    += bs2;
134:   }
135:  }
136:  VecRestoreArray(xx,&x);
137:  PetscLogFlops(2.0*bs2*(a->nz) - bs*A->cmap->n);
138:  return(0);
139: }