Actual source code: baijsolvtrannat7.c

petsc-3.14.3 2021-01-09
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/mat/impls/baij/seq/baij.h>

 3: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_7_NaturalOrdering_inplace(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 4: {
 5:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 6:  PetscErrorCode ierr;
 7:  const PetscInt *diag=a->diag,n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j;
 8:  PetscInt    i,nz,idx,idt,oidx;
 9:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 10:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,*x;

 13:  VecCopy(bb,xx);
 14:  VecGetArray(xx,&x);

 16:  /* forward solve the U^T */
 17:  idx = 0;
 18:  for (i=0; i<n; i++) {

 20:   v = aa + 49*diag[i];
 21:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 22:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3  = x[2+idx]; x4 = x[3+idx]; x5 = x[4+idx];
 23:   x6 = x[5+idx]; x7 = x[6+idx];
 24:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4 + v[4]*x5 + v[5]*x6 + v[6]*x7;
 25:   s2 = v[7]*x1 + v[8]*x2 + v[9]*x3 + v[10]*x4 + v[11]*x5 + v[12]*x6 + v[13]*x7;
 26:   s3 = v[14]*x1 + v[15]*x2 + v[16]*x3 + v[17]*x4 + v[18]*x5 + v[19]*x6 + v[20]*x7;
 27:   s4 = v[21]*x1 + v[22]*x2 + v[23]*x3 + v[24]*x4 + v[25]*x5 + v[26]*x6 + v[27]*x7;
 28:   s5 = v[28]*x1 + v[29]*x2 + v[30]*x3 + v[31]*x4 + v[32]*x5 + v[33]*x6 + v[34]*x7;
 29:   s6 = v[35]*x1 + v[36]*x2 + v[37]*x3 + v[38]*x4 + v[39]*x5 + v[40]*x6 + v[41]*x7;
 30:   s7 = v[42]*x1 + v[43]*x2 + v[44]*x3 + v[45]*x4 + v[46]*x5 + v[47]*x6 + v[48]*x7;
 31:   v += 49;

