Actual source code: transm.c

petsc-3.12.4 2020-02-04
Report Typos and Errors

 2: #include <petsc/private/matimpl.h>

 4: typedef struct {
 5:  Mat A;
 6: } Mat_Transpose;

 8: PetscErrorCode MatMult_Transpose(Mat N,Vec x,Vec y)
 9: {
 10:  Mat_Transpose *Na = (Mat_Transpose*)N->data;

 14:  MatMultTranspose(Na->A,x,y);
 15:  return(0);
 16: }

 18: PetscErrorCode MatMultAdd_Transpose(Mat N,Vec v1,Vec v2,Vec v3)
 19: {
 20:  Mat_Transpose *Na = (Mat_Transpose*)N->data;

 24:  MatMultTransposeAdd(Na->A,v1,v2,v3);
 25:  return(0);
 26: }

 28: PetscErrorCode MatMultTranspose_Transpose(Mat N,Vec x,Vec y)
 29: {
 30:  Mat_Transpose *Na = (Mat_Transpose*)N->data;

 34:  MatMult(Na->A,x,y);
 35:  return(0);
 36: }

 38: PetscErrorCode MatMultTransposeAdd_Transpose(Mat N,Vec v1,Vec v2,Vec v3)
 39: {
 40:  Mat_Transpose *Na = (Mat_Transpose*)N->data;

 44:  MatMultAdd(Na->A,v1,v2,v3);
 45:  return(0);
 46: }

 48: PetscErrorCode MatDestroy_Transpose(Mat N)
 49: {
 50:  Mat_Transpose *Na = (Mat_Transpose*)N->data;

 54:  MatDestroy(&Na->A);
 55:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N,"MatTransposeGetMat_C",NULL);
 56:  PetscFree(N->data);
 57:  return(0);
 58: }

 60: PetscErrorCode MatDuplicate_Transpose(Mat N, MatDuplicateOption op, Mat* m)
 61: {
 62:  Mat_Transpose *Na = (Mat_Transpose*)N->data;

 66:  if (op == MAT_COPY_VALUES) {
 67:   MatTranspose(Na->A,MAT_INITIAL_MATRIX,m);
 68:  } else if (op == MAT_DO_NOT_COPY_VALUES) {
 69:   MatDuplicate(Na->A,MAT_DO_NOT_COPY_VALUES,m);
 70:   MatTranspose(*m,MAT_INPLACE_MATRIX,m);
 71:  } else SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)N),PETSC_ERR_SUP,"MAT_SHARE_NONZERO_PATTERN not supported for this matrix type");
 72:  return(0);
 73: }

 75: PetscErrorCode MatCreateVecs_Transpose(Mat A,Vec *r, Vec *l)
 76: {
 77:  Mat_Transpose *Aa = (Mat_Transpose*)A->data;

 81:  MatCreateVecs(Aa->A,l,r);
 82:  return(0);
 83: }

 85: PetscErrorCode MatAXPY_Transpose(Mat Y,PetscScalar a,Mat X,MatStructure str)
 86: {
 87:  Mat_Transpose *Ya = (Mat_Transpose*)Y->data;
 88:  Mat_Transpose *Xa = (Mat_Transpose*)X->data;
 89:  Mat       M = Ya->A;
 90:  Mat       N = Xa->A;

 94:  MatAXPY(M,a,N,str);
 95:  return(0);
 96: }

 98: PetscErrorCode MatTransposeGetMat_Transpose(Mat A,Mat *M)
 99: {
100:  Mat_Transpose *Aa = (Mat_Transpose*)A->data;

103:  *M = Aa->A;
104:  return(0);
105: }

107: /*@
108:    MatTransposeGetMat - Gets the Mat object stored inside a MATTRANSPOSEMAT

110:  Logically collective on Mat

112:  Input Parameter:
113: .  A - the MATTRANSPOSE matrix

115:  Output Parameter:
116: .  M - the matrix object stored inside A

118:  Level: intermediate

120: .seealso: MatCreateTranspose()

122: @*/
123: PetscErrorCode MatTransposeGetMat(Mat A,Mat *M)
124: {

131:  PetscUseMethod(A,"MatTransposeGetMat_C",(Mat,Mat*),(A,M));
132:  return(0);
133: }

135: /*@
136:    MatCreateTranspose - Creates a new matrix object that behaves like A'

138:  Collective on Mat

140:  Input Parameter:
141: .  A - the (possibly rectangular) matrix

143:  Output Parameter:
144: .  N - the matrix that represents A'

146:  Level: intermediate

148:  Notes:
149:   The transpose A' is NOT actually formed! Rather the new matrix
150:      object performs the matrix-vector product by using the MatMultTranspose() on
151:      the original matrix

153: .seealso: MatCreateNormal(), MatMult(), MatMultTranspose(), MatCreate()

155: @*/
156: PetscErrorCode MatCreateTranspose(Mat A,Mat *N)
157: {
159:  PetscInt    m,n;
160:  Mat_Transpose *Na;

163:  MatGetLocalSize(A,&m,&n);
164:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A),N);
165:  MatSetSizes(*N,n,m,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE);
166:  PetscLayoutSetUp((*N)->rmap);
167:  PetscLayoutSetUp((*N)->cmap);
168:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)*N,MATTRANSPOSEMAT);

170:  PetscNewLog(*N,&Na);
171:  (*N)->data = (void*) Na;
172:  PetscObjectReference((PetscObject)A);
173:  Na->A   = A;

175:  (*N)->ops->destroy     = MatDestroy_Transpose;
176:  (*N)->ops->mult       = MatMult_Transpose;
177:  (*N)->ops->multadd     = MatMultAdd_Transpose;
178:  (*N)->ops->multtranspose  = MatMultTranspose_Transpose;
179:  (*N)->ops->multtransposeadd = MatMultTransposeAdd_Transpose;
180:  (*N)->ops->duplicate    = MatDuplicate_Transpose;
181:  (*N)->ops->getvecs     = MatCreateVecs_Transpose;
182:  (*N)->ops->axpy       = MatAXPY_Transpose;
183:  (*N)->assembled       = PETSC_TRUE;

185:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N),"MatTransposeGetMat_C",MatTransposeGetMat_Transpose);
186:  MatSetBlockSizes(*N,PetscAbs(A->cmap->bs),PetscAbs(A->rmap->bs));
187:  MatSetUp(*N);
188:  return(0);
189: }