 33:   vi = aj + diag[i] + 1;
 34:   nz = ai[i+1] - diag[i] - 1;
 35:   while (nz--) {
 36:    oidx    = 7*(*vi++);
 37:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6 + v[6]*s7;
 38:    x[oidx+1] -= v[7]*s1 + v[8]*s2 + v[9]*s3 + v[10]*s4 + v[11]*s5 + v[12]*s6 + v[13]*s7;
 39:    x[oidx+2] -= v[14]*s1 + v[15]*s2 + v[16]*s3 + v[17]*s4 + v[18]*s5 + v[19]*s6 + v[20]*s7;
 40:    x[oidx+3] -= v[21]*s1 + v[22]*s2 + v[23]*s3 + v[24]*s4 + v[25]*s5 + v[26]*s6 + v[27]*s7;
 41:    x[oidx+4] -= v[28]*s1 + v[29]*s2 + v[30]*s3 + v[31]*s4 + v[32]*s5 + v[33]*s6 + v[34]*s7;
 42:    x[oidx+5] -= v[35]*s1 + v[36]*s2 + v[37]*s3 + v[38]*s4 + v[39]*s5 + v[40]*s6 + v[41]*s7;
 43:    x[oidx+6] -= v[42]*s1 + v[43]*s2 + v[44]*s3 + v[45]*s4 + v[46]*s5 + v[47]*s6 + v[48]*s7;
 44:    v     += 49;
 45:   }
 46:   x[idx]  = s1;x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3;x[3+idx] = s4; x[4+idx] = s5;
 47:   x[5+idx] = s6;x[6+idx] = s7;
 48:   idx   += 7;
 49:  }
 50:  /* backward solve the L^T */
 51:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
 52:   v  = aa + 49*diag[i] - 49;
 53:   vi = aj + diag[i] - 1;
 54:   nz = diag[i] - ai[i];
 55:   idt = 7*i;
 56:   s1 = x[idt]; s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt];s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
 57:   s6 = x[5+idt];s7 = x[6+idt];
 58:   while (nz--) {
 59:    idx    = 7*(*vi--);
 60:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6 + v[6]*s7;
 61:    x[idx+1] -= v[7]*s1 + v[8]*s2 + v[9]*s3 + v[10]*s4 + v[11]*s5 + v[12]*s6 + v[13]*s7;
 62:    x[idx+2] -= v[14]*s1 + v[15]*s2 + v[16]*s3 + v[17]*s4 + v[18]*s5 + v[19]*s6 + v[20]*s7;
 63:    x[idx+3] -= v[21]*s1 + v[22]*s2 + v[23]*s3 + v[24]*s4 + v[25]*s5 + v[26]*s6 + v[27]*s7;
 64:    x[idx+4] -= v[28]*s1 + v[29]*s2 + v[30]*s3 + v[31]*s4 + v[32]*s5 + v[33]*s6 + v[34]*s7;
 65:    x[idx+5] -= v[35]*s1 + v[36]*s2 + v[37]*s3 + v[38]*s4 + v[39]*s5 + v[40]*s6 + v[41]*s7;
 66:    x[idx+6] -= v[42]*s1 + v[43]*s2 + v[44]*s3 + v[45]*s4 + v[46]*s5 + v[47]*s6 + v[48]*s7;
 67:    v    -= 49;
 68:   }
 69:  }
 70:  VecRestoreArray(xx,&x);
 71:  PetscLogFlops(2.0*49*(a->nz) - 7.0*A->cmap->n);
 72:  return(0);
 73: }
 74: PetscErrorCode MatSolveTranspose_SeqBAIJ_7_NaturalOrdering(Mat A,Vec bb,Vec xx)
 75: {
 76:  Mat_SeqBAIJ   *a=(Mat_SeqBAIJ*)A->data;
 77:  PetscErrorCode ierr;
 78:  const PetscInt n=a->mbs,*vi,*ai=a->i,*aj=a->j,*diag=a->diag;
 79:  PetscInt    nz,idx,idt,j,i,oidx;
 80:  const PetscInt bs =A->rmap->bs,bs2=a->bs2;
 81:  const MatScalar *aa=a->a,*v;
 82:  PetscScalar   s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,*x;

 85:  VecCopy(bb,xx);
 86:  VecGetArray(xx,&x);

 88:  /* forward solve the U^T */
 89:  idx = 0;
 90:  for (i=0; i<n; i++) {
 91:   v = aa + bs2*diag[i];
 92:   /* multiply by the inverse of the block diagonal */
 93:   x1 = x[idx];  x2 = x[1+idx]; x3 = x[2+idx]; x4 = x[3+idx];
 94:   x5 = x[4+idx]; x6 = x[5+idx]; x7 = x[6+idx];
 95:   s1 = v[0]*x1 + v[1]*x2 + v[2]*x3 + v[3]*x4 + v[4]*x5 + v[5]*x6 + v[6]*x7;
 96:   s2 = v[7]*x1 + v[8]*x2 + v[9]*x3 + v[10]*x4 + v[11]*x5 + v[12]*x6 + v[13]*x7;
 97:   s3 = v[14]*x1 + v[15]*x2 + v[16]*x3 + v[17]*x4 + v[18]*x5 + v[19]*x6 + v[20]*x7;
 98:   s4 = v[21]*x1 + v[22]*x2 + v[23]*x3 + v[24]*x4 + v[25]*x5 + v[26]*x6 + v[27]*x7;
 99:   s5 = v[28]*x1 + v[29]*x2 + v[30]*x3 + v[31]*x4 + v[32]*x5 + v[33]*x6 + v[34]*x7;
100:   s6 = v[35]*x1 + v[36]*x2 + v[37]*x3 + v[38]*x4 + v[39]*x5 + v[40]*x6 + v[41]*x7;
101:   s7 = v[42]*x1 + v[43]*x2 + v[44]*x3 + v[45]*x4 + v[46]*x5 + v[47]*x6 + v[48]*x7;
102:   v -= bs2;
103:   vi = aj + diag[i] - 1;
104:   nz = diag[i] - diag[i+1] - 1;
105:   for (j=0; j>-nz; j--) {
106:    oidx    = bs*vi[j];
107:    x[oidx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6 + v[6]*s7;
108:    x[oidx+1] -= v[7]*s1 + v[8]*s2 + v[9]*s3 + v[10]*s4 + v[11]*s5 + v[12]*s6 + v[13]*s7;
109:    x[oidx+2] -= v[14]*s1 + v[15]*s2 + v[16]*s3 + v[17]*s4 + v[18]*s5 + v[19]*s6 + v[20]*s7;
110:    x[oidx+3] -= v[21]*s1 + v[22]*s2 + v[23]*s3 + v[24]*s4 + v[25]*s5 + v[26]*s6 + v[27]*s7;
111:    x[oidx+4] -= v[28]*s1 + v[29]*s2 + v[30]*s3 + v[31]*s4 + v[32]*s5 + v[33]*s6 + v[34]*s7;
112:    x[oidx+5] -= v[35]*s1 + v[36]*s2 + v[37]*s3 + v[38]*s4 + v[39]*s5 + v[40]*s6 + v[41]*s7;
113:    x[oidx+6] -= v[42]*s1 + v[43]*s2 + v[44]*s3 + v[45]*s4 + v[46]*s5 + v[47]*s6 + v[48]*s7;
114:    v     -= bs2;
115:   }
116:   x[idx]  = s1; x[1+idx] = s2; x[2+idx] = s3; x[3+idx] = s4; x[4+idx] = s5;
117:   x[5+idx] = s6; x[6+idx] = s7;
118:   idx   += bs;
119:  }
120:  /* backward solve the L^T */
121:  for (i=n-1; i>=0; i--) {
122:   v  = aa + bs2*ai[i];
123:   vi = aj + ai[i];
124:   nz = ai[i+1] - ai[i];
125:   idt = bs*i;
126:   s1 = x[idt];  s2 = x[1+idt]; s3 = x[2+idt]; s4 = x[3+idt]; s5 = x[4+idt];
127:   s6 = x[5+idt]; s7 = x[6+idt];
128:   for (j=0; j<nz; j++) {
129:    idx    = bs*vi[j];
130:    x[idx]  -= v[0]*s1 + v[1]*s2 + v[2]*s3 + v[3]*s4 + v[4]*s5 + v[5]*s6 + v[6]*s7;
131:    x[idx+1] -= v[7]*s1 + v[8]*s2 + v[9]*s3 + v[10]*s4 + v[11]*s5 + v[12]*s6 + v[13]*s7;
132:    x[idx+2] -= v[14]*s1 + v[15]*s2 + v[16]*s3 + v[17]*s4 + v[18]*s5 + v[19]*s6 + v[20]*s7;
133:    x[idx+3] -= v[21]*s1 + v[22]*s2 + v[23]*s3 + v[24]*s4 + v[25]*s5 + v[26]*s6 + v[27]*s7;
134:    x[idx+4] -= v[28]*s1 + v[29]*s2 + v[30]*s3 + v[31]*s4 + v[32]*s5 + v[33]*s6 + v[34]*s7;
135:    x[idx+5] -= v[35]*s1 + v[36]*s2 + v[37]*s3 + v[38]*s4 + v[39]*s5 + v[40]*s6 + v[41]*s7;
136:    x[idx+6] -= v[42]*s1 + v[43]*s2 + v[44]*s3 + v[45]*s4 + v[46]*s5 + v[47]*s6 + v[48]*s7;
137:    v    += bs2;
138:   }
139:  }
140:  VecRestoreArray(xx,&x);
141:  PetscLogFlops(2.0*bs2*(a->nz) - bs*A->cmap->n);
142:  return(0);
143: }